DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ hai (phần 1)Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ hai (phần 1)
Biên bản ghi nhớ giữa Phái đoàn giám sát lần hai của IDA và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD)

1.    Phái đoàn giám sát lần hai của IDA cho Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) của Việt Nam đã được triển khai từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 01 năm 2013, với nhiệm vụ chính nhằm đánh giá toàn diện cho đề xuất bổ sung vốn tài trợ từ Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) cho dự án CRSD. Phái đoàn mong được thể hiện lời cảm ơn chân thành tới Tổng cục Thủy sản (DOF), Vụ Hợp tác quốc tế (ICD), Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp (APMB) và  Ban quản lý Trung ương dự án CRSD (PCU) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) và Ban quản lý dự án CRSD các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Sóc Trăng, và Cà Mau vì sự hợp tác nhiệt tình. Bản ghi nhớ này được trình bày ngày 01 tháng 02 năm 2013 tại cuộc họp tổng kết ở Hà Nội, do Bà Nguyễn Thị Tuyết Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, với sự tham dự của các đại diện từ PCU và các đơn vị liên quan của Bộ. Bản báo cáo này tóm tắt lại những phát hiện chính, những khuyến nghị và đồng thuận của phái đoàn này.
2.    Các mục tiêu của phái đoàn này gồm: (a) đánh giá tiến độ thực hiện của dự án CRSD; (b) thẩm định đề xuất bổ sung vốn từ GEF, bao gồm các hoạt động của GEF đã đề xuất, kế hoạch tài trợ, sắp xếp thực hiện và tổ chức, quản lý tài chính và giải ngân, sắp xếp công tác đấu thầu mua sắm, khung kết quả và công tác giám sát, và các biện pháp bảo hộ; và (c) thống nhất về lịch trình các cuộc đàm phán.
3.    Phái đoàn đã tham gia vào hội thảo đánh giá chung được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 28 tháng 01, dưới sự chủ trì của ICD, MARD và sự tham gia của các đơn vị kỹ thuật của MARD, PCU và PPMU 08 tỉnh có dự án. Trong thời gian còn lại, nhóm Ngân hàng đã làm việc với PCU để đánh giá tiến độ thực hiện chi tiết của Dự án CRSD và các tài liệu chuẩn bị đề xuất thêm tài trợ cho dự án. Phái đoàn cũng đã tổ chức cuộc họp riêng với Bộ Tài chính (MOF) và Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE). Cuộc họp mang tính quyết định đã được tổ chức vào ngày 28 tháng 01 trong nội bộ nhóm Ngân hàng. Các văn bản đề xuất bổ sung vốn cho dự án CRSD từ GEF đã được trình lên Ban Thư ký của GEF để xem xét vào ngày 18 tháng 01 năm 2013.


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN CRSD
4.    Bối cảnh. Khoản tín dụng 100,000,000 USD từ IDA cho nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam để thực hiện dự án CRSD đã được phê duyệt vào ngày 10 tháng 5 năm 2012. Mục tiêu của dự án CRSD nhằm tăng khả năng quản lý bền vững nghề cá ở các tỉnh ven biển thuộc dự án. Dự án có 04 hợp phần: (a) tăng cường năng lực thể chế cho quản lý nguồn lợi ven biển bền vững, (b) thực hành tốt nuôi trồng thuỷ sản bền vững (c) quản lý bền vững đánh bắt thủy sản ven bờ, và (d) quản lý, giám sát và đánh giá dự án. Dự án đang được thực hiện tại 08 tỉnh: Cà Mau, Sóc Trăng (nhóm đồng bằng sông Cửu Long), Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định (nhóm các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ); và Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa (nhóm các tỉnh Bắc Trung Bộ). Các cơ quan thực hiện dự án bao gồm MARD và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (UBND) của 08 tỉnh thuộc dự án.
5.    Tiến độ tổng thể. Hiệp định vay của dự án CRSD được ký kết ngày 09 tháng 8 năm 2012. Hội thảo khởi động dự án đã được tổ chức tại Khánh Hòa vào ngày 28 tháng 9 năm 2012 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có sự tham gia của các Bộ có liên quan, các Cơ quan Trung ương và Ngân hàng Thế giới. Tiếp sau đó, các lớp tập huấn đã được tổ chức cho các cán bộ dự án, tập trung vào việc lên kế hoạch ngân sách và nhiệm vụ, giám sát và đánh giá dự án, mua sắm đấu thầu, quản lý tài chính, an toàn môi trường và xã hội. Một khóa đào tạo về đánh giá tác động dự án cũng đã được tổ chức bởi nhóm sáng lập thuộc của Ngân hàng phụ trách đánh giá tác động phát triển  (DIME) cho Ban quản lý Trung ương (PCU) và Ban quản lý dự án các tỉnh (PPMU), và đã soạn thảo được bản kế hoạch đánh giá tác động sơ bộ cho dự án CRSD. Bản báo cáo đầu tiên về tình hình thực hiện dự án (ISR) của phái đoàn giám sát từ Ngân hàng Thế giới vào tháng 10 năm 2012 đã đánh giá rằng tiến độ thực hiện dự án trong giai đoạn đầu là thỏa mãn yêu cầu.
6.    Trong ba tháng đã qua, thêm một số kết quả đã đạt được như: (a) dự án chính thức có hiệu lực vào ngày 2 tháng 11 năm 2012; (b) thành lập đội quy hoạch không gian liên ngành của cả 08 tỉnh; (c) lựa chọn các vùng nuôi cho các mô hình trình diễn thực hành tốt nuôi trồng thủy sản (GAP) trong năm đầu; (d) lên danh sách các thiết bị cần mua sắm để tăng cường năng lực của các Chi cục Thú y trong chẩn đoán và giám sát dịch bệnh và cho Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc theo dõi và quản lý môi trường; (e) chấm điểm và lựa chọn các cộng đồng ngư dân thực hiện đồng quản lý trong năm đầu; (f) hoàn chỉnh tài liệu kỹ thuật thiết kế và đầu tư nâng cấp các cảng cá, bến cá trong năm đầu. Các bước chuẩn bị trên đã được thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia của FAO và Ngân hàng Thế giới.
7.    Đối với quản lý tín dụng, kế hoạch đấu thầu mua sắm 18 tháng của PCU và các PPMU đã được cập nhật và một vài gói thầu ban đầu đã được gửi đến Ngân hàng để xét duyệt. Dự thảo hồ sơ mời thầu (RFP) của các gói hỗ trợ kỹ thuật chính đã được xem xét và nhận được sự chấp thuận từ phía Ngân hàng. Quản lý mua sắm ở PCU và các PPMU cho đến nay đều tốt. Về quản lý ngân sách, các tài khoản chỉ định (DAs) đã được mở cho PCU và các PPMU và khoản vốn ban đầu từ IDA ban đầu đã được chuyển vào các tài khoản này. Về biên chế, đã bổ nhiệm ít nhất 02 kế toán đã qua các khóa đào tạo thanh toán tài chính cho PCU và mỗi PPMU. PCU và các PPMU cũng đã thành lập đội kiểm toán nội bộ của riêng mình. Việc cài đặt phần mềm kế toán trên máy tính cũng đã hoàn chỉnh và được xét duyệt bởi phái đoàn thẩm định từ Ngân hàng.
8.    Các biện pháp bảo hộ liên quan đến đánh giá môi trường (OP/BP 4.01), môi trường sống tự nhiên (OP/BP 4.04), tái định cư bắt buộc (OP 4.12) và cộng đồng địa phương (OP 4.10) đã được khởi động theo dự án CRSD. Dự án được phân vào loại mục B về Môi trường. Cán bộ bảo hộ đã được bổ nhiệm vào PCU và các PPMU, đồng thời họ sẽ được đào tạo bởi các chuyên gia về bảo hộ của Ngân hàng. Họ cũng sẽ được đào tạo thực hành thông qua việc xét duyệt những văn bản về các biện pháp bảo hộ được chuẩn bị cho các công trình cơ sở hạ tầng của Ngân hàng. Không có báo cáo nghiêm trọng nào về vấn đề bảo hộ và việc khởi động đang tiến triển tốt đẹp. Tiến độ của các hợp phần / tiểu hợp phần cụ thể được tóm tắt dưới đây:
9.    Hợp phần A: Tăng cường năng lực thể chế cho quản lý nghề cá bền vững. Hợp phần này bao gồm 03 tiểu hợp phần:

Hợp phần A1- Quy hoạch không gian liên ngành: Tại cấp tỉnh, cả 08 tỉnh thuộc dự án đã thành lập đội quy hoạch không gian liên ngành, bao gồm các thành viên từ các cơ quan có liên quan như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa và Du lịch… Dự án đang hợp tác với MARD và các cơ quan có liên quan khác nhằm xây dựng kế hoạch tập huấn cho các tỉnh, dự kiến vào tháng 4 năm 2013.
Hợp phần A2 – Nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá của Việt Nam: Các Điều khoản tham chiếu (TOR) sơ bộ đã được PCU soạn thảo với  nguồn thông tin kỹ thuật từ Trung tâm Thông tin của DOF. Một hội thảo dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 2 năm 2013 nhằm thảo luận về nhu cầu nâng cấp hệ thống thông tin hiện có ở cả lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và khai thác ở cả cấp Trung ương và cấp tỉnh.
Hợp phần A3- Nghiên cứu chính sách đã lựa chọn: Kế hoạch tổng thể nghề cá đã được đệ trình lên Thủ tướng chính phủ chờ phê duyệt. Vào tháng 2 năm 2013, DOF sẽ hoàn thành và trình lên Ngân hàng Thế giới xem xét danh sách các nghiên cứu cần được ưu tiên để hỗ trợ cho việc xây dựng những kế hoạch tổng thể mới.

10.    Hợp phần B: Thực hành tốt Nuôi trồng thủy sản bền vững. Trong vài tháng qua, DOF đã tổ chức một số hội thảo về Thực hành tốt NTTS (GAP). DOF cũng đã cử đại diện tham gia hội thảo quốc tế của FAO tại Bangkok. DOF cũng đang nỗ lực liên kết những chương trình của chính phủ với những hoạt động được tài trợ bởi dự án CRSD, nhằm tạo ra được sức mạnh tổng hợp. Vào tháng 10 năm 2012, phái đoàn giám sát kỹ thuật với sự tham gia của cả PCU và các PPMU đã đến đánh giá tại 02 tỉnh Cà Mau và Sóc Trăng.   

B1- Nâng cấp quản lý an toàn sinh học: Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Cà Mau, tỉnh Sóc Trăng đã chọn ra được địa điểm để xây dựng mô hình trình diễn GAP trong năm 2013. Một số tỉnh (như Thanh Hóa, Sóc Trăng…) cũng đã chuẩn bị xong kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng cho an toàn sinh học trong các lĩnh vực nông nghiệp xác định được ưu tiên. Các PPMU đã gửi cho PCU danh sách các thiết bị cần mua sắm để tăng cường năng lực của Chi cục Thú y trong chẩn đoán và giám sát dịch bệnh. Quá trình thảo luận cũng đang được thực hiện với Cục Thú y (ở cấp Trung ương) về giám sát và kiểm soát dịch bệnh trong NTTS và vai trò của họ trong việc hỗ trợ kỹ thuật cho dự án.
B2- Nâng cấp quản lý chất lượng con giống: PCU đã làm việc với PPMU Khánh Hòa để xem xét kế hoạch đầu tư cho vùng quy hoạch các trại sản xuất giống sạch bệnh Ninh Vân. PPMU Khánh Hòa được yêu cầu cần phải phân chia rõ những hoạt động hiện đã và đang được tài trợ bởi các dự án của chính phủ với những kế hoạch được cấp vốn từ dự án CRSD. PCU cũng đã làm việc với 03 Viện nghiên cứu NTTS nhằm phát triển kế hoạch gia hóa và nâng cao chất lượng giống tôm. Viện 1 và Viện 3 đã trình đề xuất lên để PCU xem xét.
B3 – Nâng cấp quản lý môi trường: PPMU các tỉnh đã gửi cho PCU danh sách các thiết bị cần được mua sắm để tăng cường năng lực cho các Sở TNMT trong việc theo dõi và quản lý môi trường tập trung vào lĩnh vực GAP.
11.    Hợp phần C: Quản lý bền vững nghề cá ven bờ. Hợp phần này gồm 02 tiểu hợp phần.

C1- Đồng quản lý nghề cá ven bờ. Hội thảo về đồng quản lý đã được phối hợp tổ chức cùng tổ chức Prince’s Charity’s International Sustainability Unit (ISU) trong tháng 10 năm 2013 để cung cấp và chia sẻ kiến thức cho các cán bộ của PCU và các PPMU. Đã tổ chức một chuyến đi thực địa cho các cộng đồng ngư dân ở Khánh Hòa, Phú Yên và Huế. PPMU các tỉnh Phú Yên, Cà Mau, Sóc Trăng, Bình Định và Thanh Hóa đã hoàn thành việc xếp hạng để chọn ra các cộng đồng ngư dân thực hiện mô hình đồng quản lý trong năm 1. PPMU Thanh Hóa đã đệ trình kế hoạch nâng cấp các trạm đo đạc, theo dõi và giám sát thực địa (MSC).
C2 – Nâng cấp các cảng cá, bến cá: Báo cáo đầu tư bao gồm thiết kế kỹ thuật cho 14 trên 16 cảng cá và bến cá đã được đệ trình, thông qua PCU, lên DOF xem xét kỹ thuật trước khi trình lên Ngân hàng Thế giới. Một số báo cáo trong số đó đã được gửi cho Ngân hàng để xét duyệt (bao gồm cả dự thảo hồ sơ mời thầu) và đang được hoàn thiện.

Xem tiếp phần 2

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn