DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thông báo đơn vị trúng thầu gói thầu "Tư vấn nghiên cứu đề xuất cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn phục vụ việc sửa đổi, bổ sung các quy định về quy hoạch, quản lý chuyên ngành thủy sản "


Thông báo đơn vị trúng thầu gói thầu "Tư vấn nghiên cứu đề xuất cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn phục vụ việc sửa đổi, bổ sung các quy định về quy hoạch, quản lý chuyên ngành thủy sản "

Thông báo đơn vị trúng thầu gói thầu "Tư vấn nghiên cứu xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trong vùng nuôi thủy sản tập trung thâm canh"


Thông báo đơn vị trúng thầu gói thầu "Tư vấn nghiên cứu xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trong vùng nuôi thủy sản tập trung thâm canh"

Tập huấn “Nâng cao năng lực thực hiện” Quy hoạch không gian ven bờ (ISP)


Tập huấn “Nâng cao năng lực thực hiện” Quy hoạch không gian ven bờ (ISP)
Nằm trong khuôn khổ của dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” (CRSD), từ ngày 17-21/08/2015, tại Khách sạn Ninh Kiều 3 số 999 Lê Khắc Xương, TP Cà Mau. Ban quản lý Trung ương dự án CRSD (PCU) phối hợp với Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực thực hiện” Quy hoạch không gian ven bờ (ISP) với nội dung tập trung xây dựng tầm nhìn, mục tiêu, mục đích và nâng cao kỹ năng thu thập thông tin của các bên liên quan cho các cán bộ phụ trách tiểu hợp phần A1, thành viên tổ ISP cấp tỉnh và huyện.