DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Bình Định: Quản lý nghề cá ven bờ bền vững (16/04/2015)Bình Định: Quản lý nghề cá ven bờ bền vững (16/04/2015)
Ngày 14/4/2015, Ban quản lý (BQL) Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Dự án trong năm 2015.

Thời gian qua, ngành chức năng tỉnh Bình Định đã phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung của Dự án CRSD do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. Thực hiện Dự án là điều kiện tốt để tỉnh Bình Định nâng cao năng lực quản lý, nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản hiệu quả hơn.

Mục tiêu tổng thể của Dự án CRSD là cải thiện công tác quản lý nghề cá ven bờ theo hướng bền vững tại các tỉnh duyên hải được lựa chọn của Việt Nam. Thời gian thực hiện Dự án 5 năm, từ năm 2012 - 2017. Theo đó, năm 2014, Bình Định đã thực hiện 4 hợp phần của Dự án tại 28 xã, phường ven biển, ven đầm có số lượng tàu thuyền khai thác ven bờ lớn và có tiềm năng nuôi trồng thủy sản (NTTS) của các huyện: Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước và TP Quy Nhơn.

Năm 2015, Bình Định sẽ tiếp tục thực hiện 4 hợp phần gồm: Tăng cường năng lực thể chế cho quản lý nghề cá bền vững; thực hành tốt cho nuôi trồng thủy sản (NTTS) bền vững; quản lý bền vững khai thác thủy sản (KTTS) ven bờ; quản lý, giám sát và đánh giá dự án tại 28 xã, phường ven biển, ven đầm có số lượng tàu thuyền khai thác ven bờ lớn và có tiềm năng NTTS của các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước và TP Quy Nhơn.

Đối với hợp phần tăng cường năng lực thể chế cho quản lý nghề cá bền vững, BQL Dự án sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các hoạt động: Quy hoạch không gian ven bờ huyện Hoài Nhơn; nâng cấp cơ sở dữ liệu và hệ thống thống kê nghề cá; trình UBND tỉnh phê duyệt 2 báo cáo quy hoạch chi tiết KTTS và NTTS; thiết lập hệ thống quản lý.

Với hợp phần các thực hành tốt cho NTTS bền vững, BQL Dự án sẽ phối hợp với ngành chức năng và chính quyền các địa phương thực hiện thực hành NTTS tại 5 vùng nuôi tôm ở các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tuy Phước; nâng cấp cơ sở hạ tầng một số vùng nuôi thuộc các huyện nói trên; tăng cường hệ thống thú y thủy sản và hướng dẫn người dân thực hiện đa dạng hóa NTTS.

Trong khuôn khổ hợp phần quản lý bền vững KTTS ven bờ, BQL Dự án sẽ xây dựng các mô hình đồng quản lý KTTS ven bờ cấp huyện, xã; đóng mới tàu tuần tra và các trang thiết bị thông tin lien lạc cho tàu tuần tra; nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá.

Đối với hợp phần quản lý, giám sát và đánh giá dự án, BQL Dự án sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các hoạt động của dự án, đồng thời quyết toán giải ngân các hạng mục đã hoàn thành.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện Dự án trong năm 2015 là 88,13 tỉ đồng.

Bình luận của bạn