DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hội thảo về công tác vệ sinh và thu thập số liệu lên cá ở cảng cá, bến cá


Hội thảo về công tác vệ sinh và thu thập số liệu lên cá ở cảng cá, bến cá

Tập huấn về phương pháp thu, phân tích số liệu và đồng quản lý nghề cá


Tập huấn về phương pháp thu, phân tích số liệu và đồng quản lý nghề cá

Thông báo đơn vị trúng thầu gói thầu "Thiết bị văn phòng cho các Chi cục KT&BVNLTS và các trạm MCS"


Thông báo đơn vị trúng thầu gói thầu "Thiết bị văn phòng cho các Chi cục KT&BVNLTS và các trạm MCS"

Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm phát triển mô hình sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân ven biển dự án CRSD"


Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm phát triển mô hình sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân ven biển dự án CRSD"
Trong những năm qua vừa qua với sự tài trợ của Ngân hàng thế giới, cùng với sự quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng Cục thủy sản dự án CRSD đã triển khai thành công 65 mô hình Đồng quản lý trên 8 tỉnh dự án và tiếp tục triển khai 28 mô hình trên 8 tỉnh dự án vào năm 2016.

Thông báo đơn vị trúng thầu gói thầu "Tư vấn trong nước thu thập dữ liệu đánh giá tác động dự án giữa kỳ"


Thông báo đơn vị trúng thầu gói thầu "Tư vấn trong nước thu thập dữ liệu đánh giá tác động dự án giữa kỳ"