DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Bình ĐinhDự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Bình Đinh
Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” (CRSD) được tài trợ bởi Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) thuộc Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam. Dự án được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 8 tỉnh gồm: Cà Mau, Sóc Trăng (khu vực đồng bằng sông Cửu Long), Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên (khu vực Nam Trung bộ) và Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa (khu vực Bắc Trung bộ) thực hiện trong thời gian 5 năm, từ năm 2012 đến năm 2017.

1. Giới thiệu chung về dự án

Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” (CRSD) được tài trợ bởi Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) thuộc Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam. Dự án được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 8 tỉnh gồm: Cà Mau, Sóc Trăng (khu vực đồng bằng sông Cửu Long), Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên (khu vực Nam Trung bộ) và Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa (khu vực Bắc Trung bộ) thực hiện trong thời gian 5 năm, từ năm 2012 đến năm 2017.

Mục tiêu tổng thể của dự án là cải thiện công tác quản lý nghề cá ven bờ theo hướng bền vững tại các tỉnh duyên hải được lựa chọn của Việt Nam.

Dự án bao gồm 04 hợp phần: (A) Tăng cường năng lực thể chế cho quản lý nghề cá bền vững; (B) Thực hành tốt cho nuôi trồng thủy sản bền vững; (C) Quản lý bền vững khai thác thủy sản ven bờ; và (D) Quản lý, giám sát, và đánh giá dự án.

Tại Bình Định, dự án được triển khai trên địa bàn 05 huyện, thành phố

Bình luận của bạn