DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ ba (phần 2)Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ ba (phần 2)
Biên bản ghi nhớ giữa Phái đoàn giám sát lần ba của IDA và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD)

Tiếp theo phần 1

 1. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN CHI TIẾT
 1. Dự án CRSD gồm có 04 hợp phần: (A) tăng cường năng lực thể chế cho quản lý nghề cá bền vững; (B) thực hành tốt nuôi trồng thủy sản bền vững; (C) quản lý bền vững nghề cá ven bờ; và (D) quản lý, giám sát và đánh giá dự án. Tổng chi phí dự án ban đầu tương đương khoảng 117.9 triệu đô la Mỹ, trong đó có khoản tín dụng IDA chiếm khoảng 100 triệu USD, vốn đối ứng từ chính phủ và địa phương ước tính khoảng 11,7 triệu USD, đóng góp của khu vực tư nhân khoảng 6,2 triệu USD. Ban đầu vốn dự án được thiết kế dưới hình thức đồng tài trợ của IDA và GEF, do sự chậm trễ trong việc đảm bảo nguồn quỹ của GEF nên phải tiến hành các thủ tục để ký kết hiệp định tài trợ bổ sung (AF) từ GEF trị giá 6,5 triệu đô la Mỹ trong tháng 03/2013. Tổng chi phí dự án sau khi được điều chỉnh là 124.4 triệu đô la Mỹ.
 1. Mục tiêu phát triển của dự án (PDO) nhằm cải thiện quản lý bền vững nghề cá ven biển tại các tỉnh dự án. Các chỉ số đánh giá bao gồm: (i) tăng tỷ lệ các trang trại đạt tiêu chuẩn quốc gia về nước thải sau khi áp dụng thực hành tốt nuôi trồng thủy sản (GAP); (ii) giảm tổn thất gây ra do dịch bệnh tôm trong khu vực sản xuất áp dụng GAP, và (iii) tăng tỷ lệ các vùng áp dụng hệ thống quản lý bền vững nguồn lợi thủy sản ven bờ. Thời gian kết thúc của dự án là ngày 31/12/2017.

            (A) Hợp phần A: Tăng cường năng lực thể chế cho quản lý nghề cá bền vững.

 1. Hợp phần A gồm 03 tiểu hợp phần: (a) quy hoạch không gian liên ngành cho khu vực ven bờ; (b) nâng cấp cơ sở dữ liệu nghề cá Việt Nam; và (c) tiến hành nghiên cứu các chính sách được lựa chọn. Tóm tắt tiến độ thực hiện mỗi tiểu hợp phần như sau:
 1. (A1) Quy hoạch không gian liên ngành (ISP) cho các khu vực ven bờ. Từ tháng 12, năm 2012, tất cả các tỉnh thuộc dự án đã thành lập nhóm quy hoạch không gian liên ngành riêng cho từng tỉnh, bao gồm các thành viên từ các Sở, Ban ngành liên quan khác nhau như: Sở NN & PTNT (DARD), Sở Tài nguyên & Môi trường (DORNE), Sở giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Sở Kế hoạch & Đầu tư (DPI) và Sở Tài chính (DoF)... Các nhóm quy hoạch không gian liên ngành này có nghĩa vụ hỗ trợ các Ban QLDA tỉnh trong việc thực hiện các hoạt động ISP cho các khu vực ven bờ trên địa bàn tỉnh. Vào đầu tháng 06/2013, Ban QLDA Trung ương cùng phối hợp với Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) đã tổ chức một cuộc hội thảo trong ba ngày để tập huấn cho các Ban QLDA tỉnh trong việc thực hiện các hoạt động ISP. Điều khoản tham chiếu (TOR) cho việc tuyển dụng tư vấn kỹ thuật trong nước và quốc tế nhằm hỗ trợ Ban QLDA trung ương thực hiện các hoạt động ISP đã được xây dựng, dự kiến các hoạt động thực địa tại các huyện thí điểm sẽ bắt đầu vào tháng 12/2013 (chậm 06 tháng so với kế hoạch).
 1. (A2) Nâng cấp cơ sở dữ liệu nghề cá Việt Nam (Vnfishbase). Trong tháng 03/2013, PCU phối hợp với Tổng cục Thủy sản (DOF)tổ chức một cuộc hội thảo đánh giá kỹ thuật với sự tham gia của 28 tỉnh ven biển nhằm đánh giá nhu cầu nâng cấp hệ thống dữ liệu nghề cá Việt Nam (Vnfishbase). Điều khoản tham chiếu cho việc lực chọn công ty tư vấn đang được PCU chuẩn bị và sẽ trình Ngân hàng xem xét.
 1. (A3) Nghiên cứu các chính sách được lựa chọn. Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản thuộc Tổng cục Thủy sản đã gửi 03 đề xuất nghiên cứu: (1) kế hoạch phát triển dịch vụ thủy sản đến năm 2020, (2) rà soát kế hoạch phát triển nuôi tôm nước lợ đến năm 2020, và (3) rà soát các chính sách ưu tiên cho nuôi trồng thủy sản khu vực ven biển và biển đảo. PCU đã gửi những đề xuất này để Tổng cục Thủy sản xem xét trước khi trình lên Ngân hàng. Trong những tháng tiếp theo, PCU cũng sẽ hỗ trợ các Ban QLDA tỉnh trong việc lập danh sách ngắn các đề xuất nghiên cứu chính sách được thực hiện ở cấp tỉnh để trình Ngân hàng xem xét.

            Những thống nhất/hoạt động tiếp theo

 • PCU cần hoàn thành việc tuyển dụng các tư vấn hỗ trợ thực hiện ISP trước ngày 31/07/2013, bắt đầu chuẩn bị tài liệu và tiến hành đào tạo cho Ban QLDA và các nhóm ISP 08 tỉnh trong tháng 10/2013, tiến hành các hoạt động thực địa tại các huyện thí điểm trong tháng 12/2013.
 • PCU cần gửi dự thảo Điều khoản tham chiếu về việc Nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu nghề cá để Ngân hàng xem xét trước ngày 31/07/2013 và hoàn thành việc lựa chọn công ty tư vấn trước 31/12/2013. Sau khi huy động Tư vấn, PCU sẽ tổ chức một hội thảo kỹ thuật cùng các tỉnh dự án nhằm: (a) chia sẻ các khuôn mẫu của hệ thống cơ sở dữ liệu hiện tại được sử dụng tại mỗi tỉnh và phát triển các mô-đun mới để cải thiện việc thu thập và quản lý dữ liệu nghề cá, như thông tin về nhật ký đánh bắt, khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), cơ sở dữ liệu nuôi trồng thủy sản, truy xuất nguồn gốc, hồ sơ các trang trại thuỷ sản toàn tỉnh... và (b) xây dựng lộ trình nâng cấp phần mềm và phát triển cơ sở dữ liệu cùng các mốc thời gian quan trọng.
 • PCU gửi các đề xuất nghiên cứu chính sách có xác nhận của Tổng cục Thủy sản (bao gồm cả dự thảo Điều khoản tham chiếu) cho Ngân hàng xem xét trước ngày 31/07/2013.
 • PCU hỗ trợ các Ban QLDA trong việc lập danh sách ngắn các đề xuất nghiên cứu chính sách ở cấp tỉnh và trình Ngân hàng xem xét trước ngày 31/10/2013.

            (B) Hợp phần B: Thực hành tốt nuôi trồng thủy sản bền vững

 1. Hợp phần B gồm 3 tiểu hợp phần: (a) tăng cường quản lý an toàn sinh học; (b) tăng cường quản lý chất lượng con giống; và (c) tăng cường quản lý môi trường. Tóm tắt tiến độ thực hiện mỗi tiểu hợp phần như sau:
 1. (B1) Tăng cường quản lý an toàn sinh học. Ban QLDA tỉnh đã chuẩn bị các kế hoạch toàn diện để hỗ trợ khu vực GAP trong năm đầu tiên (2 - 3 khu vực GAP mỗi tỉnh). Một kế hoạch GAP điển hình bao gồm các hoạt động để hỗ trợ mô hình trình diễn (bao gồm cả đào tạo và nâng cao nhận thức), nâng cấp các cơ sở hạ tầng an toàn sinh học, cung cấp các dịch vụ thú y, giám sát chất lượng đầu vào (giống, thức ăn, v.v...), giám sát chất lượng nước (đầu vào và đầu ra) và chứng nhận GAP. Một số kế hoạch GAP của Ban QLDA tỉnh đã được hoàn thành và sẵn sàng thực hiện. Các Ban QLDA tỉnh đã xây dựng Điều khoản tham chiếu để lựa chọn các tư vấn trong nước (cấp tỉnh) để hỗ trợ Ban QLDA tỉnh trong việc thực hiện các hoạt động kỹ thuật thuộc tiểu hợp phần này và Ban QLDA các tỉnh cũng đã trình lên PCU danh sách các thiết bị cần mua sắm để tăng cường năng lực chẩn đoán dịch bệnh cho các Chi cục thú y.
 1. (B2) Tăng cường quản lý chất lượng con giống. Phái đoàn đã xem xét các kế hoạch nghiên cứu do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản (RIA) 1 (tại Hà Nội), 2 (tại TP HCM) và 3 (tại Khánh Hòa) chuẩn bị. PCU đang hỗ trợ các Viện Nghiên cứu trong việc xây dựng thiết kế kỹ thuật chi tiết cho việc nâng cấp các Viện (sử dụng vốn đối ứng) và thông số kỹ thuật của các trang thiết bị cần mua sắm phục vụ gia hóa giống. Liên quan đến việc xây dựng khu sản xuất giống Ninh Vân (SPF) ởKhánh Hòa, Ban QLDA  tỉnh đã chuẩn bị dự thảo thiết kế kỹ thuật để nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản cho khu vực này. Vào tháng 04/2013, Ban QLDA tỉnh đã tổ chức một cuộc hội thảo tham vấn với các trại giống tư nhân (chủ yếu tại địa phương) và nhận được phản hồi tốt. Phái đoàn đề xuất Ban QLDA tỉnh lấy ý kiến ​​bổ sung từ các công ty sản xuất giống có thương hiệu trước khi hoàn thiện các bản vẽ thiết kế tổng thể. Dự thảo tiêu chí lựa chọn các trại sản xuất giống để đầu tư cần được chuẩn bị song song. Với các tỉnh dự án khác, phái đoàn đã nhắc nhở các Ban QLDA tỉnh cần sớm khởi động một chương trình chuẩn hóa trại sản xuất giống, thông qua việc đánh giá các trại sản xuất giống hiện có nhằm đưa ra những khuyến nghị để cải thiện chất lượng giống tại các tỉnh dự án.
 1. (B3) Tăng cường quản lý môi trường. Các Ban QLDA tỉnh đã chuẩn bị kế hoạch quản lý môi trường như một phần của gói hỗ trợ các khu vực GAP (thuộc hợp phần B1). Việc thực hiện các hoạt động quản lý môi trường sẽ bắt đầu sớm để hỗ trợ các hoạt động GAP. Các Ban QLDA tỉnh đã trình PCU danh sách các thiết bị cần mua sắm để nâng cao năng lực giám sát của Sở TN & MT. PCU sẽ phối hợp với Tổng cục Thủy sản để tiến hành xem xét sớm. Dự kiến ​​quá trình đấu thầu sẽ bắt đầu trong vài tháng tới.

            Những thống nhất/ Bước tiếp theo

 • Để thúc đẩy tiến độ thực hiện các vùng GAP, phái đoàn đã nhất trí rằng: (a) Ban QLDA các tỉnh cần hoàn thành việc tuyển chọn chuyên gia tư vấn địa phương càng sớm càng tốt và chuẩn bị kế hoạch đấu thầu cho các vùng GAP được lựa chọn trước 31/07/2013, (b) PCU cần hoàn thiện danh mục trang thiết bị hỗ trợ cho các Chi cục Thú y và Sở tài nguyên & môi trường và bắt đầu thủ tục đấu thầu trước 31/08/2013 và tổ chức hội thảo để đánh giá các kinh nghiệm về bùng phát dịch bệnh nhằm rút ra bài học cho các vùng GAP.
 • PCU cần làm việc với các Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản để đẩy nhanh tiến độ thiết kế kỹ thuật chi tiết cho việc nâng cấp các Viện và xây dựng thông số kỹ thuật cho các trang thiết bị dự kiến mua sắm, gửi kế hoạch đấu thầu cho Ngân hàng xem xét trước 30/11/2013.
 • Ban QLDA tỉnh Khánh Hòa cần thu thập ý kiến ​​bổ sung từ các công ty sản xuất giống lớn như CP, Việt Úc, v.v..., để hoàn thiện bản vẽ thiết kế tổng thể, chuẩn bị dự thảo tiêu chí lựa chọn các trại giống sẽ đầu tư vào khu vực. Những báo cáo này cần được trình lên Ngân hàng xem xét trước 30/09/2013.
 • Tất cả các Ban QLDA tỉnh cần khởi động các chương trình chuẩn hóa trại sản xuất giống thông qua đánh giá các trại sản xuất giống hiện có, trình các báo cáo đánh giá bao gồm các khuyến nghị để cải thiện chất lượng giống ở các tỉnh dự án cho Ngân hàng trước ngày 30/11/2013.

Xem tiếp phần 3

Xem tiếp phần 4

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn