DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ năm (phần 1)Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ năm (phần 1)
Biên bản ghi nhớ giữa Phái đoàn giám sát lần thứ năm của IDA và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD)

Việt Nam: Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Cr. 5113-VN)

Phái Đoàn giám sát lần 5: từ 17 – 27/6/2014

Biên bản ghi nhớ

Nguồn vốn IDA ban đầu:

100,000,000 USD

(tương đương SDR 64,600,000)

Đồng tài trợ (Nguồn bổ sung của GEF):

6,500,000 USD

Tổng chi phí ban đầu:

117,900,000 USD

Tổng chi phí điều chỉnh:

124,400,000 USD

Thời điểm phê duyệt:

10/5/2012

Thời điểm có hiệu lực:

02/11/2012

Thời điểm kết thúc:

31/01/2018

 

 

I.GIỚI THIỆU

 1. Phái đoàn hỗ trợ thực hiện dự án (ISM)[1]đã làm việc tại Việt Nam từ ngày 17/6 đến ngày 27/6/2014 để hỗ trợ Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD). Mục đích chính của Phái đoàn như trong thư thông báo đoàn công tác ngày 04/6/2014 nhằm: rà soát tiến độ thực hiện Dự án CRSD ở cấp trung ương (PCU) và tại 08 tỉnh của dự án, đặc biệt tập trung vào: (a) tiến độ thực hiện dự án và chất lượng của các Hợp phần (A, B và C), bao gồm việc tuân thủ các chính sách an toàn về xã hội và môi trường, hoạt động đấu thầu mua sắm và giải ngân; (b) thực hiện các khuyến nghị của phái đoàn hỗ trợ trước đó hồi tháng 10/2013; (c) xác định những khó khăn hạn chế và thúc đẩy tiến độ thực hiện ở các tỉnh đang thực hiện chậm; và (d) thảo luận và chuẩn bị kế hoạch thực hiện Đánh giá tác động đồng quản lý nghề cá.
 2. Phái đoàn mong muốn bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Tổng Cục Thủy sản (DOF), Ban quản lý dự án trung ương (PCU) trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) và các Ban quản lý dự án cấp tỉnh (PPMUs) tại các tỉnh dự án.
 3. Biên bản ghi nhớ này được trình bày vào ngày 27 tháng 6 năm 2014 tại  hội nghị tổng kết tổ chức tại Hà Nội, do ông Nguyễn Huy Điền – Phó tổng cục trưởng Tổng Cục Thủy sản chủ trì với sự tham gia của đại diện các Vụ/Cục  thuộc Bộ NN&PTNT, PCU và các PPMU. Biên bản này tóm tắt các phát hiện, khuyến nghị và thống nhất chính đã được sự chấp thuận của ban quản lý Ngân hàng Thế giới.

II.TÓM TẮT CÁC VẤN ĐỀ VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH

 1. Dự án CRSD gồm 04 hợp phần: (A) Tăng cường năng lực thể chế cho quản lý nghề cá bền vững; (B) Thực hành tốt cho nuôi trồng thủy sản bền vững; (C) Quản lý bền vững khai thác thủy sản ven bờ; và (D) Quản lý, giám sát và đánh giá dự án. Mục tiêu phát triển của dự án (PDO) nhằm cải thiện quản lý nghề cá ven bờ theo hướng bền vững tại các tỉnh Dự án. Các chỉ số PDO bao gồm: (i) tăng tỉ lệ diện tích vùng nuôi tôm áp dụng quy trình thực hành tốt nuôi trồng thủy sản (GAP), có nguồn nước được xử lý theo các tiêu chuẩn quốc gia; (ii) giảm thiệt hại do dịch bệnh gây ra ở các vùng nuôi tôm có áp dụng quy trình thực hành tốt nuôi trồng thủy sản (GAP); và (iii) tăng tỉ lệ các khu vực áp dụng hệ thống quản lý nguồn lợi thủy sản ven bờ theo hướng bền vững. Dự án sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 01 năm 2018.

Tóm tắt tiến độ thực hiện dự án

 1. Giải ngân: Giải ngân dự án vẫn ở mức thấp (khoảng 10% cho tới thời điểm 30/6/2014). Tuy nhiên, tiến độ đấu thầu mua sắm đã được cải thiện đáng kể với tổng giá trị hợp đồng đã ký khoảng 25 triệu đô-la trong 6 tháng qua (tại PCU và các PPMU). Dự kiến ​​tiến độ giải ngân sẽ được đẩy nhanh trong nửa cuối năm 2014 và trong những năm tiếp theo.
 2. Tiến độ tổng thể: Đánh giá tiến độ trên các hành động được thống nhất từ Phái đoàn hỗ trợ thực hiệc dự án lần trước (tháng 4/2013) cho thấy sự tiến bộ trong tất cả các Hợp phần tại tất cả các tỉnh dự án kể từ khi diễn ra Phái đoàn hồi tháng 10/2013, mặc dù vẫn còn một số hoạt động tồn đọng chưa được giải quyết (Phụ lục 1). Kết quả chính thu được từ mỗi Hợp phần được tóm tắt như sau:
  • Hợp phần A: Các chuyên gia tư vấn ISP (quốc tế và trong nước) đã được huy động. Tư vấn đã tiến hành khảo sát thực địa tới các tỉnh Dự án; tiếp đó tiến hành tập huấn ISP bổ sung cho các Ban QLDA tỉnh. Tại Thanh Hóa, Nghệ An, Sóc Trăng và Cà Mau, tất cả các huyện ven biển đã được tập huấn ISP bởi các Ban QLDA tỉnh. Tập huấn ISP đối với cấp xã đã bắt đầu được triển khai tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định và Cà Mau. Công tác tuyển dụng tư vấn cho dịch vụ Nâng cấp cơ sở dữ liệu nghề cá Vnfishbase đang trong giai đoạn cuối cùng (Dự kiến Tư vấn ​​sẽ được huy động trong 3 tháng tiếp theo). Tổng Cục Thủy sản đã đề xuất 20 đề tài nghiên cứu nhằm hỗ trợ việc thực hiện Kế hoạch tổng thể ngành thủy sản, đã được xem xét và đưa ra ý kiến không phản đối bởi Ngân hàng Thế giới.
  • Hợp phần B: Ở cấp trung ương, PCU đã tiến hành tập huấn giảng viên nguồn (TOT) về GAP, tập huấn cho Ban QLDA các tỉnh về chứng nhận GAP và dịch bệnh thủy sản, và tổ chức hội thảo chia sẻ kiến ​​thức về giám sát dịch bệnh. Tại các tỉnh dự án, tổng cộng 27 vùng Thực hành tốt nuôi trồng thủy sản (GAP) (tổng số 10.140 ha) và 17 khu đa dạng hóa nuôi trồng thủy sản (1.900 ha) đã được xác định và thành lập; khoảng 165 điểm trình diễn đã được thực hiện phương pháp khuyến nông theo nhóm (FFS) (59 điểm trình diễn về trại nuôi tôm VietGAP và 106 điểm về đa dạng hóa nuôi trồng thủy sản) và khoảng 190 lớp tập huấn về GAP, giám sát giống và dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc, đa dạng hóa nuôi trồng thủy sản, vv, vừa được tổ chức cho hơn 7.100 nông dân. Nâng cấp cơ sở hạ tầng an toàn sinh học đã bắt đầu triển khai cho 11 vùng GAP và 07 vùng đa dạng hóa tại Thanh Hóa, Nghệ An, SócTrăng và Cà Mau.
  • Hợp phần C: Dự thảo kế hoạch đồng quản lý nghề cá (CMPs) cho11 xã thí điểm liên quan đến khoảng 3.900 hộ ngư dân (02 xã ở mỗi tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Phú Yên, Cà Mau, và 01 xã ở Sóc Trăng) đã được xem xét và đưa ra ý kiến không phản đối bởi Ngân hàng Thế giới. Dự thảo kế hoạch đồng quản lý nghề cá cho 4 xã thí điểm tại Hà Tĩnh và Khánh Hòa đã được Ngân hàng Thế giới góp ý sửa đổi. Chuẩn bị cho đợt tiếp theo của các xã (50 xã) dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào tháng 8/2014 theo kế hoạch ngẫu nhiên mà nhóm Nghiên cứu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới đề xuất. Công tác điều tra cơ bản phục vụ Đánh giá tác động đang được tiến hành. Hợp đồng nâng cấp 10 trên tổng số 16 cảng cá/bến cá đã được trao thầu và bắt đầu khởi công xây dựng.
  • Hợp phần D: Một số chuyên gia tư vấn kỹ thuật đã được huy động. Công tác tuyển dụng các tư vấn kỹ thuật cá nhân còn lại trong đó có Cố vấn trưởng dự án (CTA) đang trong giai đoạn cuối cùng. Dự kiến hầu hết các chuyên gia tư vấn có thể được huy động trong 03 tháng tới.

Các hoạt động chính được thống nhất

 1. Hợp phần A: Trong 6 tháng tới, ưu tiên trong Hợp phần A đó là đẩy nhanh hoạt động ISP tại các huyện thí điểm. Theo như thống nhất từ nhiệm vụ này, đến trước ngày 31/12/2014: (a) tất cả các huyện ven biển ở Hà Tĩnh, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định và 50% số xã ven biển ở các tỉnh dự án sẽ được tham gia tập huấn ISP; và (b) tất cả các Ban QLDA tỉnh cần đẩy mạnh các hoạt động thực địa ở các huyện thí điểm, đặc biệt là trong việc xác định các khu vực chồng chéo / xung đột giữa các ngành. Các chuyên gia tư vấn ISP cần sẵn sàng được huy động để hướng dẫn các Ban QLDA tỉnh trong việc thực hiện tham vấn các bên liên quan ở cấp tỉnh, huyện và xã.
 2. Hợp phần B: Các ưu tiên cho Hợp phần B trong 06 tháng tiếp theo là nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện tại các vùng GAP. Các hoạt động được thống nhất đó là: (a) PCU sẽ làm việc với Cục Thú y (DAH) để xây dựng chương trình chi tiết cho tăng cường theo dõi, giám sát, phòng ngừa dịch bệnh và dịch vụ thú y cho các vùng GAP, (b) PCU/ các ​​PPMU sẽ đánh giá hiệu quả của hoạt động đào tạo tập huấn và tuyên truyền công khai, nhấn mạnh sự thay đổi môi trường và thích ứng của người dân; (c) Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Hà Tĩnh, Nghệ An, Cà Mau cần rà soát và mở rộng phạm vi GAP, vì tổng diện tích hiện tại của các vùng GAP được dự án hỗ trợ tại các tỉnh này là khá nhỏ (<200 ha ở mỗi tỉnh); và (d) dự án nên tập trung hỗ trợ kỹ thuật cho tỉnh Sóc Trăng vì diện tích của vùng GAP tại Sóc Trăng chiếm khoảng 85% tổng diện tích vùng được hỗ trợ bởi dự án (tức là 8584 ha trong tổng số 10.139 ha). Các hoạt động nêu trên cần được thực hiện trước 31/10/2014.
 3. Hợp đồng C: Năm tài chính 2015 sẽ là năm quan trọng để thực hiện hầu hết các chương trình đồng quản lý nghề cá được hỗ trợ bởi dự án. Các thống nhất đó là: (a) PCU sẽ giám sát và đảm bảo công tác điều tra cơ bản được hoàn thành trước thời điểm 30/9/2014; (b) Các Ban QLDA tỉnh sẽ xác định những hoạt viên hỗ trợ cộng đồng (VFS) cho 50 xã ngư nghiệp được lựa chọn để thực hiện trong các đợt tiếp theo. Việc đào tạo hoạt viên hỗ trợ cộng đồng cần được tiến hành và hoàn thành vào trước 31/10/2014 để chuẩn bị kế hoạch đồng quản lý có thể bắt đầu và kết thúc trong 02 tháng 11- 12 năm 2014.
 4. Hợp đồng D: Theo như thống nhất, PCU sẽ hoàn tất quá trình mua sắm và huy động Cố vấn trưởng (CTA) trước thời điểm 31/10/2014.

Xem tiếp phần 2

Xem tiếp phần 3

Xem tiếp phần 4

Xem tiếp phần 5


[1]Phái đoàn bao gồm: Ông Cao Thăng Bình (Chủ nhiệm dự án), Bà Nguyễn Thị Thu Lan (Đồng Chủ nhiệm dự án), Ông Lê Tuấn Anh (Chuyên gia phát triển xã hội), Ông Phạm Văn Khang (Chuyên gia quản lý môi trường), Ông Nguyễn Văn Hoài (Chuyên gia đấu thầu mua sắm), Bà Trần Thúy Hà (Chuyên gia quản lý tài chính), và Ông Nyan Taw (Chuyên gia trại giống tôm, Tư vấn của FAO). Tháp tùng phái đoàn là Giám đốc dự án và các cán bộ chủ chốt của PCU). Ông Joseph Scrirtino (Chuyên gia cảng cá, Tư vấn của FAO) đã tiến hành nhiệm vụ tư vấn từ 11 – 24/5/2014 nhằm triển khai đầu vào cho Phái đoàn hỗ trợ thực hiện dự án của Ngân hàng Thế giới.

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn