DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thông báo đơn vị trúng thầu gói thầu "Tư vấn trong nước thu thập dữ liệu đánh giá tác động dự án giữa kỳ"Thông báo đơn vị trúng thầu gói thầu "Tư vấn trong nước thu thập dữ liệu đánh giá tác động dự án giữa kỳ"

THÔNG BÁO

Đơn vị trúng thầu gói thầu “Tư vấn trong nước thu thập dữ liệu đánh giá tác động dự án giữa kỳ”

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-DANN-QLTV&XDCTDA ngày 16 tháng 2 năm 2016 của Ban quản lý các Dự án Nông Nghiệp về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn trong nước thu thập dữ liệu đánh giá tác động dự án giữa kỳ;

Thay mặt, Ban quản lý các Dự án Nông nghiệp, Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) thông báo:

1. Đơn vị trúng thầu:

  • Tên công ty      : Viện quản lý và phát triển Châu Á (AMDI)
  • Địa chỉ             : Tầng 1, tòa nhà Việt Úc (VAS), tổ 12 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

2. Giá gói thầu: 

  • Giá gói thầu     : 2.090.400.000 VNĐ
  • Giá trúng thầu  : 2.019.633.000 VNĐ (Hai tỷ mười chín triệu sáu trăm ba mươi ba nghìn đồng)

3. Hình thức hợp đồng: trọn gói

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 02/2016 - 06/2016

Bình luận của bạn