DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ nhất (phần 2)Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ nhất (phần 2)
Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ nhất giữa Đoàn công tác giám sát Hiệp hội Phát triển quốc tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tiếp theo phần 1

Hợp phần B: Các thực hành tốt cho nuôi trồng thuỷ sản bền vững
17.    Hợp phần này sẽ hỗ trợ thực hiện các thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt thông qua: (a) tăng cường quản lý an toàn sinh học; (b) tăng cường quản lý chất lượng con giống; và (c) tăng cường quản lý môi trường.
18.    B1 – Tăng cường quản lý an toàn sinh học: cung cấp hỗ trợ nhằm tăng cường quản lý an toàn sinh học, trong đó bao gồm: (a) nâng cấp các hạng mục cơ sở hạ tầng nông thôn tại các khu vực  nuôi trồng thuỷ sản lớn được lựa chọn; (b) cung cấp tập huấn kỹ thuật về áp dụng các thực hành nuôi tốt (GAP) cho người nuôi, bao gồm việc xây dựng các mô hình trình diễn sản xuất áp dụng GAP; (c) cung cấp trang, thiết bị kỹ thuật, tập huấn, và kinh phí hoạt động cho các trung tâm khuyến ngư tỉnh/huyện được lựa chọn và các Chi cục thú y/Nuôi trồng thuỷ sản phục vụ cho việc chẩn đoán, giám sát, báo cáo sớm về dịch bệnh và dập dịch; và (d) cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho chứng nhận GAP, nâng cao năng lực và giám sát kỹ thuật; và (e) đa dạng hoá các hệ thống sản xuất và các đối tượng nuôi.
19.    Các hành động đã được nhất trí:
PCU:
•    Phối hợp với Cục Thú y (DAH) và Vụ Nuôi trồng thuỷ sản (DA) rà soát và đề xuất kế hoạch kiện toàn các cơ quan thú y nhà nước và nâng cao năng lực khống chế và dập dịch bệnh.
•    Phối hợp với Cục Thú y (DAH) và Vụ Nuôi trồng thuỷ sản (DA) xem xét và hoàn thiện trước ngày 31 tháng 12 năm 2012 những danh mục trang thiết bị trong đó bao gồm các mô tả đặc trưng kỹ thuật mà PPMUs đề xuất nhằm kiện toàn các cơ quan thú y nhà nước và nâng cao năng lực khống chế dịch bệnh.
•    Chuẩn bị hồ sơ mời thầu mau sắm những trang, thiết bị đó cho các tỉnh dự án
•    Tuyển dụng đơn vị tư vấn tiến hành thiết kế phòng thí nghiệm cho Trung tâm Khảo nghiệm và Kiểm nghiệm nuôi trồng thuỷ sản (VTCA) thuộc Bộ NN & PTNT; xem xét và hoàn thiện danh mục những trang, thiết bị trong đó bao gồm các mô tả đặc trưng kỹ thuật mà VTCA đề xuất.
PPMUs:
•    PPMUs lựa chọn những vùng nuôi sẽ được hỗ trợ áp dụng GAP trong năm đầu tiên và gửi cho Ngân hàng xem xét trước ngày 31 tháng 12 năm 2012, có kèm theo tất cả các thông tin, dữ liệu cơ sở của những vùng nuôi được đề xuất.
•    PPMUs, với sự hỗ trợ từ Tổng cục Thuỷ sản, PCU và Sở NN & PTNT, sẽ xác định nhu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng đảm bảo an toàn sinh học để tăng cường khả năng khống chế dịch bệnh cho các vùng nuôi được đề xuất hỗ trợ áp dụng GAP và gửi cho Ngân hàng xem xét trước khi thực hiện.
•    PPMUs lựa chọn và xây dựng những điểm mô hình trình diễn GAP phục vụ mục đích tập huấn và khuyến khích áp dụng GAP;
•    PPMUs chuẩn bị các kế hoạch khuyến khích đa dạng hoá các loài nuôi trồng thuỷ sản trong đó bao gồm lựa chọn và xây dựng các mô hình trình diễn, nâng cấp hạ tầng cần thiết.
20.    B2 – Tăng cường quản lý chất lượng con giống: cung cấp hỗ trợ nhằm tăng cường quản lý chất lượng con giống, trong đó bao gồm: (a) nâng cấp cơ sở hạ tầng công ích cho an toàn sinh học tại các khu vực sản xuất giống được lựa chọn; (b) áp dụng và thực hiện một chương trình chuẩn hoá sản xuất giống; (c) các nghiên cứu về quy hoạch sản xuất giống; (d) xây dựng các khu vực sản xuất tôm giống tập trung và an toàn sinh học mà chỉ sử dụng đàn giống bố mẹ sạch bệnh (SPF) và đã được thuần hoá; và (e) hỗ trợ các viện nghiên cứu thuộc Bộ NN & PTNT tiến hành một chương trình nghiên cứu ban đầu về gia hoá và nâng cao chất lượng con giống.
21.    Các hành động đã được nhất trí: Các hoạt động sau sẽ là những hoạt động ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 6 tháng tới:
PCU:
•    Phối hợp với Vụ Nuôi trồng thuỷ sản (DA)  và Cục Thú y (DAH) rà soát, xây dựng và đưa vào áp dụng một chương trình chuẩn hoá sản xuất giống được dự án hỗ trợ;
•     Phối, kết hợp với các Viện nghiên cứu (Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản) số 1,2,3 chuẩn bị kế hoạch hoạt động chi tiết cho nâng cao năng lực về gia hoá và nâng cao chất lượng giống tôm (và cá biển nếu cần thiết) do dự án tài trợ. Các kế hoạch hoạt động này cần được gửi cho Ngân hàng trước ngày 30 tháng 11 năm 2012.
•    Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản (số 1,2 và 3), các cơ quan chức năng và trung tâm thuộc Bộ NN & PTNT được nhận tài trợ từ dự án hoặc tham gia thực hiện dự án theo cách này hay cách khác sẽ được mời tham dự vào các đợt công tác của Ngân hàng để rà soát tiến độ thực hiện của những đơn vị đó.
•     PPMUs:
•    Khánh Hoà PPMU cần tham vấn với các chuyên gia trong nước và quốc tế, các trại sản xuất giống và Tổng cục Thuỷ sản để xem xét thiết kế cho khu vực trại giống Ninh Vân, là khu vực chuyên sản xuất giống sạch bệnh (SPF). Báo  cáo tham vấn cần gửi cho Ngân hàng xem xét trước ngày 30 tháng 11 năm 2012;
•    Tiến hành khảo sát hiện trạng những trại sản xuất giống địa phương và đề xuất kế hoạch phù hợp cho nâng cao hoạt của những trại giống đó;
•    Thực hiện chương trình tập huấn và tuyên truyền nâng cao nhận thức về các tiêu chuẩn sản xuất giống trong đó tập trung vào những đối tượng là người sản xuất tôm và các chủ trại giống nhằm giám sát và hạn chế việc kinh doanh, sử dụng và vận chuyển con giống chất lượng thấp (hoặc không rõ nguồn gốc).
22.    B3- Tăng cường quản lý môi trường: cung cấp hỗ trợ nhằm tăng cường quản lý môi trường, trong đó bao gồm: (a) tăng cường năng lực cho Sở TN & MT các tỉnh dự án thông qua việc cung cấp thêm các trang, thiết bị kỹ thuật và tập huấn và tài trợ kinh phí hoạt động để Sở có thể thực hiện các chương trình theo dõi chất lượng nước trên cơ sở quản lý rủi ro một cách thường xuyên; và (b) phổ biến các thông tin, dữ liệu và kết quả của các hoạt động theo dõi cho các cơ quan chức năng và người dân địa phương.
23.    Các hành động đã được nhất trí: Các hoạt động sau sẽ là những hoạt động ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 6 tháng tới:
•    PCU phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc Bộ NN & PTNT xem xét và hoàn thiện trước ngày 30 tháng 11 năm 2012 những danh mục trang thiết bị trong đó bao gồm các mô tả đặc trưng kỹ thuật mà Sở Tài Nguyên và Môi trường (DONRE) đề xuất thông qua PPMUs nhằm nâng cao năng lực của Sở TN & MT các tỉnh Dự án.
•    PCU phối hợp với PPMUs và DONREs chuẩn bị hồ sơ mời thầu mua sắm những trang, thiết bị đó cho DONREs
•    PPMUs phối hợp với DONREs chuẩn bị và thực hiện kế hoạch theo dõi chất lượng nước trên cơ sở quản lý rủi ro. Kế hoạch này cần được gửi cho Ngân hàng xem xét trước khi thực hiện. Kế hoạch đầu tiên sẽ được gửi cho Ngân hàng trước ngày 30 tháng 11 năm 2012.
Hợp phần C: Quản lý bền vững khai thác thuỷ sản ven bờ
24.    Hợp phần này sẽ hỗ trợ: (a) thực hiện đồng quản lý khai thác thuỷ sản ven bờ ; và (b) cải tạo các cảng cá và bến cá.
25.    C1- Đồng quản lý khai thác thuỷ sản gần bờ: cung cấp hỗ trợ cho các cơ quan chức năng và các cộng đồng ngư dân tại các huyện và xã đã lựa chọn nhằm thực hiện đồng quản lý khai thác thuỷ sản gần bờ, trong đó bao gồm: (a) cung cấp hỗ trợ cho các cộng đồng ngư dân địa phương chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch đồng quản lý; (b) tăng cường năng lực các hệ thống theo dõi, kiểm soát và giám sát của trung ương (Bộ NN & PTNT) và các tỉnh; và (c) cung cấp hỗ trợ nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng đã lựa chọn phục vụ cho người dân tộc thiểu số và/hoặc các cộng đồng ngư dân nghèo tại địa phương để cải thiện sinh kế.
26.    Các hành động đã được nhất trí: Các hoạt động sau sẽ là những hoạt động ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 6 tháng tới:
•    PCU tổ chức hội thảo đồng quản lý vào ngày 1 tháng 11 năm 2012 tại Khánh Hoà, tiếp đó sẽ có một chuyến thăm thực địa tới một số tỉnh dự án được lựa chọn và có tập  huấn tại chỗ cho PPMUs. Cuộc hội thảo của Dự án CRSD cần được tổ chức ngay sau hội thảo đồng quản lý của Đơn vị Bền vững quốc tế (ISU) được tổ chức tại Khánh Hoà ngày 30 – 31 tháng 10 năm 2012 để có thể tiếp thu được các kết quả thảo luận và đề xuất từ hội thảo  của ISU. Tổng cục Thuỷ sản cần hỗ trợ PCU/PPMUs trong việc phối hợp với các nhà tài trợ/dự án khác có thực hiện đồng quản lý để tiếp thu những bài học kinh nghiệm và kinh nghiệm tập huấn cho nhân viên.
•    PPMUs lựa chọn ra những cộng đồng ngư dân sẽ thực hiện các kế hoạch đồng quản lý trong năm 1 và gửi cho Ngân hàng xem xét trước ngày 30 tháng 11 năm 2012, trong đó có kèm theo thông tin và dữ liệu cơ sở về cộng đồng đó; PPMUs tiến hành các cuộc tuyên truyền nâng cao nhận thức về đồng quản lý, trong đó tập trung vào những cộng đồng ngư dân được dự án hỗ trợ.
•    PPMUs xem xét và hoàn thiện trước ngày 30 tháng 11 năm 2012 những danh mục thiết bị cần mua sắm nhằm tăng cường năng lực các hệ thống theo dõi, kiểm soát và giám sát cấp tỉnh và địa phương (như các tàu kiểm ngư cỡ nhỏ, trang thiết bị liên lạc …)
•    PCU và mỗi PPMU cần bổ nhiệm một cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm chịu trách nhiệm về các hoạt động đồng quản lý cho đến hết dự án; PPMUs sẽ tuyển dụng những cán bộ hỗ trợ người địa phương (tốt nhất là 1 ngư dân địa phương cho một cộng đồng) nhằm giúp thành lập các tổ chức ngư dân và xây dựng các thoả thuận về đồng quản lý; PPMUs, với sự hỗ trợ từ Tổng cục Thuỷ sản, PCU, và Sở NN & PTNT, sẽ giám sát và hỗ trợ các cuộc họp tại các cộng đồng ngư dân được lựa chọn nhằm giúp các ngư dân tự xây dựng các kế hoạch đồng quản lý.
27.    Cải tạo các cảng cá và bến cá: cung cấp hỗ trợ nhằm cải thiện các điều kiện đảm bảo vệ sinh và nâng cao hiệu quả hoạt động tại các cảng cá và bến cá được lựa chọn, trong đó bao gồm: (a) cải tạo và/hoặc nâng cấp các cảng cá và bến cá; và (b) tập huấn, nâng cao năng lực và xây dựng các kế hoạch quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hạng mục được cải tạo/nâng cấp.
28.    Các hành động đã được nhất trí: Các hoạt động sau sẽ là những hoạt động ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 6 tháng tới:
•    PPMUs, thông qua PCU, sẽ xin ý kiến đóng góp về mặt kỹ thuật từ các cơ quan chức năng của Tổng cục Thuỷ sản nhằm hoàn thiện thiết kế kỹ thuật trước ngày 30 tháng 11 năm 2012 cho các cảng cá và bến cá được thực hiện trong năm 1.
•    PPMUs xây dựng và trình Ngân hàng trước ngày 30 tháng 11 năm 2012 hồ sơ mời thầu và các tài liệu chính sách an toàn có liên quan (như kế hoạch đền bù tái định cư, kế hoạch quản lý môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường) cho các gói thầu xây lắp thực hiện trong năm 1.
•    PCU và PPMUs tổ chức tham quan học tập tới Nhật Bản trước ngày 31 tháng  3 năm 2013 nhằm học tập và chia sẻ kinh nghiệm đồng quản lý nghề cá và quản lý cảng cá, có sự tham gia của các đối tượng hưởng lợi là ngư dân địa phương.

Xem tiếp phần 3

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn