DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thông báo tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác Tài chính – Kế toán tại Khánh Hòa ngày 22-23/10/2015Thông báo tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác Tài chính – Kế toán tại Khánh Hòa ngày 22-23/10/2015
Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” (CRSD) Khoản vay số 5113 – VN vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) được ký kết ngày 9 tháng 8 năm 2012 triển khai thực hiện tại 8 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Sóc Trăng, Cà Mau. Dự án đã triển khai được hơn một nửa thời gian, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc về công tác Tài chính – Kế toán.

Nhằm tăng cường công tác kế toán, quản lý Tài chính, giải ngân kịp thời theo tiến độ dự án, đồng thời cập nhật các quy định mới về quản lý tài chính và khắc phục tồn tại theo kiến nghị của kiểm toán, theo đề nghị của Ngân hàng thế giới (WB) và Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Ban quản lý Trung ương Dự án CRSD kính trình Trưởng ban cho phép tổ chức “Hội nghị tập huấn về công tác Tài chính – Kế toán” cho Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững  với một số nội dung sau:

1.Thành phần: Dự kiến 40 người bao gồm:

- Đại diện Ngân hàng thế giới (WB);

- Đại diện Cục quản lý nợ - Bộ Tài chính;

- Đại diện của Kho Bạc nhà nước;

- Đại diện của Kiểm toán độc lập (E&Y);

- Đại diện BQL các DANN;

- Đại diện công ty kiểm toán DTL (kiểm toán nội bộ của dự án);

- Cán bộ kế toán của 08 tỉnh thuộc dự án.

2. Nội dung:

- Hướng dẫn lập hồ sơ giải ngân theo đúng quy định của của Ngân hàng thế giới (WB) và của Bộ Tài chính.

- Thảo luận các vấn đề ghi nhận chi phí, ghi nhận vốn theo chính sách của Ngân hàng thế giới (WB).

- Trao đổi những vấn đề liên quan đến kiến nghị của Kiểm toán độc lập trong 2 kỳ kiểm toán Dự án CRSD năm 2013, 2014.

- Công tác Quản lý Tài chính, công tác kế toán của Dự án để đảm bảo việc thống nhất các chế độ kế toán phục vụ cho công tác tổng hợp báo cáo quyết toán Dự án theo yêu cầu của Ban quản lý các Dự án Nông nghiệp.

- Giải quyết các vướng mắc trong công tác kiểm toán và quản lý Tài chính.

3.Thời gian: 02 ngày từ ngày 22 đến 23/10/2015.

4.Địa điểm: Thành phố Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa

Nguồn kinh phí tổ chức: Nguồn chi phí thường xuyên của Dự án

Ban Quản lý dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) trân trọng thông báo./.

Bình luận của bạn