DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ ba (phần 3)Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ ba (phần 3)
Biên bản ghi nhớ giữa Phái đoàn giám sát lần ba của IDA và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD)

Tiếp theo phần 1 phần 2

   (C) Hợp phần C: Quản lý bền vững nghề cá ven bờ

 1. Hợp phần C gồm 02 tiểu hợp phần: (a) đồng quản lý nghề cá ven bờ; và (b) nâng cấp các cảng cá và bến cá. Tóm tắt tiến độ thực hiện mỗi tiểu hợp phần như sau:

(C1) Đồng quản lý nghề cá ven bờ. Theo các tiêu chí đã được thống nhất[1], các Ban QLDA tỉnh đã thu thập số liệu kinh tế xã hội cơ bản cho tất cả các cộng đồng ngư dân trên địa bàn tỉnh và mỗi cộng đồng ngư dân đã được chấm điểm. Các Ban QLDA tỉnh cũng đã lựa chọn hai cộng đồng ngư dân để thí điểm thực hiện trong năm đầu tiên trước khi triển khai đồng loạt trong năm 2 và 3. Điều khoản tham chiếu lựa chọn tư vấn trong nước nhằm hỗ trợ các Ban QLDA tỉnh trong việc thực hiện các hoạt động đồng quản lý và một số kế hoạch nâng cấp các trạm khảo sát theo dõi, kiểm tra và giám sát (MCS) đã được chuẩn bị. Phái đoàn ủng hộ đề xuất của PCU và PPMU nhằm thực hiện các chuyến tham quan học tập về đồng quản lý để học hỏi từ những mô hình thích hợp, có thể được áp dụng tại Việt Nam.

 1.  (C2) Nâng cấp các cảng cá, bến cá. Các bản vẽ thiết kế tổng thể cuối cùng cho tất cả 16 cảng cá và bến cá của 08 tỉnh dự án đã được Chuyên gia xây dựng cảng cá của FAO xem xét. Một số tài liệu về chính sách an toàn môi trường và xã hội cũng đã được chuẩn bị và đã được Ngân hàng thông qua. Các Ban QLDA tỉnh cần chuẩn bị ngay dự thảo hồ sơ mời thầu.

            Những thống nhất / Bước tiếp theo

 • Ban QLDA tỉnh cần hoàn thành việc tuyển chọn chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ việc thực hiện các hoạt động đồng quản lý trước 31/07/2013.
 • Ban QLDA tỉnh cần chuẩn bị và trình hồ sơ mời thầu cho việc nâng cấp các cảng cá, bến cá được lựa chọn lên Ngân hàng xem xét trước 31/07/2013.
 • Nâng cấp các cảng cá và bến cá cần phải có hệ thống cân để theo dõi sản lượng khai thác. Đối với cảng cá Sông Đốc, cần có một cần cẩu dỡ hàng để giảm thiệt hại do bốc dỡ thủ công. Phái đoàn đề nghị Tổng cục Thủy sản và các cơ quan cấp tỉnh xem xét bổ sung hạng mục này vào kế hoạch tài trợ của dự án.
 • PCU cần sớm lên kế hoạch cho chuyến tham quan học tập về đồng quản lý, có thể đến Nhật Bản.

            Hợp phần 4: Quản lý, giám sát và đánh giá dự án.

 1. Hợp phần này gồm 2 tiểu hợp phần sau: (a) quản lý dự án; và (b) giám sát và đánh giá. Tóm tắt tiến độ thực hiện mỗi tiểu hợp phần như sau:
 1. (D1) Quản lý dự án. PCU và PPMU đã có đầy đủ đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên, một số cán bộ kỹ thuật tại PCU chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế để hỗ trợ hiệu quả cho các tỉnh. Tổng cục Thủy sản đã cử hai cán bộ biệt phái (một chuyên gia nuôi trồng thủy sản và một chuyên gia khai thác) làm việc chuyên trách tại PCU. Việc tuyển chọn các tư vấn kỹ thuật để trợ giúp PCU trong việc phối hợp thực hiện dự án đang được tiến hành.
 1. (D2) Giám sát và đánh giá. PCU đang lên kế hoạch tuyển chọn các tư vấn thu thập những thông tin cơ bản về đồng quản lý. Hiện tại, PCU vẫn đang tập trung vào giám sát tiến độ thực tế và thông tin đầu vào theo từng hợp phần / tiểu hợp phần. Do đó, báo cáo không cung cấp đủ thông tin quản lý để giám sát tiến độ dự án. Việc thiếu cán bộ kỹ thuật của dự án tham gia Đoàn công tác khiến việc đánh giá các hoạt động của dự án gặp khó khăn. Một vai trò quan trọng của nhóm tư vấn hỗ trợ kỹ thuật là phát triển hệ thống Giám sát & Đánh giá toàn diện hơn cho dự án.

            Những thống nhất / Bước tiếp theo

 • Để hỗ trợ thực hiện dự án tại cấp địa phương, PCU cần đẩy nhanh quá trình đấu thầu gói tư vấn Hỗ trợ thực hiện Dự án để có được sự hỗ trợ kỹ thuật càng sớm càng tốt, tốt nhất là trước 31/10/2013.
 • Lãnh đạo của PCU và cán bộ kỹ thuật (bao gồm cả các chuyên gia kỹ thuật biệt phái từ Tổng cục Thủy sản) cần tham gia đầy đủ vào các đoàn giám sát và các cuộc họp với Ngân hàng để theo dõi việc thực hiện dự án của các Ban QLDA tỉnh.
 • PCU cần cải thiện báo cáo tiến độ thực hiện cả về chất lượng và thời gian. Báo cáo tiến độ cần nêu bật những thành tựu quan trọng đã đạt được theo từng giai đoạn, các vấn đề kỹ thuật, chất lượng thực hiện dự án, bài học kinh nghiệm cũng như những kết quả đạt được có thể nhân rộng ở các tỉnh khác, những vướng mắc có thể xảy ra cũng như những lĩnh vực cần được Ngân hàng quan tâm và hỗ trợ.

IV.      KHOẢN TÀI TRỢ BỔ SUNG CỦA GEF VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG DỰ ÁN

 1. Một khoản tài trợ bổ sung của Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) trị giá 6,5 triệu USD, đã được Ngân hàng Thế Giới phê duyệt trong tháng 3/2013; Hiệp định tài trợ (GA) cũng đã được ký kết với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào ngày 02/5/2013. Khoản tài trợ này có hiệu lực ngay lập tức và nguồn vốn từ Quỹ môi trường toàn cầu sẽ thay thế một phần khoản tài trợ của IDA cho hoạt động của tiểu hợp phần A(a) Quy hoạch liên ngành cho các vùng ven bờ, và một phần của tiểu hợp phần C(a) Đồng quản lý khai thác thủy sản ven bờ nêu trong Hiệp định tài trợ của khoản tín dụng ban đầu.
 1. Khoản tiền từ khoản tín dụng IDA sau khi được thay thế bằng nguồn GEF sẽ được sử dụng cho: (a) củng cố và tăng cường hoạt động đồng quản lý nghề cá bền vững, thông qua hỗ trợ bổ sung để thành lập vùng biển do địa phương quản lý và (các) kế hoạch khôi phục nguồn lợi thủy sản đối với thủy sản ven bờ; cùng với khoanh vùng chức năng để bảo tồn đa dạng sinh học , bảo vệ và khôi phục nguồn lợi thủy sản và chia sẻ nguồn lợi biển một cách công bằng, (b) tiếp tục tăng cường hệ thống giám sát, kiểm soát tại các tỉnh dự án, (c) nâng cao đời sống của người dân địa phương, bao gồm ưu đãi hỗ trợ dân tộc thiểu số và/hoặc cộng đồng ngư dân nghèo trong việc thay đổi tập quán khai thác biển theo hướng bền vững. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra dựa trên Đánh giá giữa kỳ dự án CRSD, dự kiến thực hiện vào năm 2015.
 1. Dự án CRSD là một dự án thí điểm về đánh giá tác động (IE) do GEF tài trợ. Dựa trên việc tham vấn các bên liên quan, dự án đã hoàn thiện thiết kế tổng thể của chương trình đánh giá tác động và đã đạt được một số thỏa thuận thực hiện. Hoạt động đánh giá tác động IE sẽ bao gồm 02 phần chính như sau: (a) đánh giá tác động tổng thể của dự án, và (b) thử nghiệm 02 cơ chế thay thế cho đồng quản lý. Hai cơ chế đó là: (i) tăng cường giám sát từ bên ngoài và (ii) đưa ra các chính sách ưu đãi khuyến khích cộng đồng thực hiện. Chi tiết được trình bày tại Phụ lục 2.

            Những thống nhất/ Các bước tiếp theo

 1. Để hỗ trợ ban QLDA các tỉnh trong việc lựa chọn các cộng đồng ngư dân tham gia chương trình đánh giá tác động và thu thập số liệu cho công tác điều tra cơ bản, Ban QLDA các tỉnh sẽ xây dựng các tài liệu và gửi cho Ngân hàng Thế Giới trước ngày 30/6/2013, bao gồm:
 • Danh sách tất cả các xã trong tỉnh.
 • Bảng điểm về điều kiện tham gia xây dựng mô hình đồng quản lý của tất cả các cộng đồng ngư dân trong tỉnh.
 • Danh sách các cộng đồng ngư dân được lựa chọn để tham gia dự án CRSD. Danh sách này phải ghi rõ việc cộng đồng được chọn đã có kinh nghiệm trong đồng quản lý (thuộc chương trình/dự án khác) hoặc nêu rõ nguyên nhân không phù hợp để tham gia chương trình đánh giá tác động.
 • Danh sách tất cả các trạm tuần tra (hoặc nơi neo đậu của các tàu tuần tra) ở các tỉnh có ghi rõ địa điểm.
 • Danh sách tất cả các chủ tàu đã đăng ký (và thông tin về đăng ký tàu từ hồ sơ địa phương) tại các tỉnh được lựa chọn để đánh giá tác động.
 1. Chi tiết cụ thể về hoạt động thu thập thông tin cơ bản được thảo luận và thống nhất như sau:
 • Các dịch vụ tư vấn cho hoạt động khảo sát cơ sở sẽ được sẽ được thực hiện bởi PCU như một phần trong gói Giám sát & Đánh giá (M&E) được tài trợ bởi IDA, hoạt động đấu thầu sẽ được bắt đầu trước ngày 15/6/2013. Ngân hàng Thế giới sẽ hỗ trợ PCU trong việc xây dựng các điều khoản tham chiếu và cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật.
 • Để bổ sung cho việc khảo sát cơ sở, việc thu thập số liệu về phương pháp đánh bắt và sản lượng khai thác sẽ được ban QLDA các tỉnh thực hiện hàng tháng. Hoạt động này được tách ra từ hoạt động khảo sát cơ sở, bắt đầu từ tháng 7/2013. Ngân hàng thế giới sẽ cung cấp công cụ điều tra để thu thập số liệu hàng tháng cho Ban QLDA các tỉnh.
 1. Nhóm đánh giá tác động (IE) của Ngân hàng thế giới sẽ tuyển dụng một điều phối viên trong nước để phối hợp tất cả các hoạt động liên quan đến đánh giá tác động dưới sự giám sát của Ngân hàng. Trong những tháng tới, Ngân hàng thế giới (WB) sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật trong việc xây dựng kế hoạch đánh giá tác động cho dự án cho đến khi dự án tuyển được các chuyên gia tư vấn.

            Các vấn đề tài chính

            Mua sắm

 1. Việc thực hiện kế hoạch mua sắm 18 tháng đầu tiên (PPs) có nhiều tiến triển. Ở cấp trung ương, PCU đã trình WB xem xét các tài liệu sau: (a) danh sách ngắn của gói tư vấn hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Dự án, (b) các tài liệu đấu thầu mua sắm ô tô, (c) báo cáo xét thầu đối với gói mua sắm hàng hóa đầu tiên. Ở cấp tỉnh, Ban QLDA các tỉnh đã nhận được thư không  phản đối của Ngân hàng đối với (a) Điều khoản tham chiếu cho các gói tư vấn cá nhân, (b) thiết kế chi tiết cuối cùng của các gói thầu xây dựng nâng cấp cảng cá và bến cá. Mặc dù vậy, các hoạt động mua sắm được đánh giá là chậm so hơn 6 tháng với kế hoạch ban đầu.

            Những thỏa thuận/ Các bước tiếp theo

 1. Các hoạt động sau đã được thảo luận và thống nhất với PCU và các PPMUs:
 • Kịp thời ban hành Thư mời chào giá (RFQs) của những gói mua sắm hàng hóa đầu tiên, cũng như các gói thầu xây dựng công trình, và gửi báo cáo đánh giá cho WB xem xét trước ngày 30/6/2013.
 • Kịp thời cập nhật Kế hoạch đấu thầu 18 tháng để cập nhật những thay đổi như: các gói thầu mới bổ sung, thay đổi dự toán chi phí, sắp xếp gói thầu, phương thức đấu thầu, kế hoạch đấu thầu, xem xét trước/sau của Ngân hàng; ngưỡng thầu mới. Những thay đổi này phải trình Ngân hàng xem xét trước ngày 30/6/2013.
 • Nộp hồ sơ mời thầu với các gói thầu xây lắp cần xem xét trước tới WB trước ngày 31/7/2013 và nộp báo cáo xét thầu (BER) trước ngày 31/10/2013, các hợp đồng trao thầu cho các gói thầu xây dựng công trình lớn cần trình WB trong tháng 11-12/2013.
 • Tổ chức đào tạo bổ sung cho các PPMU về phương pháp NCB trong tháng 7-8/2013

            Quản lý tài chính

 1. Trong chuyến công tác này phái đoàn đã thực hiện đánh giá tại chỗ việc quản lý tài chính. Phái đoàn nhận thấy rằng các hoạt động quản lý tài chính thực hiện hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu đã nêu trong hiệp định Tài trợ. Một số khóa tập huấn về quản lý tài chính và phần mềm kế toán của dự án đã được thực hiện vào cuối năm 2012 và đầu năm 2013.

Xem tiếp phần 4

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn