DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ nhất (phần 1)Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ nhất (phần 1)
Biên bản ghi nhớ - Đợt công tác giám sát dự án lần thứ nhất giữa Đoàn công tác giám sát Hiệp hội Phát triển quốc tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

GIỚI THIỆU
1.    Đoàn công tác giám sát Hiệp hội Phát triển quốc tế cho Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự Phát triển bền vững (CRSD) đã thực hiện chuyến công tác giám sát dự án lần thứ nhất tại Việt Nam từ 27/9 tới 5/10 năm 2012. Đoàn công tác xin chân thành cám ơn các cán bộ Tổng cục Thuỷ sản (DOF), Ban Quản lý các Dự án nông nghiệp (APMB), Ban Quản lý dự án trung ương (PCU) trực thuộc Bộ NN & PTNT, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Khánh Hoà, Bình Định, Phú Yên, Sóc Trăng và Ban Quản lý Dự án các tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Sóc Trăng và Cà Mau vì sự hợp tác và mến khách mà họ đã dành cho Đoàn. Biên bản ghi nhớ này được trình bày tại cuộc họp tổng kết ngày 5 tháng 10 năm 2012 do ông Nguyễn Hữu Khương, Trưởng ban Ban Quản lý các dự án nông nghiệp, Bộ NN & PTNT chủ trì, với sự tham dự của đại diện các Vụ/Cục chức năng thuộc Bộ và đại diện Ban Quản lý dự án 8 tỉnh dự án. Biên bản ghi nhớ này tóm tắt các phát hiện chủ yếu, các kiến nghị và các thoả thuận của đợt công tác này.
2.    Mục tiêu của đợt công tác là: (a) đánh giá tiến độ triển khai chung trong đó bao gồm tiến độ đáp ứng các điều kiện hiệu lực Hiệp định tài trợ; (b) tham dự Hội thảo khởi động dự án  và sau đó tham gia tập huấn về quản lý tài chính, mua sắm và xây dựng kế hoạch hoạt động cho PPMUs; (c) hướng dẫn PCU và PPMUs lập kế hoạch và triển khai các hợp phần kỹ thuật; (d) tập huấn cho PCU và PPMUs về đánh giá tác động các dự án của IDA; (e) thảo luận và thống nhất về thời gian xem xét khoản tài trợ bổ sung từ GEF; và (f) xác định những hoạt động ưu tiên thực hiện trong 6 tháng tới.
3.    Đoàn công tác đã có buổi làm việc với PCU vào ngày 27 tháng 9, và với PPMUs vào các ngày kế tiếp để thảo luận và hướng dẫn các Ban Quản lý về quy trình triển khai các hợp phần của dự án. Từ ngày 1 đến 5 tháng 10 năm 2012, đại diện của PCU và PPMUs được chia thành 2 nhóm: 1 nhóm tham dự cuộc hội thảo đánh giá tác động do Uỷ ban Sáng kiến đánh giá tác động (DIME), the Asia Learning và Văn phòng Chuyên gia kinh tế trưởng của EAP và SDN phối hợp tổ chức; nhóm kia tập trung xây dựng các kế hoạch hoạt động cấp tỉnh trên cơ sở kế hoạch hoạt động tổng thể của dự án đã được Bộ NN & PTNT phê duyệt.
4.    Mục tiêu phát triển và các Chỉ số theo dõi kết quả Dự án:  Mục tiêu phát triển của Dự án là nhằm tăng cường quản lý bền vững nghề cá ven biển tại các tỉnh tham gia Dự án. Dự án gồm có 4 Hợp phần sau: (A) Tăng cường năng lực thể chế cho quản lý nghề cá bền vững; (B) Các thực hành tốt cho nuôi trồng thuỷ sản bền vững; (C) Quản lý bền vững khai thác thuỷ sản ven bờ ; và (D) Quản lý , Theo dõi và Đánh giá Dự án. Dự án có các chỉ số theo dõi kết quả mục tiêu phát triển dự án như: (i) tăng tỷ lệ các trại nuôi có nguồn nước được xử lý theo tiêu chuẩn quốc gia nhờ áp dụng các thực hành nuôi tốt (GAP); (ii) giảm các thiệt hại do dịch bệnh ở các vùng nuôi tôm có áp dụng quy trình thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt; và (iii) tăng diện tích các khu vực ven biển có áp dụng hệ thống quản lý nguồn lợi thuỷ sản ven bờ theo hướng bền vững. Dự án sẽ được thực hiện trong 5 năm, từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 12 năm 2017.

I.    CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT
5.    Tiến độ chung: Hiệp định tài trợ cho dự án CRSD đã được phía Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội ký kết vào ngày 9 tháng 8 năm 2012. Ở cấp trung ương, Bộ NN & PTNT đã thành lập Ban Chỉ đạo (CSC) và Ban Quản lý dự án cấp trung ương (CPU). Ở cấp tỉnh, tất cả các tỉnh dự án đã thành lập Ban Chỉ đạo (PSC) và Ban Quản lý dự án cấp tỉnh (PPMUs). Đã tuyển dụng được cán bộ cho tất cả các vị trí chủ chốt trong các Ban Quản lý dự án ở trung ương và cấp tỉnh và những cán bộ  này đã bắt đầu thực hiện công việc. PCU đã tổ chức hai khoá tập huấn về mua sắm và quản lý tài chính có sự tham gia của các chuyên gia của Ngân hàng. Kế hoạch hoạt động tổng thể và kế hoạch giải ngân cho toàn dự án cho giai đoạn 18 tháng đầu tiên đã được MARD phê duyệt. Thiết kế kỹ thuật cho nâng cấp các cảng cá và bến cá đã được PPMUs chuẩn bị và gửi cho các cơ quan chức năng thuộc Tổng cục Thuỷ sản để xem xét.
6.    Các điều kiện để Hiệp định tài trợ có hiệu lực:  còn một điều kiện để Hiệp định có hiệu lực là Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung Chính sách tái định cư cho dự án. Các điều kiện chuẩn mực để Hiệp định có hiệu lực trong đó bao gồm Chính phủ Việt Nam phê chuẩn Hiệp định tài trợ và Bộ Tư pháp ban hành thư góp ý về mặt pháp lý của Hiệp định. PCU đã chuyển cho Đoàn công tác Quyết định số 790/TTg-QHQT đượcThủ tướng Chính ban hành ngày 12 tháng 6 năm 2012, phê duyệt Khung Chính sách tái định cư cho dự án. Dự kiến những điều kiện chuẩn mực để Hiệp định có hiệu lực sẽ được hoàn thành trong tháng 10 năm 2012.
7.    Các vấn đề còn tồn tại: PCU và PPMUs vẫn chưa mở được các tài khoản chỉ định để tiếp nhận những khoản kinh phí đầu tiên từ tín dụng của IDA vì Ngân hàng Nhà nước (SBV) vẫn chưa có quyết định về việc lựa chọn ngân hàng phục vụ. Do Kế hoạch hoạt động tổng thể của dự án vừa mới được Bộ NN & PTNT phê duyệt (chỉ một vài ngày trước đợt công tác này) nên PPMUs vẫn chưa trình kế hoạch hoạt động cấp tỉnh lên Uỷ ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Tương tự như vậy, Ban Quản lý các dự án nông nghiệp (APMB) mới vừa phê duyệt kế hoạch giải ngân năm 2012 cho PCU nên kế hoạch giải ngân năm 2012 cho PPMUs vẫn chưa được trình lên Sở NN & PTNT để phê duyệt. Kết quả là ngoài một số hoạt động tập huấn cho PCU và PPMUs và một số hoạt động chuẩn bị đang được thực hiện, còn lại dự án vẫn chưa được bắt đầu thực hiện.
8.    Các đề xuất chính: Đoàn công tác có đề xuất các hoạt động sau cần được ưu tiên thực hiện trong giai đoạn tới:

1.    Chính phủ Việt Nam cần hoàn thành các điều kiện chuẩn mực để Hiệp định có hiệu lực trước ngày 9 tháng 11 năm 2012;

2.    PCU và PPMUs  mở các tài khoản chỉ định và tiếp nhận những khoản kinh phí đầu tiên của IDA trước ngày 15 tháng 11 năm 2012;

3.     Uỷ ban nhân dân các tỉnh dự án phê duyệt kế hoạch hoạt động tổng thể và Sở NN & PTNT các tỉnh dự án phê duyệt kế hoạch giải ngân cấp tỉnh trước ngày 15 tháng 11 năm 2012;

4.    PCU và PPMUs đẩy nhanh tiến độ các hoạt động đấu thầu trong kế hoạch đấu thầu cho 18 tháng đầu tiên, đặc biệt là gói thầu chính về tư vấn hỗ trợ kỹ thuật (TA) và các gói thầu xây lắp cho nâng cấp các cảng cá và bến cá. Dự thảo Yêu cầu Đề xuất (RFP) cho gói tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và các bản dự thảo Hồ sơ mời thầu cho các gói thầu xây lắp cần phải được gửi tới Ngân hàng trước ngày 15 tháng 11 năm 2012.


II.    NHỮNG HÀNH ĐỘNG ƯU TIÊN CHO MỖI HỢP PHẦN
9.    Phần dưới đây nêu rõ những hành động ưu tiên cho mỗi hợp phần và tiểu hợp phần cho giai đoạn 6 tháng tới cho đến 31 tháng 3 năm 2013. Những hành động này được tóm tắt trong Phụ lục 1.
Hợp phần A: Tăng cường năng lực thể chế cho quản lý nghề cá bền vững
10.    Hợp phần này sẽ hỗ trợ 3 hoạt động: (a) quy hoạch không gian liên ngành cho khu vực ven biển; (b) nâng cấp cơ sở dữ liệu nghề cá Việt Nam; và (c) tiến hành nghiên cứu chính sách đã lựa chọn.
11.    A1- Quy hoạch liên ngành cho các khu vực ven biển: hỗ trợ cho Bộ NN & PTNT và các tỉnh dự án thực hiện quy hoạch liên ngành và đánh giá môi trường chiến lược tại các tỉnh dự án nhằm hỗ trợ cho quản lý nghề cá bền vững.
12.    Các hành động ưu tiên: Các hoạt động sau sẽ là những hoạt động ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 6 tháng tới:
•    Uỷ ban nhân dân tỉnh (PPC) thành lập tổ công tác quy hoạch liên ngành (ISP) cấp tỉnh trước ngày 30 tháng 11 năm 2012. Cần nêu rõ thẩm quyền, vai trò lãnh đạo, vai trò và trách nhiệm và sự tham gia liên tục của các thành viên tổ công tác. Tổ công tác cần phải có các thành viên từ các ngành có liên quan, có các kỹ năng và trình độ tổng hợp và có thể do đại diện của Sở NN & PTNT hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường làm tổ trưởng.
•    PCU tổ chức lớp tập huấn tiểu giáo viên (TOT) đầu tiên và tập huấn cho các tổ công tác quy hoạch liên ngành về khái niệm, công cụ và kỹ năng cần thiết cho quy hoạch liên ngành, đánh giá môi trường, lập kế hoạch và giám sát. Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển quốc gia Mỹ, ban Thuỷ sản đã bày tỏ mong muốn hợp tác với dự án CRSD để cung cấp đào tạo về quy hoạch liên ngành (ISP) cho PPMUs. Đề nghị Tổng cục Thuỷ sản theo sát và hỗ trợ PCU trong việc tổ chức và thực hiện tập huấn ISP cho PPMUs.
•    Mỗi PPMU sẽ chọn ra một huyện thực hiện thí điểm ISP, thành lập tổ công tác ISP cấp huyện, cung cấp tập huấn cho tổ công tác ISP cấp huyện, và chuẩn bị kế hoạch/ngân sách thực hiện ISP tại huyện đó.
13.    A2- Nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá Việt Nam (Vnfishbase): hỗ trợ để xem xét và nâng cấp hệ thống Vnfishbase, trong đó bao gồm các hỗ trợ như: (a) cung cấp thông tin bổ sung và kết nối với các cơ sở dữ liệu nghề cá khác; (b) xây dựng một hệ thống quản lý tri thức; (c) cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết; và (d) phát triển nguồn nhân lực.

14.    Các hành động ưu tiên: Các hoạt động sau sẽ là những hoạt động ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 6 tháng tới:
•    PCU phối hợp với Trung tâm Thông tin và Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi thuỷ sản (DECAFIREP) thuộc Tổng cục Thuỷ sản tổ chức một cuộc hội thảo quốc gia nhằm đánh giá phần mềm Vnfishbase và đánh giá nhu cầu nâng cấp phần mềm để có thể bao gồm cả dữ liệu về nuôi trồng và khai thác thuỷ sản ở cả cấp trung ương và địa phương. Hội thảo cần được tổ chức trước ngày 30 tháng 11 năm 2012.
•    PCU xây dựng TOR tuyển chọn tư vấn cho nâng cấp Vnfishbase
•    PCU chuẩn bị danh mục các hàng hoá, trang thiết bị trong đó bao gồm mô tả đặc trưng kỹ thuật nhằm nâng cấp hệ thống Vnfishbase và gửi cho Ngân hàng xem xét trước khi thực hiện
•    Sau khi có thư không phản đối của Ngân hàng, PCU chuẩn bị kế hoạch mua sắm và hồ sơ mời thầu để thực hiện gói thầu
•    PPMUs bổ nhiệm/tuyển dụng thêm cán bộ để duy trì và vận hành hệ thống Vnfishbase sau khi nâng cấp.
15.    A3- thực hiện nghiên cứu chính sách được lựa chọn: hỗ trợ thực hiện các nghiên cứu đã lựa chọn nhằm góp phần vào việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch Tổng thể ngành thuỷ sản đến năm 2020.
16.    Các hành động đã được nhất trí:
•    PCU phối hợp với Tổng cục Thuỷ sản xây dựng TOR cho các gói thầu nghiên cứu chính sách được thực hiện trong năm đầu tiên và gửi  những TOR đó cho Ngân hàng trước ngày 30 tháng 11 năm 2012.

Xem tiếp phần 2

Xem tiếp phần 3

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn