DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ năm (phần 4)Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ năm (phần 4)
Biên bản ghi nhớ giữa Phái đoàn giám sát lần thứ năm của IDA và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD)

Tiếp theo phần 1, phần 2 phần 3

IV. NGUỒN VỐN BỔ SUNG TỪ GEF VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG DỰ ÁN

  1. Nguồn vốn bổ sung của GEF (AF): Kinh phí bổ sung của GEF (6,5 triệu đô-la Mỹ) sẽ tài trợ chi tiêu hợp lệ của Hoạt động A1 (quy hoạch liên ngành) và Hoạt động C1 (đồng quản lý nghề cá ven bờ). Trong các tiểu hợp phần này, GEF sẽ ưu tiên tài trợ xây dựng và triển khai thực hiện Khu vực biển do địa phương quản lý (LMMA)2 có giá trị đa dạng sinh học cao và đánh giá tác động khắt khe (IE) của các thí điểm đồng quản lý.
  2. Tiến độ: Trong tháng 5/2014, PCU và Chuyên gia về Đa dạng sinh học của Ngân hàng Thế giới đã tham gia đánh giá khởi đầu tại 03 Khu vực biển do địa phương quản lý (LMMA) tiềm năng ở Khánh Hòa (Nha Phu với diện tích khu vực quy hoạch LMMA khoảng 7.000 ha), Phú Yên (Tuy An với diện tích khu vực quy hoạch LMMA khoảng 40.000 ha), và Bình Định (Qui Nhơn với diện tích khu vực quy hoạch LMMA khoảng 15.000 ha). Các cuộc họp tham vấn đã được tổ chức với đội ngũ kỹ thuật của tỉnh để thực hiện quy hoạch quản lý sơ bộ Khu vực biển do địa phương quản lý (LMMA); bao gồm:

i) Tham vấn và định hướng bước đầu với Ban QLDA tỉnh / Sở NN & PTNT;

ii) Xem xét và / hoặc xác nhận các vấn đề quan trọng đối với quy hoạch LMMA bao gồm cả phạm vi địa lý, các mối đe dọa và các cuộc xung đột giữa người sử dụng được giải quyết, cộng đồng tham gia vào đồng quản lý Khu vực biển do địa phương quản lý (LMMA); tích hợp với các Hợp phần dự án CRSD;

iii) Định hướng kế hoạch quản lý LMMA, thiết lập mục tiêu và tiến hành các cuộc thảo luận sơ bộ về phân vùng nếu có thể;

2  Dự án tập trung vào việc thúc đẩy một cách tiếp cận có ít sự tham gia chính thức để quản lý bền vững hệ sinh thái thủy sản dựa trên một nền tảng đồng quản lý, và tránh việc thiết lập một hệ thống hành chính cồng kềnh và đầu tư nặng nề đối với công trình dân dụng, như trường hợp thường gặp trong nhiều dự án Khu bảo tồn biển (MPA).

iv) Thảo luận về các cuộc điều tra nghề cá (đặc trưng sơ lược) để xác định các cơ hội và lợi ích cho giải quyết / loại bỏ dần các vấn đề thủy sản liên quan (tiêu cực và / hoặc vượt quá năng lực).

  1. Các cuộc họp tham vấn với sự tham gia của cộng đồng địa phương cũng đã được tổ chức nhằm:

i) Tuyên truyền tài liệu và mô tả các giá trị đa dạng sinh học quan trọng, các mối đe dọa và các cuộc xung đột người sử dụng dựa trên Bản đồ tri thức địa phương;

ii) Xác định vấn đề và phân tích các mối đe dọa, triển khai các cuộc thảo luận tạo điều kiện và phương pháp tư duy;

iii) Làm rõ xung quanh lý do, mục tiêu, lợi ích và đặc điểm của việc thiết lập Khu vực biển do địa phương quản lý (LMMA).

  1. PCU/Phái đoàn của ​​Ngân hàng đã chuẩn bị một báo cáo tóm tắt bao gồm các khuyến nghị cho mỗi điểm. Dự thảo hướng dẫn xây dựng và triển khai Khu vực LMMA của dự án CRSD cũng đã được phát triển và sẽ được sử dụng như những tài liệu tập huấn cho các Ban QLDA tỉnh. Những tài liệu này đang được biên dịch và sẽ được chuyển cho các Ban QLDA tỉnh trong thời gian tới.
  2. Các hoạt động được thống nhất:

• PCU sẽ áp dụng các hướng dẫn cho việc thiết lập và triển khai Khu vực biển do địa phương quản lý (LMMA) đã được xây dựng bởi Chuyên gia của Ngân hàng để tiến hành tập huấn cho các Ban QLDA tỉnh trong tháng 8/ 2014.

• Các Ban QLDA tỉnh với sự hỗ trợ kỹ thuật từ PCU và các chuyên gia tư vấn sẽ tiến hành thiết kế và lập kế hoạch quản lý Khu vực LMMA cho 03 khu vực đã được đánh giá sơ bộ tại Khánh Hòa, Phú Yên, và Bình Định. Những khu vực này sẽ nhận được các nguồn bổ sung từ quỹ GEF (khoảng 500.000 đô-la Mỹ cho việc thực hiện ở mỗi khu vực). Dự thảo kế hoạch quản lý khu vực LMMA sẽ được chuẩn bị và sẵn có để rà soát trước 31/12/2014.

• PCU sẽ tiến hành đánh giá ban đầu cho các Khu vực LMMA tiềm năng tại các tỉnh còn lại (Cà Mau, Sóc Trăng, Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh) trước thời điểm 31/01/2015.

  1. Đánh giá tác động (IE): Việc tuyển dụng các dịch vụ tư vấn cho điều tra cơ bản đã được hoàn thành và công tác thực địa đã bắt đầu. Một hội thảo Đánh giá tác động đã được tổ chức bởi PCU trong Phái đoàn lần này. Hội thảo đã được hỗ trợ bởi nhóm Nghiên cứu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới (DIME) với sự tham gia của tất cả các Ban QLDA tỉnh. Việc thiết kế Đánh giá tác động đã được hoàn thành để xác định tác động trên các thí điểm đồng quản lý. Theo như đã thống nhất, sẽ có hai yếu tố được kiểm tra đó là: (a) mức độ kiểm soát của đơn vị nhà nước và (b) mức ưu đãi cho các đối tác cộng đồng địa phương và mỗi yếu tố sẽ có hai phương pháp xác định: (i) mức bình thường và (ii) mức cao. Thiết kế chi tiết bao gồm cả dự thảo kế hoạch ngẫu nhiên được trình bày trong Phụ lục 5.
  2. Các hoạt động được thống nhất:
  • Các PPMU sẽ cung cấp danh sách cập nhật các chủ tàu với công suất dưới 20CV vào trước 15/8/2014 để lấy mẫu cho điều tra cơ bản. Công việc này cần phải được tiến hành nhanh chóng, vì nhiệm vụ thực địa không thực hiện nếu không có một khung mẫu.
  • PCU sẽ giám sát và đảm bảo rằng các cuộc phỏng vấn thực địa về điều tra cơ bản sẽ được hoàn thành trước 30/9/2014.
  • Các Ban QLDA tỉnh sẽ xác định các hoạt viên hỗ trợ cộng đồng (VFs) cho 50 xã ngư nghiệp được lựa chọn để thực hiện trong các đợt tiếp theo. Việc đào tạo cho các hoạt viên hỗ trợ cộng đồng cần được thực hiện và hoàn thành vào trước 31/10/2014 để chuẩn bị kế hoạch đồng quản lý có thể bắt đầu và kết thúc trong 02 tháng 11-12 năm 2014. Ngoài việc đào tạo cho các VFs, các hoạt động khác sẽ không được tiến hành tại 50 xã ngư nghiệp được lựa chọn cho đến khi tất cả các cuộc phỏng vấn thực địa về điều tra cơ bản được hoàn thành.

Xem tiếp phần 5

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn