DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ tư (phần 3)Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ tư (phần 3)
Biên bản ghi nhớ giữa Phái đoàn giám sát lần thứ tư của IDA và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD)

Tiếp theo phần 1 phần 2

I. KINH PHÍ BỔ SUNG TỪ GEF VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG DỰ ÁN

 1. Kinh phí bổ sung của GEF: Hiệp định tài trợ GEF (TF014293) được ký kết vào ngày 2/5/2013. Phái đoàn nhận thấy rằng PCU và PPMUs chưa chuẩn bị và trình đơn xin nhận ngân sách từ GEF (US$100.000 cho mỗi tài khoản chỉ định) chuyển cho các tài khoản chỉ định chung (cùng với khoản Tín dụng của IDA). Phái đoàn đề nghị PCU và PPMUs hành động ngay để rút vốn GEF và hoàn trả cho các khoản chi hợp lệ thuộc hợp phần A(a) Quy hoạch không gian ven bờvà Hợp phần C(a) Đồng quản lý nghề cá ven bờ từ nguồn tài trợ của GEF. Kế toán trưởng dự án của PCU cần hướng dẫn các PPMUs đảm bảo hoàn trả chính xác từ từng nguồn ngân sách.
 2. Đánh giá tác động (IE): Dự án CRSD được lựa chọn là dự án thí điểm về Đánh giá tác động. Tài liệu giới thiệu IE đã được nhóm DIME của Ngân hàng xây dựng và được ban quản lý Ngân hàng phê chuẩn. Tài liệu này gồm hai phần chính: (a) đánh giá tác động chung của dự án; và (b) thí điểm hai cơ chế thay thế về đồng quản lý. Hai cơ chế này gồm (i) tăng cường giám sát độc lập, và (ii) tạo động lực để các cộng đồng thực thi.
 3. PPMUs đã hoàn thành việc thu thập các tài liệu thông tin cơ bản theo khuyến nghị của phái đoàn trước trong tháng 4/2013, gồm danh sách các xã duyên hải ở từng tỉnh, cho điểm về sự phù hợp/hợp lệ của các cộng đồng khai thác thủy sản; danh sách các cộng đồng khai thác được chọn tham gia dự án CRSD, danh sách các trạm kiểm soát (hoặc nơi neo đậu tàu kiểm soát) và vị trí các trạm, danh sách các chủ tàu đã đăng ký (và thông tin về đăng ký tàu cá từ sổ sách của chính quyền địa phương) được lựa chọn để đánh giá tác động. PCU đã trình Ngân hàng bản Điều khoản tham chiếu để tuyển chọn chuyên gia tư vấn thực hiện khảo sát cơ bản tại các cộng đồng khai thác thủy sản. Quá trình đấu thầu/mua sắm đang được thực hiện. PCU cần hoàn thiện các khảo sát cơ bản trước ngày 31/5/2014.

 

II.ĐỐI TÁC TOÀN CẦU VÌ ĐẠI DƯƠNG

 1. Phái đoàn đã giới thiệu cho Chính phủ Việt Nam về Tổ chức đối tác toàn cầu vì Đại dương mới (GPO, www.GlobalPartnershipforOceans.org) do Ngân hàng và các đối tác khởi xướng tại hội nghị Rio+20. Tổ chức đối tác  GPO này là cách tiếp cận mới để khôi phục sức khỏe đại dương. Tổ chức được thiết kế để huy động tài chính và kiến thức nhằm làm chất xúc tác cho các sáng kiến và giải pháp được chứng minh vì lợi ích của cộng đồng, quốc gia và sự thịnh vượng toàn cầu. Khoảng 30 quốc gia đã tham gia tổ chức đối tác này, gồm 120 đại diện cho khu vực tư nhân, tổ chức xã hội dân sự và các cơ quan của Liên hợp quốc. Các quốc gia tham gia để tiếp cận kiến thức và giải pháp do cộng đồng đề ra trong hoạt động nghề cá, môi   trường sống  và ô nhiễm. Hai cơ chế tài chính đã được thiết kế gồm Quỹ toàn cầu về đại dương GPO nhằm cung cấp phản hồi nhanh và Bàn tròn tài chính đại dương GPO nhằm cung cấp tài chính chuyển tiếp để thực hiện các cải cách về đại dương, áp dụng cách tiếp cận theo từng quốc gia, dựa vào cá cơ chế và luật pháp quốc tế.
 2. Trong buổi báo cáo tóm tắt chuyến công tác, Thứ trưởng Vũ Văn Tám bày tỏ mối quan tâm về việc Việt Nam gia nhập GPO. Bà Nguyễn Thị Trang Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Tổng cục Thủy sản được cử làm đầu mối về GPO cho các cuộc thảo luận tiếp theo. Ông Peter Kristensen (Giám đốc Chương trình Tổ chức đối tác toàn cầu vì đại dương của Ngân hàng) sẽ trao đổi thêm với bà Nhung để hỗ trợ Việt Nam gia nhập tổ chức đối tác này nếu Bộ NN&PTNT đặc biệt quan tâm.

III.TÀI CHÍNH VÀ CHÍNH SÁCH AN TOÀN

 1. Mua sắm/đấu thầu. Tiến độ thực hiện các kế hoạch mua sắm/đấu thầu đã được duyệt kể từ thời điểm thực hiện phái đoàn hỗ trợ thực hiện dự án lần trước bao gồm: thiết kế kỹ thuật của các gói thầu công trình xây lắp chính đã hoàn thành;  hồ sơ mời thầu đang được PPMUs xây dựng/ban hành; một số PPMUs đã hoàn thành gói hàng hóa đầu tiên theo hình thức chào giá cạnh tranh;  một số PPMUs đã tuyển chuyên gia tư vấn cá nhân; PCU đã hoàn thành việc mua sắm xe ô tô; Báo cáo đánh giá kỹ thuật cho gói Hỗ trợ kỹ thuật đã được trình  Ngân hàng xem xét. Tuy nhiên, phái đoàn nhận thấy rằng hầu hết các hoạt động mua sắm vẫn còn quá chậm so với kế hoạch đã thống nhất từ phái đoàn trước.
 2. Về năng lực mua sắm của PCU và PPMUs, PCU và một số PPMU chưa có đủ cán bộ phụ trách mua sắm/đấu thầu đủ năng lực và một số cán bộ chưa nắm rõ thủ tục mua sắm đấu thầu của Ngân hàng. Những thiếu sót này đang ảnh hưởng đến tiến độ mua sắm và chất lượng của tài liệu đấu thầu (hồ sơ mời thầu và báo cáo đánh giá thầu trình Ngân hàng xem xét thường cần phải qua vài lượt  ý kiến của Ngân hàng trước khi nhận được sự không phản đối của Ngân hàng).
 3. Các khuyến nghị:
 • PCU/PPMUs cần cử cán bộ mua sắm/đấu thầu đủ năng lực và chú ý tới chất lượng của các tài liệu đấu thầu trước khi trình Ngân hàng xem xét. Việc này cần được thực hiện trước ngày 28/2/2014.
 • PCU/PPMUs cần cập nhật kế hoạch mua sắm để thể hiện những thay đổi cần thiết và trình kế hoạch để Ngân hàng xem xét trước ngày 31/12/2013.
 • PCU/PPMUs cần hoàn thiện việc tuyển chuyên gia tư vấn cá nhân trước ngày 28/2/2014.
 • PCU cần thúc đẩy việc tuyển dụng Hỗ trợ kỹ thuật ở cấp trung ương và hoàn thành quá trình này trước 31/3/2014.
 • PPMUs cần hoàn thành thiết kế kỹ thuật và hồ sơ mời thầu đối với các gói thầu xây lắp chính trước ngày 31/12/2013;  đánh giá thầu cần được hoàn thành trước ngày 31/3/2013.
 • PCU/PPMUs cần cử cán bộ mua sắm/đấu thầu tham dự khóa tập huấn của Ngân hàng tổ chức từ ngày 26 đến 29 tháng 11 năm 2013.
 1. Quản lý tài chính (FM): Trong chuyến công tác,  vấn đề quản lý tài chính của PCU và PPMU Sóc Trăng và Cà Mau đã được đánh giá. Nhìn chung, hệ thống quản lý tài chính của dự án đang được thực hiện ở mức “Trung bình” (‘Moderately Satisfactory’). Phần lớn các khuyến nghị của đoàn đánh giá trước trong tháng 4/2013, đặc biệt về tập huấn quản lý tài chính cho các cán bộ, lắp đặt và tập huấn phần mềm kế toán đã được thực hiện. Báo cáo tài chính sơ bộ của Dự án đã được trình Ngân hàng đúng hạn. Phái đoàn cũng ghi nhận việc cung cấp vốn đối ứng đầy đủ và kịp thời cho dự án.
 2. Các khuyến nghị: Phái đoàn có một số khuyến nghị để cải thiện hơn nữa hệ thống quản lý tài chính của dự án. Xem chi tiết tại Phụ lục 4.
 • Tăng cường sự hỗ trợ của PCU đối với các PPMUs, tập trung vào việc thống nhất/nhất quán các báo cáo tài chính và các mẫu biểu kế toán. PCU cần hỗ trợ đầy đủ và kịp thời để hỗ trợ công tác kế toán ở cấp trung ương và địa phương. Cần tập huấn thêm về quản lý tài chính cho các cán bộ kế toán của dự án. Các cán bộ cần tham gia lớp tập huấn về quản lý tài chính của Ngân hàng tổ chức vào ngày 28 tháng 11 năm 2013.
 • Tăng cường đội ngũ kế toán ở PCU và PPMUs.
 • Cải thiện công tác báo cáo tài chính của dự án.
 • Cải thiện quy trình kiểm soát nội bộ và hệ thống quản lý hợp đồng.
 • Đẩy nhanh quá trình chọn lựa kiểm toán độc lập và nội bộ của dự án.

Các chính sách xã hội

 1. Trong chuyến công tác này, phái đoàn đã xem xét việc thực hiện các chính sách xã hội, tập huấn thêm và hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm giữa các  PPMUs.
 2. Thu hồi đất: Với tính chất của các tiểu dự án, là nâng cấp cảng cá, bến cá, khu nuôi trồng thủy sản, rất ít trường hợp phải thu hồi đất. Việc thực hiện dự án đến thời điểm này đã tuân thủ tốt các chính sách xã hội của Ngân hàng. Trong chuyến công tác này, một buổi tập huấn đã được tiến hành để chia sẻ kinh nghiệm giữa các PPMUs về xây dựng kế hoạch tái định cư, đặc biệt làm thế nào để tránh gián đoạn hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ đang hoạt động gần cảng cá đang được nâng cấp.
 3. Tham vấn về kế hoạch đồng quản lý nghề cá: Tám kế hoạch thí điểm đồng quản lý nghề cá đang được thực hiện (mỗi tỉnh hai mô hình thí điểm) trong năm đầu tiên. Phân tích xã hội và tham vấn với những người tham gia tiềm năng (từ cộng đồng khai thác thủy sản) đã được bắt đầu thực hiện. Trong chuyến công tác, các PPMUs đã được tập huấn lại để đảm bảo rằng việc tham vấn với các hộ gia đình khai thác thủy sản tham gia mô hình được thực hiện đúng theo Khung Quy trình dự án, là một phần của Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án.
 4. Phân tích xã hội: Trong chuyến công tác, đã tổ chức tập huấn để xác định thông tin cần thu thập để xây dựng cơ sở dữ liệu về các hộ gia đình khai thác thủy sản tham gia đồng quản lý nghề cá dự kiến. Tài liệu thông tin đơn giản đã được xây dựng để hỗ trợ việc thu thập thông tin xã hội đơn giản và nhất quán để làm a) cơ sở dữ liệu về sinh kế của các hộ gia đình khai thác thủy sản, và b)  làm cơ sở thiết kế kế hoạch phát triển sinh kế để hỗ trợ đa dạng hóa hoạt động tạo thu nhập cho các cộng đồng khai thác đã lựa chọn.
 5. Lồng ghép giới: Vì vấn đề bình đẳng giới là yếu tố quan trọng góp phần đáng kể vào thành công của hoạt động đồng quản lý nghề cá, do đó một số bước chính đã được đề xuất với PPMU để đảm bảo việc tham vấn về giới được lồng ghép vào quá trình tham vấn khi xây dựng các kế hoạch về đồng quản lý nghề cá. Đồng thời, do Đánh giá tác động đang được lên kế hoạch cho tiểu hợp phần C1 nên quá trình tham vấn về đồng quản lý nghề cá cần đảm bảo rằng phụ nữ tham gia vào quá trình tham vấn và xây dựng đồng thuận.
 6. Người dân tộc thiểu số: Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) đã được xây dựng cho tỉnh Sóc Trăng, nơi có tỉ lệ lớn người dân tộc Khơ-me và Hoa đang sinh sống trong vùng dự án. EMDP đã nhận được nhiều lượt ý kiến góp ý của Ngân hàng và sẽ được hoàn thiện để thực hiện vào cuối tháng 11 năm 2013. EMDP sẽ gắn mục tiêu đồng quản lý nghề cá ở tỉnh Sóc Trăng với những cơ hội phát triển mới dành cho người dân tộc thiểu số địa phương trong khu vực dự án.

Chính sách môi trường

 1. Đội ngũ cán bộ: Ở cấp trung ương, PCU đã cử một cán bộ phụ trách chính sách môi trường và sẽ tuyển thêm chuyên gia tư vấn về chính sách môi trường để hỗ trợ PCU trong việc giám sát việc tuân thủ các chính sách môi trường và nâng cao năng lực về chính sách môi trường cho các PPMUs. Ở cấp tỉnh, PPMU đã cử một cán bộ phụ trách chính sách môi trường và sẽ tuyển chuyên gia giám sát môi trường nhằm hỗ trợ PPMU giám sát sự tuân thủ chính sách môi trường và quan trắc chất lượng nước.
 2. Các báo cáo cam kết bảo vệ môi trường: 101 tiểu dự án cơ sở hạ tầng đã được xác định trong các hợp phần khác nhau. Các tiểu dự án này phải được rà soát về môi trường và các báo cáo cam kết bảo vệ môi trường (EPC) phải được xây dựng, xem xét và phê duyệt trước khi thực hiện. Cho đến nay, báo cáo EPC của 44 tiểu dự án đã được Ngân hàng xem xét. Các báo cáo EPC này nhất quán với chính sách về môi trường của Ngân hàng và luật pháp quốc gia.
 3. Quan trắc chất lượng nước: Theo thống nhất, Phụ lục 1&3 Thông tư số 45/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2010 sẽ được áp dụng để quan trắc chất lượng nước đầu vào ở các kênh cấp nước và nước thải của trại nuôi trồng thủy sản (10 chỉ tiêu gồm BOD5, pH, NH3, H2S, NO2 nhiệt độ, độ mặn, DO, độ trong và độ kiềm sẽ được chọn để quan trắc). QCVN 11:2008/BTNMT (Quy chuẩn quốc gia áp dụng cho ngành chế biến thủy sản) sẽ được áp dụng để quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý (thông qua hệ thống xử lý nước thải) thải từ cảng cá và bến cá. Để đảm bảo hoạt động bền vững và duy trì hệ thống xử lý nước thải và các hệ thống quản lý chất thải rắn ở cảng cá và bến cá, PCU và PPMUs cần phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch phù hợp và phân bổ ngân sách đầy đủ cũng như cán bộ có năng lực thực hiện các nhiệm vụ này.
 4. Trong chuyến công tác, phái đoàn đã kiểm tra nhanh một vài vùng GAP ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Đoàn được báo cáo rằng DONREs đang quan trắc chất lượng nước cấp và nước thải mỗi tháng một lần và kết quả cho thấy chất lượng nước cấp và nước thải đạt tiêu chuẩn quốc gia. Phái đoàn đề xuất rằng các báo cáo quan trắc chất lượng nước (tại vùng GAP, kênh cấp thoát nước, sông…) của DONRE cần được thông báo cho người nuôi và công bố rộng rãi. Việc này cần được thực hiện ngay.

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn