DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ năm (phần 3)Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ năm (phần 3)
Biên bản ghi nhớ giữa Phái đoàn giám sát lần thứ năm của IDA và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD)

Tiếp theo phần 1phần 2

(C) Quản lý bền vững khai thác thủy sản ven bờ

 1. Hợp phần này gồm 02 tiểu hợp phần: (a) đồng quản lý hoạt động khai thác thủy sản ven bờ; và (b) nâng cấp cảng cá, bến cá.

 

(C1) Đồng quản lý hoạt động khai thác thủy sản ven bờ

 1. Tiến độ: Đồng quản lý nghề cá: Dự thảo kế hoạch đồng quản lý nghề cá (CMPs) cho 11 xã thí điểm liên quan đến khoảng 3.900 hộ ngư dân (02 xã trong mỗi tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Phú Yên, Cà Mau, và 01 xã ở Sóc Trăng) đã được chuẩn bị bởi các Ban QLDA tỉnh và phê duyệt bởi Ngân hàng. Dự thảo kế hoạch đồng quản lý nghề cho 4 xã thí điểm tại Hà Tĩnh và Khánh Hòa đã được sửa đổi. Chuẩn bị cho đợt tiếp theo của các xã (khoảng 50 xã) dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào tháng 8/2014 theo kế hoạch ngẫu nhiên được đề nghị bởi nhóm Nghiên cứu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới. Điều tra cơ bản cho công tác đánh giá tác động đang được tiến hành.
 2. Theo dõi, kiểm soát và giám sát (MCS): PCU phối hợp với Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản đã thực hiện 06 lớp tập huấn cho 220 cán bộ nhà nước chịu trách nhiệm đăng ký tàu cá, kiểm tra an toàn, quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại các tỉnh dự án. Dự án đã hỗ trợ nâng cấp 12 trạm MCS ở Phú Yên, Bình Định, và Cà Mau. Tuy nhiên, ở các tỉnh khác như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, và Sóc Trăng, việc nâng cấp các trạm MCS chưa được bắt đầu. Trong khi Ban QLDA các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, và Bình Định đã xây dựng hợp tác chặt chẽ với các Chi Cục khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản cấp tỉnh nhằm tiến hành các bài tập giám sát tham gia; có rất ít tiến bộ trong việc thực hiện các hoạt động MCS ở Phú Yên, Khánh Hòa, Cà Mau, và Sóc Trăng. Cũng cần lưu ý rằng ở một số tỉnh (ví dụ Sóc Trăng), việc hợp tác giữa Ban quản quản lý dự án tỉnh và Chi Cục KT&BVNLTS chưa được mạnh mẽ.
 3. Các hoạt động được thống nhất:
 • Hà Tĩnh và Khánh Hòa sẽ hoàn thành dự thảo kế hoạch đồng quản lý nghề cho các xã thí điểm vào trước 15/8/2014.
 • Các Ban QLDA tỉnh sẽ xác định những hoạt viên hỗ trợ cộng đồng (VFs) cho 50 xã ngư nghiệp được lựa chọn để thực hiện trong các đợt tiếp theo. Đào tạo hoạt viên hỗ trợ cộng đồng cần được tiến hành và hoàn thành vào trước 31/10/2014 để chuẩn bị kế hoạch đồng quản lý có thể bắt đầu và kết thúc trong 02 tháng 11- 12 năm 2014.
 • Ban QLDA tỉnh sẽ tăng cường hợp tác với Chi Cục KT&BVNLTS và khuyến khích Sở đi đầu trong việc thực hiện các hoạt động MCS.
 • Ban QLDA các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, và Sóc Trăng sẽ đẩy nhanh tiến độ nâng cấp các trạm MCS.

(C2) Nâng cấp cảng cá, bến cá

 1. Tiến độ: Hợp đồng nâng cấp của 10 trong tổng số 16 cảng cá/bến cá được lựa chọn đã được trao tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Yên, Khánh Hòa, và Sóc Trăng. Việc xây dựng đã bắt đầu được triển khai. Các Ban QLDA tỉnh Cà Mau và Bình Định đang tiến hành đánh giá hỗ sơ thầu và dự kiến ​​hợp đồng sẽ được trao trong thời gian tới. Trong suốt nhiệm vụ lần này, Chuyên gia tư vấn cảng cá của FAO đã tiến hành khảo sát thực địa tại các tỉnh dự án, làm việc với các Ban QLDA tỉnh và hỗ trợ các tỉnh trong việc xây dựng các thủ tục quản lý chất lượng trong giai đoạn xây dựng. Liên quan đến bến cá Nhơn Lý và Tân Phụng của tỉnh Bình Định, dự toán mới đây được xây dựng khác xa so với dự toán trước đó. Phái đoàn đề nghị PCU rà soát nguồn vốn sẵn có để tiến hành tái cơ cấu vốn cho phù hợp trong giai đoạn Đánh giá giữa kì năm 2015.
 2. Các hoạt động được thống nhất:
 •  PCU/Tổng Cục Thủy sản sẽ tiếp tục cung cấp đào tạo về vận hành và bảo dưỡng (O & M) cho các cán bộ làm việc tại các cảng cá/bến cá được nâng cấp. Khuyến khích thực hiện một chuyến tham quan học tập nghiên cứu tại Nhật Bản.
 • Các Ban QLDA tỉnh sẽ phát triển các tùy chọn liên quan đến cộng đồng ngư dân địa phương trong việc cung cấp dịch vụ hoặc quản lý các điều kiện cơ sở vật chất tại các cảng cá được nâng cấp (liên kết các cảng cá được nâng cấp với Kế hoạch đồng quản lý) và các tùy chọn để thu hút đầu tư khu vực tư nhân tại các cảng cá được nâng cấp.

(D) Quản lý, giám sát và đánh giá dự án

 1. Hợp phần này gồm 02 tiểu hợp phần: (a) quản lý dự án, và (b) giám sát và đánh giá.

(D1) Quản lý dự án

 1. Tiến độ: Gói hỗ trợ kỹ thuật chính để tuyển dụng nhóm hỗ trợ kỹ thuật ở cấp trung ương đã bị hủy bỏ vì không có công ty trong danh sách ngắn đạt mức điểm tổi thiểu cho đề xuất kỹ thuật. Ngân hàng đã chấp thuận đề xuất của PCU để tuyển dụng Cố vấn trưởng và các vị trí quan trọng khác thông qua phương pháp tuyển chọn tư vấn cá nhân. Hiện nay, một số chuyên gia tư vấn kỹ thuật đã được lựa chọn và huy động và hầu hết các vị trí chủ chốt khác đang trong giai đoạn đánh giá.
 2. Sự hợp tác giữa PCU và các bộ phận kỹ thuật Tổng Cục Thủy sản nhìn chung là rất tốt. Ở cấp tỉnh, sự phối hợp giữa các Ban QLDA tỉnh và các bộ phận kỹ thuật của Sở NN & PTNT cũng khá tốt ở hầu hết các tỉnh dự án trừ Sóc Trăng, do vẫn cần tăng cường sự hợp tác giữa ban QLDA tỉnh Sóc Trăng và Chi Cục KT&BVNLTS. Năng lực và hiệu quả hoạt động của Ban QLDA các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Khánh Hòa, và Hà Tĩnh cần tăng cường hơn nữa và các tỉnh này cần được hỗ trợ nhiều hơn từ các UBND tỉnh và bộ phận kĩ thuật các Sở NN & PTNT để đáp ứng yêu cầu công việc.
 3. Các hoạt động được thống nhất:
 • PCU sẽ đẩy nhanh quá trình đánh giá nội bộ để hoàn thành và huy động Cố vấn trưởng trước ngày 31/10/2014.
 • Tổng Cục Thủy sản, PCU và các UBND tỉnh sẽ cung cấp hỗ trợ nhiều hơn đối với Ban QLDA các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Khánh Hòa, và Hà Tĩnh. Tại Sóc Trăng, UBND tỉnh và Sở NN & PTNT sẽ hỗ trợ và tăng cường sự hợp tác giữa Ban QLDA và Chi Cục KT& BVNLTS của tỉnh.

 

(D2) Giám sát và đánh giá

 1. Tiến độ: Chất lượng báo cáo tiến độ của PCU đã được cải thiện theo thời gian. Tuy nhiên, việc thu thập dữ liệu và thông tin hiện tại từ các Ban QLDA tỉnh cho PCU vẫn chưa phù hợp với các mục đích quản lý dự án. Trong nhiệm vụ lần này, Phái đoàn của Ngân hàng đã cung cấp hướng dẫn cho PCU và các PPMU trong việc thu thập dữ liệu Giám sát & Đánh giá bổ sung. Ngoài ra, PCU cũng đang tiến hành tuyển dụng một chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ trong việc thiết kế hệ thống thông tin quản lý (MIS) cho dự án.
 2. Các hoạt động được thống nhất:
 • PCU sẽ đẩy nhanh quá trình đấu thầu mua sắm để huy động chuyên gia tư vấn MIS vào trước 31/10/2014.
 • PCU sẽ tổ chức hội thảo tập huấn về Giám sát và Đánh giá cho các Ban QLDA tỉnh trong tháng 8/2014.

Xem tiếp phần 4
Xem tiếp phần 5

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn