DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đại hội thành lập Hợp tác xã dịch vụ Nuôi trồng thủy sảnĐại hội thành lập Hợp tác xã dịch vụ Nuôi trồng thủy sản
Trong hai ngày 22 và 27 tháng 4 năm 2017, Đại hội thành lập HTX dịch vụ NTTS xã Quảng Chính và HTX dịch vụ NTTS xã Quảng Khê

           Trong hai ngày 22 và 27 tháng 4 năm 2017, Đại hội thành lập HTX dịch vụ NTTS xã Quảng Chính và HTX dịch vụ NTTS xã Quảng Khê đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã căn cứ vào Luật hợp xã năm 2012. Hai hợp tác xã có nòng cốt là hai Tổ cộng đồng nuôi tôm hướng tới VietGap được hợp phần B dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ thành lập ngày 26/11/2014. Hợp tác xã dịch vụ NTTS xã Quảng Chính và Quảng Khê được thành lập nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất của các thành viên; bổ sung, trao đổi về tư liệu sản xuất, kinh nghiệm, cơ hội tiếp cận thị trường; nâng cao chất lượng và tính ổn định đầu ra của sản phẩm. Sự thành lập và hoạt động hiệu quả của HTX dịch vụ NTTS xã Quảng Chính, Quảng Khê là cơ sở để NTTS tại hai xã trên tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

          Một số hình ảnh về Đại hội:

Lê Hoàng - TV

Bình luận của bạn