DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Khung chính sách dân tộc thiểu số dự án CRSDKhung chính sách dân tộc thiểu số dự án CRSD
Toàn văn khung chính sách dân tộc thiểu số áp dụng đối với dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững ban hành theo Quyết định số 771/QĐ-BNN-HTQT, ngày 09/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 Mục tiêu của Khung Chính sách Dân tộc thiểu số (EMPF) Chính sách hoạt động 4.10 của Ngân hàng Thế giới (OP 4.10) yêu cầu Chủ dự án phải chuẩn bị một Khung Chính sách dân tộc thiểu số (EMPF) trong trường hợp khi lập và thực hiện các chương trình đầu tư hàng năm hoặc các tiểu dự án khác nhau song sự hiện diện của người dân tộc thiểu số tại khu vực tiểu dự án chỉ có thể được xác định trong quá trình thực hiện dự án. Khung EMPF sẽ đưa ra hướng dẫn về cách thức chuẩn bị Kế hoạch Phát triển Dân tộc thiểu số (EMDP) cho một chương trình/tiểu dự án nào đó. Trên cơ sở tham vấn với cộng đồng dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng trong khu vực tiểu dự án, Khung EMPF sẽ đảm bảo (a) các cộng đồng dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng nhận được những lợi ích về kinh tế và xã hội phù hợp với văn hoá của cộng đồng; (b) khi có những ảnh hưởng bất lợi tiềm tàng đối với cộng đồng dân tộc thiểu số thì cần phải xác định, phòng ngừa, giảm thiểu, hạn chế hoặc đền bù cho những tác động đó. Khung EMPF này được Bộ NN & PTNT chuẩn bị phù hợp với Chính sách hoạt động 4.10 của Ngân hàng Thế giới. Khung chính sách được xây dựng trên cơ sở a) báo cáo đánh giá xã hội (được thực hiện trong quá trình chuẩn bị dự án); b) các buổi tham vấn do Bộ NN & PTNT tổ chức với các bên có lợi ích khác nhau trong Dự án và các cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống trong vùng Dự án. Khung EMPF này sẽ được áp dụng cho tất cả các tiểu dự án/hạng mục đầu tư được xác định trong quá trình thực hiện dự án Nguồn lợi ven biển vì sự Phát triển bền vững (Dự án CRSD). 2

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn