DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ nhất (phần 3)Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ nhất (phần 3)
Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ nhất giữa Đoàn công tác giám sát Hiệp hội Phát triển quốc tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tiếp theo phần 1phần 2

Hợp phần D: Quản lý, giám sát và đánh giá Dự án

29.    Hợp phần này hỗ trợ: (a) quản lý dự án; và (b) giám sát và đánh giá.

30.    D1 – Quản lý dự án: cung cấp hỗ trợ cho Ban quản lý dự án trung ương (PCU), Ban quản lý dự án các tỉnh (PPMUs) và các đơn vị thực hiện khác để quản lý, thực hiện và giám sát dự án hiệu quả.

31.    Các hành động đã được thống nhất: các hoạt động sau sẽ được ưu tiên trong thời gian 6 tháng tiếp theo:
•    PCU chuẩn bị và trình hồ sơ yêu cầu đề xuất (RFP) của gói hỗ trợ kỹ thuật cho Ngân hàng xem xét trước ngày 15/11/2012..
•    PCU cùng các cán bộ kỹ thuật và các bộ phận kỹ thuật của Tổng cục thủy sản tiến hành lập kế hoạch liên ngành, triển khai thực hiện chương trinh tiêu chuẩn hóa sản xuất giống, GAP, đồng quản lý thủy sản, và xây dựng, vận hành và quản lý cảng cá/bến cá.
•    PCU tổ chức các cuộc họp hàng tháng hoặc 2 tháng một lần với các PPMU để chia sẻ kinh nghiệm, xác định và giải quyết các vướng mắc trong việc thực hiện trước khi chúng trở thành vấn đề hạn chế thực hiện dự án có hiệu quả.
•    PCU và mỗi PPMU có ít nhất một phó GĐ hoặc GĐ chuyên trách để quản lý việc thực hiện dự án hàng ngày; tuyển dụng thêm cán bộ để đảm bảo ít nhất một cán bộ về an toàn môi trường và một cán bộ cho an toàn xã hội trước ngày 30/11/2012.

32.    D2 – Giám sát và đánh giá: cung cấp hỗ trợ cho việc thiết lập và thực hiện hệ thống giám sát và đánh giá có hiệu quả.

33.    Các hành động đã được thống nhất: các hoạt động sau sẽ được ưu tiên trong thời gian 6 tháng tiếp theo:

•    PCU tổ chức một hội thảo tập huấn về giám sát và đánh giá cho các PPMU trước 30/11/2012.
•    PCU, phối hợp cùng các chuyên viên kỹ thuật của Tổng cục thủy sản, để hỗ trợ các PPMU thu thập và duy trì các dữ liệu M&E và các thông tin có liên quan đến các tác động của dự án. Dữ liệu và thông tin thu thập được cho chỉ số M&E được thể hiện trong Khung theo dõi kết quả dự án.
•    PCU và các PPMU phối hợp với các chuyên gia đánh giá tác động để phát triển và thực hiện một Kế hoạch đánh giá tác động cho dự án.

34.    Báo cáo dự án: Theo Hiệp định Tài chính, PCU phải chuẩn bị một báo cáo tổng hợp hàng quý và trình IDA bắt đầu từ 15/2/2013 (45 ngày sau khi kết thúc khoảng thời gian được báo cáo). Một báo cáo tiến độ được chuẩn bị để trình IDA nên bao gồm, nhưng không giới hạn, các phần sau: đánh giá về tiến độ thực hiện theo hợp phần, tiến độ mua sắm và giải ngân, kế hoạch công tác cho giai đoạn tiếp theo bao gồm kế hoạch mua sắm và giải ngân, và các khuyến nghị quan trọng. Các báo cáo nửa năm và hàng năm phải có phần bổ sung công việc giám sát và đánh giá sử dụng các chỉ số trong Khung giám sát kết quả dự án.

35.    Xem xét nội bộ và dòng thông tin: dự án được thiết kế theo phương pháp phân cấp để cho phép các tỉnh dự án được chủ động trong việc thực hiện các hoạt động đã được phân cấp cho mình. Các PPMU được khuyến cáo rằng:

•    Các PPMU liên hệ với Tổng cục thủy sản, PCU, và Ngân hàng Thế giới để có hướng dẫn và đưa ra quyết định riêng của mình về các vướng mắc trong việc thực hiện một cách kịp thời.
•    Dựa trên kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm đã được phê duyệt, các PPMU, tham khảo ý kiến với PCU, để điểu chỉnh các hoạt động trong phạm vi ngân sách được phân bổ để đáp ứng các điều kiện của địa phương miễn là hợp lý và phù hợp với các mục tiêu của dự án và/hoặc hợp phần.

Mua sắm và quản lý tài chính

36.    Mua sắm. Nhìn chung, khả năng mua sắm của PCU và các PPMU được đánh giá là phù hợp với các cán bộ mua sắm được bổ nhiệm và đào tạo. Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đã được thống nhất với Ngân hàng tại các cuộc đàm phán đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt. PCU và PPMU được khuyến nghị cập nhập kế hoạch đấu thầu hàng quý và trình Ngân hàng xem xét và không phản đối nếu cần thiết.

37.    Đối với các hợp đồng xây lắp (nâng cấp cảng cả/bến cá), PPMU đang trong quá trình hoàn thiện báo cáo đầu tư bao gồm các thiết kế kỹ thuật. Các tài liệu đấu thầu các gói này được dự kiến sẽ trình Ngân hàng xem xét trước 15/11/2012. Để tránh chậm trễ, đề nghị PCU thiết lập một quy trình tiêu chuẩn để xem xét/góp ý hồ sơ mời thầu được chuẩn bị bởi PPMU. Đối với các gói thầu tư vấn, PCU phải gửi TOR các gói QCBS cho ngân hàng xem xét ngay khi có thể vì các gói này có thể mất một thời gian dài để hoàn tất toàn bộ quá trình. Đối với gói thầu hỗ trợ kỹ thuật chính, dự thảo HSMT phải được gửi cho Ngân hàng xem xét trước 15/11/2012. Việc đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật bắt đầu sớm rất quan trọng trong việc hỗ trợ PCU và các PPMU trong quản lý các vấn đề thực hiện dự án hàng ngày.

38.    Để tránh chậm trễ, đề nghị PCU và các PPMU chuẩn bị một kế hoạch đấu thầu chi tiết cho mỗi gói và giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện kế hoạch. Khi có sự chậm trễ, PCU và/hoặc các PPMU phải đưa ra giải trình cho Ngân hàng và giải pháp để tránh các chậm trễ tương tự trong tương lai.

39.    Do việc thực hiện dự án được phân cấp, PPMUs được quyền: (i) gửi các tài liệu cho PCU xem xét trước khi trình Ngân hàng; hoặc (ii) gửi trực tiếp đến Ngân hàng xem xét. PPMUs phải tự đưa ra quyết định dựa trên năng lực mua sắm của mình và sự phức tạp của hoạt động mua sắm.

40.    Quản lý tài chính: cán bộ quản lý tài chính đã được PCU và PPMUs bổ nhiệm và đã được tập huấn về quản lý tài chính trong quá trình chuẩn bị dự án và trong Hội nghị khởi động dự án. Hướng dẫn quản lý tài chính dự án cũng đã được chuẩn bị và thông qua. Đoàn công tác đề nghị các hoạt động ưu tiên sau được hoàn thành càng sớm càng tốt, nhưng không muộn hơn 15/11/2012.

•    APMB và Sở nông nghiệp quyết định và tư vấn Ngân hàng về các cơ quan có thẩm quyền mà sẽ đảm nhận chức năng kiểm toán nội bộ cho dự án ở cấp trung ương và địa phương trước 15/11/2012. Các cơ quan được đề cử phải được Bộ NN&PTNT thông qua đối với ban trung ương và được UBND tỉnh thông qua đối với địa phương.
•    Điều khoản tham chiếu cho các gói tư vấn (i) Nâng cấp phần mềm quản lý tài chính, (ii) Kiểm toán nội bộ và (iii) Xây dựng năng lực kiểm toán nội bộ phải được dự thảo và trình Ngân hàng xem xét và góp ý trước 15/11/2012.
•    Tài khoản của PCU và PPMUs phải được mở và tập huấn giải ngân phải được thực hiện trước 15/11/2012.

Chính sách an toàn xã hội

41.    Tái định cư bắt buộc (Chính sách hoạt động 4.12): KHung chính sách tái định cư cho dự án đã được Bộ NN&PTNT chuẩn bị phù hợp với Chính sách hoạt động 4.12 của Ngân hàng. Khung này đã được Thủ tương Chính phủ phê duyệt ngày 12/6/2012 (Quyết định số 790/TTg-QHQT). Đối với các tiểu dự án được xác định cho năm đầu tiên, dự kiến không có việc thu hồi đất nào vì việc xây lắp sẽ chỉ diễn ra trên các công trình hiện có. Trong trường hợp có thu hồi đất, kế hoạch hành động tái định cư cho tiểu dự án phải được chuẩn bị theo Khung chính sách tái định cư và phải trình Ngân hàng xem xét và không phản đối trước khi tiến hành các bước tiếp theo. Trong Hội nghi khởi động dự án, PPMU đã được tập huấn về việc chuẩn bị Kế hoạch hành động tái định cư. Đề nghị PPMUs liên hệ và học hỏi kinh nghiệm từ các cán bộ chính sách an toàn của dự án ACP và/hoặc các dự án khác được Ngân hàng tài trợ ở địa phương.

42.    Dân tộc thiểu số (Chính sách hoạt động 4.10): Khung chính sách dân tộc thiểu số cho dự án đã được chuẩn bị phù hợp với Chính sách hoạt động 4.10 của Ngân hàng và đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt ngày 9/4/2012 (Quyết định 771/QD-BNN-HTQT). Khung này hướng dẫn chuẩn bị Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số trong quá trình thực hiện dự án. Sóc Trăng là tỉnh dự án có dân số dân tộc thiểu số cao nhất (người Khmer). Sóc Trăng PPMU đã chuẩn bị một dự thảo Khung chính sách dân tộc thiểu số và đang được Ngân hàng xem xét.

43.    Đồng quản lý thủy sản: Dự án có kế hoạch hỗ trợ thành lập đồng quản lý thủy sản có sự tham gia của khoảng 140 xã được lựa chọn trong vùng dự án. Ngư dân địa phương dự kiến sẽ được giới thiệu các quyền lợi về đánh bắt an toàn để quản lý bền vững nguồn lợi thủy sản. Hiện nay có 1 số mô hình đồng quản lý với các quy định khác nhau về quyền khai thác thủy sản ven bờ, chẳng hạn như sự khác biệt giữa các nhóm quyền lợi, giữa các cá nhân liên quan đến việc tiếp cận các nguồn lợi, quyền đánh bắt theo 1 số phương thức nhất định, 1 số quyền đánh bắt hiện tồn tại… Đoàn công tác đã lưu ý rằng việc thực hiện đồng quản lý của CRSD sẽ theo Khung tư vấn đồng quản lý trong Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt ngày 9/4/2012 (Quyết định 770/QD-BNN-HTQT).

Chính sách bảo vệ môi trường
44.    Khung quản lý môi trường và xã hội đã được Bộ NN&PTNT chuẩn bị trong quá trình chuẩn bị dự án và đã được Bộ NN&PTNT thông qua ngày 9/4/2012 (Quyết định số 772/QD-BNN-HTQT). Đối với các tiểu dự án trong năm đầu tiên, các PPMU đang phải chuẩn bị các tài liệu về đánh giá và quản lý môi trường theo khung này; một số đã được trình lên Ngân hàng xem xét và có ý kiến không phản đối. Các cán bộ chính sách an toàn của PCU và PPMU cũng đã được tập huấn về an toàn môi trường trong Hội nghị khởi động dự án. Vì dự án CRSD sẽ tập trung vào nâng cấp các thiết bị xử lý môi trường ở các cảng cá và bến cá, Đoàn công tác đề nghị PCU và PPMUs xem xét năng lực các cán bộ chính sách an toàn được bổ nhiệm để đảm bảo đầy đủ năng lực để thực hiện công việc. Ngân hàng sẽ xem xét Sơ yếu lý lịch các cán bộ này và sẽ đề nghị thay thế theo từng trường hợp. Ở cấp PCU, vì chuyên gia môi trường sẽ được tuyển dụng theo gói Hỗ trợ kỹ thuật chính, PCU cần xúc tiến phần việc của đội hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian ngắn nhất có thể để hỗ trợ PCU giám sát chất lương thực hiện dự án, đặc biệt là các khía cạnh môi trường của dự án.
45.    Nhân sự chính sách an toàn. Đoàn công tác lưu ý rằng các cán bộ được bổ nhiệm ở CPU và PPMU chịu trách nhiệm cả về chính sách an toàn môi trường và xã hội. Vì đây là 2 lĩnh vực khác nhau đòi hỏi chuyên môn khác nhau, đề nghị 2 vị trí này được tách riêng biệt. Để đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng, PCU và PPMUs cần tuyển dụng thêm cán bộ và duy trì đến kết thúc dự án ít nhất một cán bộ về chính sách an toàn môi trường và một cán bộ về chính sách an toàn xã hội.
46.    Đánh giá tác động. Hội thảo về đánh giá tác động cho các dự án IDA đã được đồng tổ chức bởi Khối phát triển bền vững và chương trình đánh giá tác động dự án của Ngân hàng Thế giới, Phòng giáo dục và kiến thức châu Á, và Văn phòng chuyên gia kinh tế trưởng của khu vực châu Á – Thái Bình Dương ở Hà Nội từ ngày 1-5/10/2012. PCU và các PPMU đã cử cán bộ tới tham gia tích cực vào Hội thảo để được tập huấn và phát triển một dự thảo kế hoạch đánh giá tác động cho dự án CRSD với sự trợ giúp của các giảng viên.
47.    Tài trợ GEF. Như đã ký trong Biên bản đàm phán (ngày 10-11/4/2012), tài trợ GEF (khoảng 6,5 triệu USA) đang được tìm kiếm để thay thế một phần của tín dụng IDA để tài trợ cho Hợp phần A1 và C1 của dự án CRSD. Tài liệu khái niệm GEF đang được Bộ NN&PTNT chuẩn bị. Trong quá trình chuẩn bị dự án, tài trợ GEF được lên kế hoạch sẽ được hợp vào tín dụng IDA. Tuy nhiên, do quá trình xử lý tài trợ GEF chậm và hiện tại tín dụng IDA đã được thông qua, Đoàn công tác đề nghị tài trợ GEF sẽ được xử lý theo quy trình Tài chính bổ sung. Bộ NN&PTNT thảo luận với Ngân hàng Nhà nước, Bộ KHĐT, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khác để được thông qua. Đàm phán về tài trợ GEF được lên kế hoạch (qua trao đổi văn bản) sẽ diễn ra vào tháng 12/2012 và được Hội đồng quản trị Ngân hàng thông qua vào tháng 1/2013.

Các bước tiếp theo
48.    Đoàn công tác tiếp theo được dự kiến vào tháng 3/2013. Các Đoàn công tác nhỏ sẽ đến các tỉnh dự án vào tháng 10-11/2012 để giúp đỡ các PPMU.

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn