DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hiệp định tài trợ Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vữngHiệp định tài trợ Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững
Toàn văn Hiệp định tài trợ Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững giữa CHXHCN Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế Ngày 9 tháng 8 năm 2012

Xem file đính kèm.

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn