DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ tư (phần 2)Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ tư (phần 2)
Biên bản ghi nhớ giữa Phái đoàn giám sát lần thứ tư của IDA và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD)

Tiếp theo phần 1

I.TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN THEO HỢP PHẦN       

(A) Tăng cường năng lực cho quản lý nghề cá bền vững

 1. Hợp phần này gồm ba tiểu hợp phần: (a) Quy hoạch không gian ven bờ; (b) Nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá Việt Nam;và (c) Thực hiện nghiên cứu chính sách đã lựa chọn.

(A1) Quy hoạch không gian ven bờ

 1. Các vấn đề: Các nhóm ISP đã được thành lập và PPMUs đã được tập huấn nhưng các hoạt động tại địa phương chưa được bắt đầu.
 2. Khuyến nghị: Trong ba tháng tới, PCU cần huy động các chuyên gia tư vấn càng sớm càng tốt để giúp PPMUs thực hiện tập huấn ISP cho cán bộ cấp huyện và xã và hỗ trợ các hoạt động thực địa cho các huyện thí điểm. Các PPMUs cần bắt đầu quá trình thực hiện tại cấp huyện và xã, tuân thủ các bước đã nêu trong Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án. Vì mục đích của ISP là tăng cường sự phối hợp và hài hòa trong quy hoạch của các ngành liên quan. Bước đầu tiên nên rà soát tình hình quy hoạch hiện tại của các ngành đối với vùng ven bờ hiện nay. Nhóm ISP cần tuyển chuyên gia tư vấn cá nhân hoặc một nhóm chuyên gia tư vấn để thực hiện nghiên cứu nhanh tài liệu (thu thập các tài liệu/quy hoạch ngành liên quan, xác định sự chồng chéo giữa các ngành, xác định số liệu còn thiếu và thông tin cần thu thập bổ sung, phỏng vấn các ngành và thành phần liên quan để đánh giá nhu cầu trong tương lai của dự án v.v). Vào cuối giai đoạn này, Báo cáo Tổng quan sẽ được xây dựng và gửi nhóm ISP cấp tỉnh để xem xét, sau đó tổ chức hội thảo thảo luận các phát hiện và xác định các bước tiếp theo. Báo cáo Tổng quan cần nêu bật những sự chồng chéo/tranh chấp hiện có và tiềm năng giữa các ngành liên quan (trong hiện tại và tương lai) và xác định các nghiên cứu và/hoặc các khảo sát bổ sung cần thực hiện để giải quyết sự chồng chéo và/hoặc tranh chấp.
 3. Trên cơ sở các khuyến nghị của Báo cáo Tổng quan, PPMU sẽ lựa chọn các chuyên gia tư vấn để thu thập số liệu và thông tin bổ sung (nếu cần) và hỗ trợ thảo luận kỹ thuật và đàm phán giữa các ngành đang chồng chéo dựa vào quy hoạch ngành hiện tại và tương lai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Các thảo luận và đàm phán kỹ thuật  cần được lãnh đạo ngành hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Vào cuối giai đoạn này, báo cáo ISP sẽ được xây dựng với Kế hoạch Hành động thống nhất cụ thể để giảm thiểu các chồng chéo (và/hoặc xung đột) giữa các ngành liên quan. Sẽ tổ chức một hội thảo nhằm thông qua Kế hoạch Hành động trước khi trình báo cáo lên Ủy ban nhân dân để phê duyệt. Sau khi kế hoạch ISP được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, các ngành liên quan sẽ sửa đổi quy hoạch ngành vào thời điểm phù hợp. Cần tổ chức một hội thảo trong tháng 5/2014 để chia sẻ kinh nghiệm và bài học đạt được giữa các PPMUs.

(A2) Nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá Việt Nam (Vnfishbase)

 1. Các vấn đề: Tiếp theo hội thảo do PCU/DOF tổ chức trong tháng 3/2013 để đánh giá sự cần thiết phải nâng cấp hệ thống Vnfishbase; PCU phối hợp với các Vụ chuyên môn của DOF xây dựng Điều khoản tham chiếu và được Ngân hàng gửi thư không phản đối trong tháng 10/2013. Hiện đang thực hiện quy trình đấu thầu/mua sắm.
 2. Khuyến nghị: PCU cần thúc đẩy quá trình mua sắm đấu thầu và hoàn thành việc tuyển công ty tư vấn để nâng cấp hệ thống Vnfishbase trước ngày 31/5/2014.
 3. Theo Trung thâm thông tin (IC) thuộc DOF, trang thiết bị để nâng cấp cơ sở hạ tầng đã được xác định và có thể mua sắm ngay. Phái đoàn đề xuất DOF nên đánh giá thực trạng và xác nhận khung thời gian mua sắm với Ngân hàng trước ngày 31/1/2014.

(A3) Nghiên cứu chính sách đã lựa chọn

 1. Các vấn đề: Quy hoạch phát triển ngành thủy sản đến năm 2020 và Tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt vào tháng 8 năm 2013. DOF đã gửi danh sách ngắn gồm 5 đề xuất nghiên cứu để hỗ trợ Quy hoạch đã được phê duyệt, hai đề xuất trong số đó đã được Ngân hàng xem xét và gửi thư không phản đối. PCU chưa bắt đầu đấu thầu để lựa chọn các công ty tư vấn thực hiện các nghiên cứu này.
 2. Khuyến nghị: PCU/DOF cần thực hiện ngay hai đề xuất đã được Ngân hàng gửi thư không phản đối. PCU/DOF cần tiếp thu các ý kiến nhận xét của Ngân hàng về các đề xuất nghiên cứu khác trước khi trình lại. Đồng thời, danh sách bổ sung các đề xuất nghiên cứu cần được gửi tới Ngân hàng để xem xét, tốt nhất là trước ngày 31/3/2014.

(B) Thực hạnh tốt trong nuôi trồng thủy sản bền vững

 1. Hợp phần này gồm ba tiểu hợp phần; (a) tăng cường quản lý an toàn sinh học; (b) tăng cường quản lý chất lượng con giống; và (c) cải thiện công tác quản lý môi trường.

(B1) Tăng cường quản lý an toàn sinh học

 1. Các vấn đề: Một số hoạt động đã được thực  hiện, bao gồm xây dựng kế hoạch hành động cho 28 vùng GAP, xây dựng mô hình trình diễn GAP, tập huấn, thiết kế kỹ thuật để nâng cấp cơ sở hạ tầng an toàn sinh học, giám sát chất lượng nước của DONREs. Trên cơ sở quan sát của phái đoàn, PPMUs tập trung vào việc thực hiện các mô hình trình diễn và GAP ở từng trại nuôi, việc tập hợp nhóm người nuôi trồng thủy sản tại vùng GAP để cùng đạt được GAP trên cơ sở cộng đồng vùng nuôi chưa được thực hiện nhiều (so với kế hoạch đã được duyệt của 28 vùng GAP).
 2. Các khuyến nghị: Các PPMUs cần nâng cao chất lượng thực hiện các vùng GAP bằng cách:
 • Hoàn thành việc tuyển dụng chuyên gia tư vấn trong nước trước 28/2/2014.  Biện pháp xử lý cho đến khi tuyển được hỗ trợ kỹ thuật là DARDs cần biệt phái 1-2 chuyên gia về nuôi trồng thủy sản để hỗ trợ các PPMUs thực hiện các hoạt động thuộc tiểu hợp phần này.
 • Tái tập trung hỗ trợ và thực hiện GAP trong toàn vùng nuôi thay vì áp dụng GAP riêng lẻ. Những người nuôi tham gia cần đăng ký và tổ chức thành các nhóm GAP để được dự án hỗ trợ. Mọi sự hỗ trợ của dự án cần được thực hiện thông qua các nhóm người nuôi và cần thực hiện các đánh giá (và so sánh) theo nhóm. Việc này cần thực hiện ngay.
 • Tập trung vào mọi khía cạnh của các kế hoạch GAP đã được duyệt (nâng cấp an toàn sinh học, giám sát chất lượng con giống do người nuôi sử dụng, nâng cao xử lý và giám sát môi trường, tăng cường các dịch vụ thú y và khuyến nông, nâng cao thông tin tuyên truyền và nhận thức v.v) thay vì việc chỉ tập trung vào các mô hình trình diễn. Việc này cần thực hiện ngay.
 • Hoàn thiện danh sách các thiết bị để tăng cường năng lực của các văn phòng thú ý và khuyến nông tỉnh. Việc này cần được hoàn thành với sự phê duyệt của DOF trước ngày 31/1/2014.

(B2) Tăng cường quản lý chất lượng con giống

 1. Các vấn đề: Ở cấp trung ương, các kế hoạch nghiên cứu của chương trình gia hóa và cải thiện chất lượng tôm giống do Các Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản (1, 2,3) xây dựng đã được Ngân hàng xem xét và gửi thư không phản đối vào tháng 3/2013.  Tuy nhiên, tiến độ thực hiện bị trì hoãn. Chưa có nhiều hoạt động liên quan đến việc xây dựng thiết kế kỹ thuật cho các công trình xây lắp và trang thiết bị cần mua sắm. Trong chuyến công tác này, DOF  đề xuất kế hoạch đầu tư cho vùng nuôi ở Ninh Thuận của Viện 1 nên chuyển về Cát Bà. Ở cấp tỉnh, PPMUs chưa thực hiện đánh giá trại giống thủy sản để bắt đầu thực hiện chương trình chuẩn hóa trại nuôi. PPMU chưa nỗ lực nhiều để giám sát và/hoặc kiểm soát chất lượng giống tôm ở vùng dự án. Thiết kế của vùng nuôi tôm an toàn Ninh Vân ở Khánh Hòa chưa được hoàn thiện. Việc tuyển các chuyên gia tư vấn địa phương của PPMU đang bị chậm trễ.
 2. Các khuyến nghị: PCU và các PPMUs cần thúc đẩy ngay các hoạt động thuộc tiểu hợp phần này. Khuyến nghị rằng: 
 • PPMUs cần hoàn thành việc tuyển các chuyên gia tư vấn địa phương trước ngày 28/2/2014. Sở nông nghiệp (DARDs) cần biệt phái 1-2 chuyên gia về trại giống tôm để hỗ trợ các PPMUs thực hiện các hoạt động thuộc tiểu hợp phần này như một giải pháp tạm thời.
 • PCU/DOF làm việc với Viện 1 để xây dựng đề xuất đầu tư cho vùng Cát Bà trước ngày 31/3/2014; PCU/DOF hỗ trợ Viện 2 và 3 hoàn thành thiết kế kỹ thuật của các công trình xây lắp và tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị sẽ mua sắm và trình Ngân hàng xem xét kế hoạch mua sắm trước ngày 30/4/2014.
 • PPMUs xây dựng kế hoạch giám sát chất lượng tôm giống ở tỉnh mình, đặc biệt ở vùng GAP và trình Ngân hàng xem xét trước ngày 31/1/2014.
 • PPMUs thực hiện đánh giá an toàn sinh học cho các trại giống tôm ở tỉnh mình. Trình dự thảo báo cáo kết quả đánh giá  tới Ngân hàng trước ngày 30/4/2014
 • PPMU Khánh Hòa hoàn thiện việc tham vấn bổ sung với các nhà đầu tư tư nhân tiềm năng về thiết kế vùng nuôi sạch Ninh Vân trước ngày 31/12/2013.

(B3) Cải thiện công tác quản lý môi trường

 1. Các vấn đề: Hợp đồng trách nhiệm đã được ký giữa PPMUs và DONREs và đang được thực hiện như là một phần của kế hoạch GAP đã phê duyệt, trong đó DONREs chịu trách nhiệm giám sát chất lượng nước ở vùng nuôi trồng thủy sản. Thiết bị để nâng cao năng lực cho DONRE tỉnh đang được PCU đánh giá.
 2. Các khuyến nghị: Khuyến nghị rằng:
 • PCU hoàn thiện danh sách thiết bị để tăng cường năng lực cho các DONREs tỉnh với sự phê duyệt của DOF trước ngày 28/2/2014.
 • Các báo cáo quan trắc chất lượng nước của DONRE (như là các vùng GAP, kênh cấp thoát nước, sông ngòi…) được phổ biến cho người nuôi và cộng đồng. Các hoạt động quan trắc chất lượng nước cần được thực hiện quanh năm, ngay cả trong thời kỳ không diễn ra hoạt động nuôi trồng. Việc này cần được thực hiện ngay.

(C) Quản lý bền vững khai thác thủy sản ven bờ

 1. Hợp phần này gồm hai tiểu hợp phần: (a) đồng quản lý hoạt động khai thác thủy sản ven bờ; và (b) cải thiện điều kiện của cảng cá, bến cá.

(C1) Đồng quản lý hoạt động khai thác thủy sản ven bờ

 1. Các vấn đề: Một số PPMUs chưa tuân thủ các bước nêu trong Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án. Các tỉnh này thực hiện ngay việc xây dựng nhóm đồng quản lý, chọn địa điểm văn phòng và tìm kiếm quy chế pháp lý cho hoạt động đồng quản lý. Các tỉnh này thường bỏ qua việc tổ chức các cuộc họp có sự tham gia của người dân theo quy định để gắn kết ngư dân ở địa phương, thu thập thông tin để xây dựng hồ sơ cộng đồng, thảo luận có sự tham gia của người dân để xây dựng các kế hoạch đồng quản lý. Điều này có thể dẫn đến việc giảm độ tin cậy của các cơ chế đồng quản lý và mức độ thể hiện đầy đủ ưu tiên của cộng đồng trong quá trình ra quyết định. Không thực hiện tốt vấn đề này sẽ gây nhiều rủi ro lớn cho tính bền vững của các kết quả của hợp phần này. Về các hoạt động MCS, chỉ có vài PPMUs bắt đầu thực hiện mặc dù kế hoạch MCS đã được Ngân hàng xem xét và gửi thư không phản đối.
 2. Các khuyến nghị. Phái đoàn khuyến nghị như sau:
 • Các PPMUs cần hoàn thành việc tuyển chuyên gia tư vấn địa phương và cán bộ hỗ trợ xã trước ngày 28/2/2014. DARDs cần biệt phái 1-2 chuyên gia phát triển cộng đồng để hỗ trợ PPMU thực hiện các hoạt động thuộc tiểu hợp phần này như là biện pháp tạm thời.
 • Cần tập huấn về Đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân (PRA) cho các PPMUs, chuyên gia tư vấn và cán bộ hỗ trợ cộng đồng càng sớm càng tốt nhằm nâng cao kỹ năng của các cán bộ này trong việc hỗ trợ cộng đồng xây dựng kế hoạch đồng quản lý đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.
 • PPMUs cần thực hiện ngay các kế hoạch MCS, tập trung vào mọi lĩnh vực của các kế hoạch đã được duyệt.
 • Kế hoạch đồng quản lý nghề cá bao gồm, nhưng không giới hạn, các hoạt động sau: các hoạt động quản lý nghề cá bền vững, phát triển sinh kế thay thế, tạo thêm việc làm, phát triển dân tộc thiểu số, xây dựng năng lực, nâng cao nhận thức, MCS, duy trì sự gắn kết của các bên liên quan v.v. Khi có thể, các cuộc họp và tham vấn thôn bản về các vấn đề này cần được điều phối theo cách tiếp cận lập kế hoạch tổng hợp có sự tham gia của người dân. PPMU cần cố gắng hoàn thành xây dựng kế hoạch đồng quản lý dự thảo đầu tiên cho các xã thí điểm trước ngày 31/3/2014.
 • PCU thông qua Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng các chỉ số thực hiện thực tế để đánh giá hoạt động đồng quản lý để có thể theo dõi tiến độ gia tăng trong việc xây dựng cách tiếp cận đồng quản lý bền vững.

 (C2) Nâng cấp cảng cá, bến cá

 1. Các vấn đề: Thiết kế kỹ thuật cho 14 cảng cá, bến cá đã được hoàn thành. Đang thực hiện quy trình đấu thầu.
 2. Các khuyến nghị: Phái đoàn khuyến nghị như sau:
 • PPMUs cần thực hiện và giám sát cẩn thận quá trình đấu thầu nhằm tránh sự chậm trễ. Việc này cần được thực hiện ngay.
 • PPMUs cần xem xét các kế hoạch mua sắm/đấu thầu của cảng cá, bến cá được dự án hỗ trợ, hỗ trợ nâng cao năng lực thông qua tập huấn và đi học tập khảo sát về các mô hình quản lý phù hợp. PCU cần gửi báo cáo tổng hợp về các vấn đề này tới Ngân hàng trước ngày 30/4/2014.
 • Các hoạt động thuộc tiểu hợp phần này cần gắn với các hoạt động đồng quản lý thuộc hợp phần C1 để gắn kết cộng đồng khai thác thủy sản vào công tác quản lý các cảng cá, bến cá được nâng cấp nhằm tạo thêm việc làm và thu nhập cho ngư dân địa phương tham gia đồng quản lý. Việc này cần được PPMU xem xét khi xây dựng các kế hoạch đồng quản lý.

(D) Quản lý, giám sát và đánh giá dự án

 1. Hợp phần này gồm hai tiểu hợp phần: (a) quản lý dự án và and (b) giám sát và đánh giá dự án.

(D1) Quản lý dự án

 1. Các vấn đề: PCU chưa hoàn thành việc tuyển nhóm Hỗ trợ kỹ thuật ở cấp trung ương. Ngân hàng

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn