DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ năm (phần 5)Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ năm (phần 5)
Biên bản ghi nhớ giữa Phái đoàn giám sát lần thứ năm của IDA và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD)

Tiếp theo phần 1, phần 2, phần 3phần 4

V. TÀI CHÍNH VÀ CHÍNH SÁCH AN TOÀN

 1. Đấu thầu mua sắm: Nhìn chung, công tác đấu thầu mua sắm của dự án đã được cải thiện đáng kể. Các cơ quan thực hiện dự án (PIA) bao gồm PCU và 08 Ban QLDA tỉnh đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện các gói thầu mua sắm lớn kể từ nhiệm vụ lần trước của Phái đoàn: hầu hết các gói thầu hàng hóa và dịch vụ tư vấn của các Ban QLDA tỉnh đã được hoàn thành; nhiều hợp đồng công trình dân dụng đã được ký kết và đang được thực hiện. Năng lực đấu thầu mua sắm của PIA cũng đã được nâng cao thông qua đội ngũ nhân lực đầy đủ và đào tạo bổ sung. Việc thực hiện đấu thầu mua sắm của PIA được đánh giá ở mức“đạt yêu cầu”.
 2. Quản lý hợp đồng: Nhiều hợp đồng công trình dân dụng đang được triển khai thực hiện. Phái đoàn đề xuất một số ý kiến sau đây:

• Việc thanh quyết toán cho các nhà thầu phải được thực hiện một cách kịp thời và phù hợp với các điều khoản và điều kiện hợp đồng và tương ứng với khối lượng công việc đã được hoàn thành.

• Việc điều chỉnh giá, nếu có thể xảy ra trong hợp đồng, cần được thực hiện đúng theo mỗi lần thanh toán cho nhà thầu.

• Các Ban QLDA tỉnh cần huy động đầy đủ tư vấn giám sát xây dựng và cán bộ giám sát của mình để đảm bảo chất lượng công trình thực hiện đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu.

• Việc sửa đổi hợp đồng bao gồm cả phần gia hạn và điều chỉnh yêu cầu, phải được thực hiện phù hợp với các thủ tục được quy định trong hợp đồng đã ký.

• Các PPMU nên yêu cầu các nhà thầu cập nhật tiến độ thi công thường xuyên và bất kỳ sự chậm trễ nào cũng cần bị xử lý theo các quy định và điều kiện liên quan của hợp đồng.

• Đảm bảo thực hiện và bảo đảm thanh toán tạm ứng phải được thực hiện và theo dõi đúng cách.

 1. Vấn đề thông thầu: Một số trường hợp thông thầu có thể xảy ra đã được phát hiện trong giai đoạn hậu kiểm của Ngân hàng (ví dụ: Hợp đồng gói số 05-XL/CRSD-NA và 09-XL/CRSD-NA của tỉnh Nghệ An, các hồ sơ dự thầu giống nhau một cách bất thường trong nhiều phần). Mặc dù báo cáo của thanh tra không đưa ra trường hợp thông thầu, tuy nhiên trường hợp này đã gây ra sự chậm trễ trong việc thực hiện. Phái đoàn đề nghị các cơ quan thực hiện dự án (PIA) chủ động hơn trong việc đối phó với những trường hợp thông thầu bị nghi ngờ trong quá trình đánh giá thầu để giảm thiểu tác động tiêu cực đối với việc thực hiện hợp đồng.
 2. Cập nhật kế hoạch đấu thầu mua sắm: Theo như đã thống nhất, các PIA sẽ cập nhật kế hoạch mua sắm càng thường xuyên càng tốt (hàng tháng hoặc hàng quý) để phản ánh tình trạng của tất cả các gói thầu và bổ sung các gói mới được đấu thầu trong giai đoạn 12 tháng tiếp theo.
 3. Quản lý tài chính (FM): Là một phần nhiệm vụ của Phái đoàn lần này, tổ quản lý tài chính của Ngân hàng đã đến thăm PCU, Ban QLDA tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên để rà soát các sắp xếp quản lý tài chính hiện hành và theo dõi về tình hình thực hiện các khuyến nghị từ Phái đoàn lần trước. Nhìn chung, công tác thực hiện quản lý tài chính được coi là "vừa đạt yêu cầu" với sự gia tăng đáng kể trong việc giải ngân. Các báo cáo tài chính giữa kì (IFRS) có chất lượng tốt đã được kịp thời trình nộp cho Ngân hàng.

49. Các khuyến nghị: Dưới đây là những vấn đề quản lý tài chính cần được quan tâm đối với PCU và PPMU. Chi tiết được trình bày trong Phụ lục 6.

 • PCU và các PPMU nên chú trọng hơn đến giải ngân nguồn vốn bổ sung của GEF.
 • PCU cần cung cấp các hướng dẫn cho tất cả các Ban QLDA tỉnh trong việc lập báo cáo tài chính của dự án theo tiêu chuẩn kế toán chung được chấp nhận.
 • PCU cần đẩy nhanh quá trình tuyển chọn của hợp đồng kiểm toán tài chính để tránh chậm trễ trong việc trình nộp các báo cáo kiểm toán dự án đầu tiên cho Ngân hàng.
 • PCU cần đẩy nhanh quá trình tuyển chọn các gói kiểm toán nội bộ để hoạt động kiểm toán nội bộ có thể được tiến hành theo kế hoạch.
 • PCU cần sử dụng hệ thống phần mềm kế toán để chuẩn bị các báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở hàng quý; xác định và khắc phục sai sót trọng yếu trong phần mềm kế toán ở cấp tỉnh để hỗ trợ kịp thời cho các tỉnh.
 • PCU cần cung cấp hướng dẫn và các định dạng của một hệ thống quản lý hợp đồng đã được cung cấp bởi Ngân hàng trong Phái đoàn lần trước cho tất cả các Ban QLDA tỉnh để quản lý hợp đồng kịp thời. Bên cạnh đó, quản lý hợp đồng ở tất cả các cấp cần được tăng cường hơn nữa, đặc biệt là về cơ chế Biên bản ghi nhớ (MOU) và hợp đồng tư vấn.
 • Các thủ tục kiểm soát nội bộ như tiền mặt, chuyển khoản và tạm ứng cần được thường xuyên thực hiện theo hướng dẫn Quản lý tài chính dự án.
 • Các chi phí liên quan đến tiếp khách (ví dụ: ăn uống và những khoản khác) là không hợp lệ về mặt tài chính của IDA.

An toàn xã hội

50. Trong nhiệm vụ lần này, Phái đoàn đã rà soát tiến độ và sự tuân thủ thực hiện Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số (EMDP) / Kế hoạch tái định cư và tiếp tục hỗ trợ phát triển xã hội (không an toàn) liên quan đến việc thành lập và hoạt động của cơ chế đồng quản lý nghề cá giữa các tỉnh dự án.

51. Phát triển dân tộc thiểu số (OP 4.10): Hai Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số được chuẩn bị bởi Ban QLDA tỉnh Sóc Trăng cho 02 xã: Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Châu) và thị trấn Trần Đề đã được xem xét và không phản đối bởi Ngân hàng. Hai khu vực này có tỷ lệ lớn các dân tộc thiểu số Khơ Me và Hoa. Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số đã được tuyên truyển ở cấp cộng đồng. Việc thực hiện sẽ bắt đầu sớm và kế hoạch này sẽ được cập nhật hàng năm để phản ánh những thay đổi trong việc thực hiện.

52.Tái định cư không tự nguyện (OP 4.12): Theo tính chất của các tiểu dự án, việc cải tạo các cảng cá, bến cá, và nâng cấp các trại nuôi trồng thủy sản, chỉ thu hồi đất tối thiểu cần thiết trong một số trường hợp. Một cách tiếp cận chung mà Ngân hàng đưa ra tham vấn đó là để tránh thu hồi đất nếu có thể, bằng cách khám phá các lựa chọn thay thế là về mặt kỹ thuật trong khi cùng một lúc có thể để giúp giảm thiểu tác động bất lợi cho người dân địa phương. Trong 06 tháng qua, tất cả các kế hoạch RAP đã được chuẩn bị phù hợp với Khung chính sách tái định cư của Dự án và đã được xem xét bởi Ngân hàng trước khi thực hiện. Việc thực hiện các kế hoạch RAP(đã nhận được ý kiến không phản đối của Ngân hàng) đang được tiến hành và tuân thủ đầy đủ các kế hoạch đã được phê duyệt.

53. Cơ chế đồng quản lý nghề cá (FCS): Thiết lập cơ chế đồng quản lý nghề cá cho quản lý bền vững nghề đánh bắt gần bờ dự kiến ​​sẽ góp phần đạt được mục tiêu của dự án. Tuy nhiên, một số tác động tiêu cực đối với một vài nhóm người dân địa phương trong thời gian ngắn có thể không được đánh giá đầy đủ và giải quyết trong Kế hoạch đồng quản lý được phê duyệt. Theo như thống nhất, Ngân hàng sẽ cung cấp hướng dẫn cho các Ban QLDA tỉnh để thực hiện một phân tích xã hội nhanh chóng (SA) đối với các nhóm có khả năng bị ảnh hưởng bởi cơ chế đồng quản lý nghề cá, để giúp chuẩn bị và thực hiện một kế hoạch giảm thiểu. Ngoài nguồn ngân sách được phân bổ để thực hiện Kế hoạch đồng quản lý, nguồn bổ sung từ dự án sẽ được cung cấp để thực hiện kế hoạch giảm thiểu dựa trên các kết quả từ phân tích xã hội (SA). Ngân hàng đã cung cấp cho Ban QLDA tỉnh Thanh Hóa một mẫu TOR cho Phân tích xã hội nhanh chóng, và có thể được chia sẻ với các Ban QLDA tỉnh khác.

54. Lồng ghép vấn đề giới: Bình đẳng giới là một yếu tố rất quan trọng góp phần đáng kể vào thành công của cơ chế đồng quản lý nghề cá, các Ban QLDA tỉnh đã được hướng dẫn để tham vấn về giới nhằm xây dựng một kế hoạch phát triển giới nhằm chủ động mang lại lợi ích cho phụ nữ trong cộng đồng ngư dân khi kế hoạch đồng quản lý được chuẩn bị. Ngoài ra, Phân tích xã hội của nhóm bị ảnh hưởng bởi cơ chế đồng quản lý nghề cá, sẽ đảm bảo rằng tất cả các tác động tiêu cực đối với phụ nữ sẽ được giải quyết hoàn toàn.

Bảo vệ môi trường

55. Trong nhiệm vụ lần này, Phái đoàn đã thảo luận với PCU và các PPMU để xem xét việc tuân thủ biện pháp bảo vệ môi trường và tiến hành khảo sát thực địa tại các tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. Những phát hiện chính và khuyến nghị được tóm tắt dưới đây:

56. Nhân sự và đào tạo:Việc tuyển dụng điều phối viên bảo vệ môi trường để hỗ trợ PCU trong việc theo dõi và đánh giá sự tuân thủ bảo vệ môi trường của dự án đang được tiến hành. Phái đoàn đề nghị (i) PCU đẩy nhanh quá trình tuyển dụng để huy động tư vấn này trước 31/8/2014; và (ii) đào tạo thêm về giám sát môi trường cho các cán bộ bảo vệ môi trường của các PPMU.

57. Chuẩn bị và đưa ra cam kết bảo vệ môi trường: Tất cả các tiểu dự án cơ sở hạ tầng được xác định theo các hợp phần khác nhau đã được rà soát thông qua một môi trường kiểm tra và báo cáo cam kết bảo vệ môi trường (EPC) được chuẩn bị cho từng chương trình và xem xét bởi chuyên gia môi trường của Ngân hàng trước khi tiến hành thực hiện. Cho đến nay, 60 đề án đã có báo cáo Cam kết bảo vệ môi trường được xem xét bởi Ngân hàng. Các báo cáo EPC này phù hợp với biện pháp bảo vệ môi trường của Ngân hàng và pháp luật quốc gia. Phái đoàn đề nghị PCU kết nối với các Ban QLDA tỉnh để đảm bảo tất cả các Cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt và công bố tại các điểm có thể tiếp cận của tiểu dự án tới người địa phương bị ảnh hưởng bởi chính sách công bố cam kết của Ngân hàng.

58. Giám sát môi trường: Theo báo cáo tiến độ của PCU, chương trình giám sát chất lượng nước đã được thực hiện bởi Sở TN & MT tại 7 trong số 8 tỉnh dự án ngoại trừ Khành Hòa. Tổng số 748 mẫu nước đã được thử nghiệm. Tuy nhiên, báo cáo không cho biết số lượng các mẫu nước cũng như kết quả tại các nơi lượng nước đưa vào và thải ra. Báo cáo cũng chưa đưa ra đánh giá sự tuân thủ về môi trường dự án cho các công trình dân dụng đang được xây dựng.

59. Các hoạt động được thống nhất:

 • PCU sẽ rà soát lại báo cáo có tính đến các ý kiến góp ý ​​trên.
 • Để giám sát chất lượng nước tại các vùng GAP, các Ban QLDA tỉnh sẽ theo dõi số lượng các trại nuôi có hệ thống thoát nước thải đạt tiêu chuẩn quốc gia.
 • PCU sẽ chuẩn bị các báo cáo giám sát môi trường giữa kì dựa trên các báo cáo giám sát hàng quý của các PPMU để trình nộp theo ưu tiên Ngân hàng. Các báo cáo giám sát nên tập trung vào đánh giá (i) sự tuân thủ các biện pháp được thống nhất, và (ii) thay đổi chất lượng môi trường xung quanh do các hoạt động dự án / tiểu dự án.

VI. CÁC BƯỚC TIẾP THEO

60. Phái đoàn hỗ trợ thực hiện Dự án tiếp theo được lên kế hoạch vào tháng 1/2015. Sẽ có các Phái đoàn tạm thời vào tháng 10/11 nhằm hướng dẫn thêm cho các Ban QLDA tỉnh.

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn