DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc TrăngDự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng
Dự án CRSD tỉnh Sóc Trăng sẽ được triển khai tại 16 xã, phường ven biển có số lượng tàu khai thác ven bờ cao và có tiềm năng nuôi trồng thủy sản của 04 huyện là Mỹ Xuyên, Trần Đề, Cù Lao Dung và thị xã Vĩnh Châu. Dự án do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư và có thành lập Ban Quản lý dự án để thực hiện toàn bộ hoạt động dự án trên địa bàn tỉnh.

          Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) được thực hiện từ năm 2012-2017 do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. Dự án triển khai thực hiện tại 8 tỉnh gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh (các tỉnh Trung Trung bộ), Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa (các tỉnh Nam Trung Bộ), Sóc Trăng và Cà Mau (các tỉnh ĐBSCL), với tổng kinh phí 117,89 triệu USD, trong đó WB tài trợ 100 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ và người hưởng lợi là 17,890 triệu USD. 

          Mục tiêu tổng thể của Dự án CRSD là cải thiện công tác quản lý nghề cá ven bờ theo hướng bền vững tại các tỉnh duyên hải được lựa chọn thông qua thực hiện 4 hợp phần. Hợp phần A - Tăng cường năng lực thể chế cho quản lý nghề cá bền vững; Hợp phần B - Thực hành tốt trong nuôi trồng thủy sản (NTTS) bền vững; Hợp phần C - Quản lý bền vững khai thác thủy sản (KTTS) ven bờ; Hợp phần D Quản lý, giám sát và đánh giá dự án (D).

          Dự án CRSD tỉnh Sóc Trăng sẽ được triển khai tại 16 xã, phường ven biển có số lượng tàu khai thác ven bờ cao và có tiềm năng nuôi trồng thủy sản của 04 huyện là Mỹ Xuyên, Trần Đề, Cù Lao Dung và thị xã Vĩnh Châu. Dự án do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư và có thành lập Ban Quản lý dự án để thực hiện toàn bộ hoạt động dự án trên địa bàn tỉnh.

          Sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng, dự án sẽ cải thiện việc quy hoạch phát triển ngành thủy sản Sóc Trăng thông qua quy hoạch không gian tổng hợp, đánh giá quản lý rủi ro tổng hợp, cải thiện các hệ thống thu thập và phổ biến thông tin dữ liệu. Tăng cường kiểm soát dịch bệnh ở tôm thông qua sử dụng giống có chứng nhận và giám sát chất lượng con giống; áp dụng và nhân rộng các mô hình thực hành nuôi trồng thủy sản tốt; cải thiện và quản lý rủi ro dịch bệnh tại các khu vực nuôi trồng được dự án hỗ trợ. Tăng cường quản lý khai thác thủy sản ven bờ thông qua thí điểm các mô hình đồng quản lý, hạn chế việc đăng ký mới tàu, thuyền đánh bắt cá cỡ nhỏ, giảm tình trạng sử dụng ngư cụ mang tính hủy diệt. Cải thiện điều kiện sinh kế cho cộng đồng ven biển tại các khu vực thụ hưởng dự án thông qua chuyển đổi nghề phù hợp; giảm thiệt hại về số lượng và giá trị sản phẩm khai thác thông qua cải thiện điều kiện vệ sinh và nâng cấp cơ sở, trang thiết bị tại các cảng cá và các bến cá được dự án hỗ trợ (cảng cá Trần Đề được dự án nâng cấp).

           Ban Quản lý dự án CRSD tỉnh Sóc Trăng được thành lập theo Quyết định số 09/QĐ-SNN, ngày 14/02/2012 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. Ban Quản lý dự án thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 222/QĐ-SNN, ngày 31/7/2012 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. Các chức danh chủ chốt và các cán bộ, nhân viên của Ban Quản lý dự án do Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT bổ nhiệm, điều động từ bộ máy của Sở.

          Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án bao gồm:
          - Ban Giám đốc: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc; và 03 phòng chức năng là:
          - Phòng Tổng hợp: phụ trách các lĩnh vực kế hoạch, hành chính, tổ chức và hỗ trợ khác.
          - Phòng Tài chính: phụ trách các lĩnh vực tài chính, kế toán, mua sắm, và một số hoạt động cần thiết khác.
          - Phòng Thủy sản: phụ trách các lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và khai thác thủy sản, giám sát – đánh giá, môi trường và các cấu phần kỹ thuật của các hợp phần dự án.

          - Nhóm chuyên gia tư vấn.

           Dự án sẽ góp phần đáp ứng được mục đích nâng cao khả năng chống chịu của các vùng ven biển trước biến đổi khí hậu, nâng cao tính bền vững trong các hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng ven biển và thúc đẩy hiệu quả hơn tính cạnh tranh của nền kinh tế dựa vào nguồn lợi tại các khu vực ven biển tỉnh Sóc Trăng.

Bình luận của bạn