DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Quyết định của Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng về Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban QL Dự án CRSD tỉnh Sóc TrăngQuyết định của Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng về Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban QL Dự án CRSD tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số 222/QĐ-SNN của Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng về Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban QL Dự án CRSD tỉnh Sóc Trăng ngày 31/07/2012.

Xem tập tin đính kèm.

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn