DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ ba (phần 1)Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ ba (phần 1)
Biên bản ghi nhớ giữa Phái đoàn giám sát lần ba của IDA và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD)

Biên bẢn ghi nhỚ

Nguồn vốn ban đầu của IDA

100.000.000 USD

(Quyền rút vốn đặc biệt SDR: 64.600.000)

Đồng tài trợ (tài trợ bổ sung của GEF)

6.500.000 USD

Tổng chi phí ban đầu

117.900.000 USD

Tổng chi phí điều chỉnh

124.400.000 USD

Ngày Ban giám đốc phê duyệt

10/05/2012

Thời điểm có hiệu lực

02/11/2012

Thời điểm kết thúc

31/1/2018

Tái cơ cấu/ Gia hạn

Không

Xếp loại về môi trường

B

 

 1. GIỚI THIỆU

 

 1. Phái đoàn hỗ trợ thực hiện (ISM)[1] cho Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD, Dự án) sang Việt Nam từ ngày 22 - 26 tháng 4 năm 2013. Mục tiêu chính của phái đoàn, như đã nêu trong thư thông báo ngày 11/04/2013 gồm: (a) đánh giá tiến độ thực hiện Dự án CRSD trong công tác đấu thầu và giải ngân ở cấp trung ương (PCU) và toàn bộ 08 tỉnh của dự án; (b) hướng dẫn PCU và PPMUs trong việc thực hiện kế hoạch hoạt động và kế hoạch đấu thầu năm 2013; (c) hỗ trợ PCU và PPMUs trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch Đánh giá tác động; và (d) đẩy nhanh việc ký kết Hiệp định tài trợ của GEF nhằm bắt đầu triển khai các hoạt động do GEF tài trợ trong năm 2013.

 

 1. Phái đoàn muốn được bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Tổng cục Thủy sản (DOF), Ban quản lý Dự án Trung ương (PCU) trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) và Ban quản lý dự án các tỉnh tham gia dự án. Đặc biệt cảm ơn Ban quản lý dự án tỉnh Bình Định - đơn vị chủ nhà đã hợp tác và hỗ trợ tổ chức hội thảo đánh giá kỹ thuật và tổ chức chuyến tham quan thực địa cho phái đoàn và các Ban quản lý dự án tỉnh.

 

 1. Bản ghi nhớ này đã được trình bày ngày 26 tháng 04 năm 2013 tại cuộc họp tổng kết ở Hà Nội, do ông Nguyễn Hữu Khương, Trưởng Ban quản lý các dự án nông nghiệp (APMB) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, với sự tham dự của đại diện các Vụ/Cục chức năng thuộc Bộ, Ban quản lý Dự án Trung ương (PCU) và đại diện Ban Quản lý dự án 8 tỉnh dự án. Biên bản ghi nhớ này tóm tắt các phát hiện chính, khuyến nghị và sự thống nhất của phái đoàn theo sự đồng thuận về quản lý của Ngân hàng.

 

 1. TÓM TẮT CÁC VẤN ĐỀ VÀ QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG

            Tóm tắt tiến độ

 1. Dự án có hiệu lực từ tháng 11 năm 2012; việc thực hiện mới bắt đầu được triển khai và đang tập trung vào các công tác chuẩn bị. Ban QLDA các tỉnh đã tiến hành lập kế hoạch thực hiện toàn diện với các bên liên quan. Những kết quả quan trọng đã đạt được trong sáu tháng qua bao gồm: (a) hoàn thành việc tiếp nhận nguồn tài trợ bổ sung (AF) tương đương 6,5 triệu USD từ Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) (b) hoàn thiện thiết kế sơ bộ của tất cả 16 cảng cá và bến cá và hiện nay các cảng cá này đã sẵn sàng cho công tác đấu thầu; (c) hoàn thiện các kế hoạch kỹ thuật để hỗ trợ các  khu vực "Thực hành tốt nuôi trồng thủy sản" (GAP) đã được lựa chọn; (d) hoàn thành các kế hoạch nghiên cứu của Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1, 2, và 3; (e) thu thập các số liệu kinh tế-xã hội cơ bản cho tất cả các cộng đồng ngư dân trong vùng dự án, và (f) chuẩn bị kế hoạch cho việc đánh giá tác động của dự án. Với việc hoàn thành các bước kỹ thuật này, các ​​hoạt động thực địa dự kiến sẽ bắt đầu được triển khai trong thời gian tới.

 

 1. Như đã được dự kiến, việc giải ngân duy trì ở mức thấp (khoảng 4,5%). Tiến độ thực hiện chậm hơn so với dự kiến ​​và tiến độ mua sắm chậm hơn khoảng 6 tháng so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, một số gói thầu xây dựng công trình lớn dự kiến sẽ được trao thầu trong 6 tháng tiếp theo (tháng 12 năm 2013), góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

            Những vấn đề quan trọng

 1. Một số khuyến nghị của phái đoàn hỗ trợ thực hiện lần trước còn vẫn còn tồn đọng, đặc biệt là các vấn đề sau:
 • Tổ chức đào tạo cho giảng viên nguồn (TOT) và cho các nhóm Quy hoạch tổng hợp ven bờ (ISP) tại các tỉnh dự án về khái niệm ISP, những công cụ và kỹ năng cần thiết, đánh giá môi trường, lập kế hoạch và giám sát việc triển khai hoạt động ISP tại các huyện thí điểm.
 • Chuẩn bị điều khoản tham chiếu cho các chuyên gia tư vấn để nâng cấp cơ sở dữ liệu nghề cá (Vnfishbase).
 • Xây dựng và áp dụng chương trình chuẩn hóa trại sản xuất giống tại các tỉnh dự án.
 • Tổ chức hội thảo đào tạo Giám sát & Đánh giá (M&E) cho Ban QLDA các tỉnh.

 

 1. Những vấn đề chính cần được quan tâm thực hiện sớm:
 • Hoàn thành việc thuê tuyển các chuyên gia tư vấn về ISP, chuẩn bị các tài liệu và tiến hành đào tạo cho Ban QLDA các tỉnh và các đội ISP của tỉnh, cũng như các hoạt động thực địa tại các huyện thí điểm.
 • Hoàn thành việc tuyển dụng các chuyên gia tư vấn trong nước; chuẩn bị kế hoạch mua sắm cho các vùng GAP được lựa chọn.
 • Hoàn thiện danh mục trang thiết bị cho các Chi cục thú y và các Sở Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh dự án, tổ chức hội thảo đánh giá kinh nghiệm về kiểm soát dịch bệnh.
 • Cải thiện các báo cáo tiến độ cả về chất lượng và thời gian.

 

 1. Bảng 1: Tóm tắt các hoạt động chính được thống nhất sẽ thực hiện đến 31/12/2013

 

Bảng 1: Những hoạt động/quyết định chính

 1.  

Nhiệm vụ

Trách nhiệm

Thời gian hoàn thành

 1.  

Hợp phần A

Hoàn thành việc tuyển dụng chuyên gia tư vấn ISP, bắt đầu chuẩn bị các tài liệu và tiến hành đào tạo cho Ban QLDA và các đội ISP các tỉnh, cùng với các hoạt động thực địa tại các huyện thí điểm.

Gửi dự thảo điều khoản tham chiếu về gói thầu nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu nghề cá (vnfishbase) cho Ngân hàng; hoàn thành việc lựa chọn công ty tư vấn.

Gửi đề xuất nghiên cứu chính sách (bao gồm cả dự thảo điều khoản tham chiếu) có xác nhận của Tổng cục thủy sản tới Ngân hàng.

Hỗ trợ Ban QLDA các tỉnh trong việc lập danh sách ngắn các đề xuất nghiên cứu chính sách được thực hiện ở cấp tỉnh để trình Ngân hàng.

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 1.  
 2.  
 3.  

 

 

 1.  
 2.  

 

 1.  

 

 

 1.  
 1.  

Hợp phần B

Hoàn thành công tác tuyển chọn các tư vấn trong nước, chuẩn bị kế hoạch mua sắm cho các vùng GAP.

Hoàn thiện danh mục trang thiết bị cho các Chi cục Thú y và các Sở Tài nguyên & Môi trường, tổ chức hội thảo đánh giá kinh nghiệm kiểm soát dịch bệnh.

Đẩy nhanh tiến độ thiết kế kỹ thuật chi tiết và chuẩn bị các thông số kỹ thuật của trang thiết bị, gửi kế hoạch đấu thầu cho Ngân hàng.

Thu thập ý kiến ​​bổ sung để hoàn thiện bản vẽ thiết kế tổng thể khu sản xuất giống sạch bệnh (SPF) tập trung Ninh Vân, chuẩn bị dự thảo tiêu chí lựa chọn các trại giống để đầu tư trong khu vực.

Tiến hành đánh giá các trại sản xuất giống hiện có, gửi các báo cáo đánh giá bao gồm các khuyến nghị để cải thiện chất lượng con giống tới Ngân hàng.

 

 •  

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

PPMU Khánh Hòa

 

 

 •  

 

 1.  

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  
 1.  

Hợp phần C

Hoàn thành việc tuyển dụng các tư vấn trong nước để hỗ trợ thực hiện các hoạt động đồng quản lý.

Chuẩn bị và nộp hồ sơ đấu thầu về nâng cấp cảng cá / bến cá lên Ngân hàng.

 

 •  

 

 •  

 

 1.  

 

 1.  
 1.  

Hợp phần D

Đẩy nhanh quá trình tuyển chọn cho gói tư vấn Hỗ trợ Kỹ thuật thực hiện Dự án nhằm hỗ trợ thực hiện dự án ở cấp địa phương.

Cải thiện các báo cáo tiến độ cả về chất lượng và thời gian.

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

Tiến hành ngay

 1.  

Đánh giá tác động

Đề xuất thực hiện trong Đoạn 16 & 17

 •  

Tiến hành ngay

 1.  

Quản lý tài chính và đấu thầu

Đề xuất thực hiện trong Đoạn 20 & 22

 •  

Tiến hành ngay

 1.  

Chính sách an toàn

Đề xuất thực hiện trong Đoạn 24 & 25

 •  

Tiến hành ngay

 

Xem tiếp phần 2

Xem tiếp phần 3

Xem tiếp phần 4

 1. Chuyến công tác của Đoàn giám sát dự án tiếp theo dự kiến vào tháng 10/11, năm 2013.
 

[1] Phái đoàn gồm: Ông Cao Thăng Bình (Chủ nhiệm dự án); Ông Toro Konishi (đồng Chủ nhiệm); Ông Phạm Văn Khang (chuyên gia quản lý môi trường), Nguyễn Văn Hoài (chuyên gia đấu thầu), Bà Trần Thúy Hà (chuyên gia quản lý tài chính), Ông Vincenzo Di Maro và Dan Stein (DIME) và Ông Joseph Sciotino (Chuyên gia tư vấn xây dựng cảng cá của FAO). Phối hợp với phái đoàn trong suốt đợt công tác có Giám đốc và một số cán bộ chủ chốt của PCU.

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn