DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Công trình Nâng cấp Cảng cá Vĩnh Lương, tỉnh Khánh HòaCông trình Nâng cấp Cảng cá Vĩnh Lương, tỉnh Khánh Hòa
Ban quản lý các dự án Nông nghiệp rất vinh dự vì Công trình Nâng cấp Cảng cá Vĩnh Lương, tỉnh Khánh Hòa thuộc dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) đã được đề nghị giới thiệu “Công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và kỷ niệm 70 năm thành lập Bộ Canh nông”


Trên tinh thần đó từ ngày 06 đến 07/9/2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức đoàn công tác đánh giá Công trình tiêu biểu nêu trên do ông Ông Nguyễn Minh Nhạn – Vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ làm Trưởng đoàn; các thành viên khác trong Đoàn gồm: ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó trưởng ban, Ban quản lý các dự án Nông nghiệp; Bà Vũ Thị Thanh Xuân – Phó trưởng phòng thi đua khen thưởng, vụ TCCB;Bà Ngô Thị Trâm – Phó trưởng phòng TCHC, Ban quản lý các dự án Nông nghiệp; và Ông Nguyễn Nam Khánh – Phó giám đốc phụ trách dự án CRSD.
Đoàn đã đi thực địa  để đánh giá Công trình Nâng cấp Cảng cá Vĩnh Lương thuộc dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Khánh Hòa là một trong các công trình thuộc Ban quản lý các dự án Nông nghiệp được đề nghị gắn biển “Công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và kỷ niệm 70 năm thành lập Bộ Canh nông”.
Dưới đây là một số hình ảnh của đoàn tại công trình:

 

Bình luận của bạn