DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vữngBáo cáo nghiên cứu khả thi dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững
Toàn văn báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tháng 3 năm 2013

Trên cơ sở thực hiện Quyết định số 557/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ ngày 09/04/2011 về việc phê duyệt danh mục dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 83/QĐ-BNNHTQT ngày 13/01/2011 giao nhiệm vụ Chủ dự án và cho phép chuẩn bị đầu tư dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” đối với Ban quản lý các dự án Nông nghiệp. Trong quá trình chuẩn bị dự án, đơn vị tư vấn được tuyển chọn và ký kết hợp đồng xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án - Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thủy sản, đã phối hợp chặt chẽ và nhận được sự giúp đỡ tích cực của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan liên quan, các tỉnh tham gia dự án và các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới để hình thành báo cáo.  
 Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” vay vốn của Ngân hàng Thế giới được xây dựng dựa trên báo cáo cuối kỳ của tư vấn và được lập theo Quyết định số 48/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03/04/2008 về việc Ban hành hướng dẫn chung lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Nhóm 5 Ngân hàng và những hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới. Ngoài phần giới thiệu, kết luận, kiến nghị và các phụ lục đính kèm, Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án có 6 chương, gồm:  

 Chương 1: Tóm tắt dự án;  

 Chương 2: Bối cảnh, căn cứ và sự cần thiết đầu tư của dự án;  

 Chương 3: Mô tả dự án: Thiết kế, các nguồn lực, các kết quả;  

 Chương 4: Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, kế hoạch tài chính;  

 Chương 5: Quản lý thực hiện và vận hành dự án; và   

 Chương 6: Các kết quả và tác động của dự án.  

 Mục tiêu tổng thể của dự án
 Mục tiêu tổng thể của dự án là cải thiện công tác quản lý nghề cá ven bờ theo hướng bền vững tại các tỉnh duyên hải được lựa chọn của Việt Nam. Mục tiêu tổng thể sẽ đạt được thông qua: (a) tăng cường năng lực thể chế cho ngành thủy sản trong việc quản lý bền vững các nguồn lợi; (b) thúc đẩy các biện pháp thực hành tốt trong NTTS bền vững; và (c) thực hiện các quy trình thực hành tốt vì sự bền vững của ngành khai thác thủy sản ven bờ.
 b. Các hợp phần của Dự án và mục tiêu của các hợp phần  Dự án gồm bốn (04) hợp phần:  - Hợp phần A: Tăng cường năng lực thể chế cho quản lý nghề cá bền vững. Mục tiêu của hợp phần là góp phần tăng cường năng lực quy hoạch, thể chế và chính sách quốc gia một cách hiệu quả, mang tới những thay đổi lớn ở cấp tỉnh và địa phương, cũng như cải thiện quy hoạch tài nguyên và toàn ngành. - Hợp phần B: Thực hành tốt trong nuôi trồng thủy sản bền vững. Mục tiêu của hợp phần là hỗ trợ việc xúc tiến và phát triển thực hành tốt trong nuôi trồng thủy sản ven biển và nuôi biển bền vững, có trách nhiệm tại các vùng được lựa chọn, tập trung vào hình thức nuôi quảng canh, nhờ cải thiện tính bền vững, quản lý chất lượng và rủi ro. - Hợp phần C: Quản lý bền vững khai thác thủy sản ven bờ. Mục tiêu của hợp phần là hỗ trợ quản lý bền vững đánh bắt hải sản ở vùng nước ven bờ thông qua các hoạt động mang lại lợi ích lâu dài, nâng cao khả năng thích ứng và bền vững của ngành. Để đạt được mục tiêu này, dự án sẽ tiến hành các hoạt động nhằm vào các tác nhân gây suy thoái nguồn lợi, gây tổn thương cho đời sống và tài sản của nhân dân, qua đó bảo vệ tài sản cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện sinh kế và cải thiện quản lý nguồn lợi biển và ven biển cũng như các hệ sinh thái thiết yếu cho sự bền vững của nghề khai thác hải sản.  - Hợp phần D: Quản lý, giám sát và đánh giá dự án. Mục tiêu của hợp phần nhằm cung cấp các nguồn lực cần thiết để đảm bảo việc quản lý, thực hiện dự án hiệu quả, đạt được các mục tiêu và kết quả đề ra.
Hợp phần A: Tăng cường năng lực thể chế cho quản lý nghề cá bền vững (kinh phí ước tính là 5,3 triệu USD do IDA tài trợ toàn bộ). Hợp phần này sẽ hỗ trợ ba hoạt động (a) quy hoạch liên ngành khu vực ven bờ; (b) nâng cấp cơ sở dữ liệu nghề cá (Vnfishbase) và (c) thực hiện nghiên cứu chính sách có lựa chọn phục vụ cho việc xây dựng và thực hiện Quy hoạch tổng thể cho ngành thuỷ sản đến năm 2020.
12
Hợp phần B: Thực hành tốt nuôi trong trồng thuỷ sản bền vững (kinh phí ước tính là 48,1 triệu USD, trong đó 39,9 triệu USD sẽ do IDA tài trợ, số còn lại sẽ do Chính phủ và người hưởng lợi đóng góp). Hợp phần này sẽ hỗ trợ thực hiện các biện pháp thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt (GAP) thông qua việc: (a) cải thiện điều kiện an toàn sinh học ở trại nuôi và tại cấp cộng đồng; (b) cải thiện công tác quản lý chất lượng con giống; và (c) tăng cường hệ thống quản lý môi trường.
Hợp phần C: Quản lý bền vững khai thác thuỷ sản ven bờ (kinh phí ước tính là 52,2 triệu USD, trong đó 44,8 triệu USD do IDA tài trợ, phần còn lại sẽ do Chính phủ đóng góp). Hợp phần này sẽ hỗ trợ: (a) đồng quản lý khai thác thuỷ sản gần bờ ở cấp huyện và cấp xã, kết hợp với tăng cường năng lực các hệ thống theo dõi, kiểm soát và giám sát (MSC), và (b) cải thiện các điều kiện vệ sinh và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cảng cá, bến cá được lựa chọn.
Hợp phần D: Quản lý, theo dõi và đánh giá Dự án (ước tính kinh phí 12,3 triệu USD, trong đó 10,0 triệu USD do IDA tài trợ, phần còn lại sẽ do Chính phủ đóng góp): Hợp phần này sẽ hỗ trợ: (a) quản lý Dự án một cách hiệu quả; và (b) tăng cường năng lực thể chế tại cấp tỉnh, huyện và cấp cộng đồng nhằm theo dõi và đánh giá các hoạt động của Dự án và duy trì các kết quả của Dự án. 

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn