DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Aide-Memoire – Fifth Supervision MissionAide-Memoire – Fifth Supervision Mission
Aide-Memoire of Fifth Supervision Mission between A supervision mission of the International Development Association (IDA) and Vietnam Ministry of Agricultural and Rural Development (MARD)

Aide-Memoire is attached.

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn