DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án


Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án
Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững được soạn thảo trên cơ sở văn kiện Hiệp định dự án giữa Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB), các văn bản pháp lý và hướng dẫn của WB, các Nghị định của Chính phủ Việt Nam và các Thông tư hướng dẫn của các Bộ liên quan.

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững


Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững
Toàn văn báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tháng 3 năm 2013

Tài liệu thẩm định dự án CRSD


Tài liệu thẩm định dự án CRSD
Toàn văn tài liệu thẩm định đối với khoản tín dụng đề xuất cho dự án CRSD.