DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ ba (phần 4)Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ ba (phần 4)
Biên bản ghi nhớ giữa Phái đoàn giám sát lần ba của IDA và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD)

Tiếp theo phần 1, phần 2 phần 3

Các thỏa thuận / Các bước tiếp theo

 1. Các hoạt động sau đây đã được thảo luận và thống nhất giữa các bên, bao gồm:
 • PCU và các PPMUs cần sớm hoàn tất thủ tục tuyển dụng các cán bộ kế toán ở các cấp trung ương và cấp tỉnh. Kết quả lựa chọn ứng viên (cán bộ kế toán làm việc hợp đồng) phải được gửi về WB xem xét trước ngày 31/7/2013.
 • PCU cần yêu cầu các nhà cung cấp phần mềm hoàn tất việc cài đặt phần mềm kế toán tại tất cả các đơn vị tham gia dự án, gồm cả việc đào tạo trước ngày 31/8/2013.
 • PCU cần xây dựng 02 điều khoản tham chiếu: (i) một điều khoản tham chiếu cho chức năng kiểm toán nội bộ của dự án tại PCU và PPMU, và (ii) một điều khoản tham chiếu cho việc lựa chọn tư vấn kiểm toán nội bộ được thực hiện trong quý 3 năm 2013. Ngân hàng thế giới sẽ cung cấp cho PCU các mẫu điều khoản tham chiếu để tham khảo.
 • PCU tổ chức lớp đào tạo tập huấn về quản lý tài chính bổ sung cho các cán bộ kế toán của  Ban QLDA các tỉnh, trong đó tập trung vào sổ tay quản lý tài chính, báo cáo tài chính, phần mềm kế toán và các vấn đề liên quan đến quản lý tài chính; PCU sẽ tạo điều kiện để các cán bộ kế toán của dự án có cơ hội tìm hiểu/ chia sẻ kinh nghiệm với Dự án cạnh tranh nông nghiệp (ACP) là một dự án có các cơ chế quản lý tài chính tương tự và có cùng kế toán trưởng tại PCU.

            Chính sách an toàn

            Chính sách an toàn xã hội

 1. Phái đoàn rất hài lòng ghi nhận các lỗ lực của các PPMUs – thông qua việc xem xét các lựa chọn thiết kế kỹ thuật khác nhau – nhằm giảm thiểu nhu cầu thu hồi đất tư nhân để phục vụ cho các công trình xây dựng. Như vậy, các công trình được nâng cấp trong năm đầu tiên sẽ không cần thu hồi đất.
 1. Về vấn đề phát triển dân tộc thiểu số, PPMU Sóc Trăng đã chuẩn bị và đệ trình dự thảo Kế hoạch phát triển đồng bào dân tộc thiểu số (EMDP) để WB xem xét. Ở các tỉnh khác của dự án, số dân tộc thiểu số sống ở vùng ven biển là không đáng kể (chương trình an sinh Dân tộc thiểu số sẽ không được khởi động).

            Các thống nhất/ Các bước tiếp theo

 • Trong trường hợp có sự tái định cư hoặc thu hồi đất nông nghiệp / đất dùng cho nuôi trồng thủy sản của tư nhân (không phân biệt quy mô), PPMU các tỉnh sẽ chuẩn bị kế hoạch tái định cư phù hợp hoặc thực hiện bồi thường, và trình lên WB xem xét trước khi thực hiện.
 • Cán bộ chính sách an toàn của PCU sẽ thực hiện các chuyến công tác đến các tỉnh dự án để kiểm tra và xác minh các vấn đề liên quan đến thu hồi đất/ bồi thường đất, và gửi báo cáo ngắn cho WB tước ngày 31/8/2013.

            Các biện pháp bảo vệ môi trường

 1. Đối với các tiểu dự án về cơ sở hạ tầng, các báo cáo về môi trường được chuẩn bị theo hình thức báo cáo cam kết bảo vệ môi trường (EPC) hoặc kế hoạch quản lý và đánh giá môi trường (EMP) phù hợp với các điều khoản bảo vệ môi trường của WB và quy định của Nhà nước. Các báo cáo trên phải được trình lên WB xem xét trước khi thực hiện. Hiện chưa có báo cáo nào phản ánh những tác động tiêu cực có thể xảy ra từ các hoạt động dự kiến của dự án.

            Các thống nhất/ Các bước tiếp theo

 • Cán bộ chính sách môi trường của PCU cần tiến hành khảo sát thường xuyên đến các tỉnh để kiểm tra và xác minh các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, và gửi báo cáo ngắn cho WB trước ngày 31/8/2013.

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn