DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hỗ trợ giám sát – đánh giá tại dự án CRSD Sóc Trăng


Hỗ trợ giám sát – đánh giá tại dự án CRSD Sóc Trăng
Nhằm tiếp tục hỗ trợ cải thiện hoạt động giám sát - đánh giá nói riêng và đẩy mạnh triển khai dự án nói chung, Ngân hàng Thế giới đã cử đoàn giám sát và đánh giá do chuyên gia Ingrid Mollard dẫn đầu tới làm việc tại Dự án CRSD Sóc Trăng từ ngày 18-22/01/2016.