DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm phát triển mô hình sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân ven biển dự án CRSD"Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm phát triển mô hình sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân ven biển dự án CRSD"
Trong những năm qua vừa qua với sự tài trợ của Ngân hàng thế giới, cùng với sự quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng Cục thủy sản dự án CRSD đã triển khai thành công 65 mô hình Đồng quản lý trên 8 tỉnh dự án và tiếp tục triển khai 28 mô hình trên 8 tỉnh dự án vào năm 2016.

Phát triển sinh kế là một trong những hoạt động quan trọng thực hiện đồng quản lý nhằm giảm bớt việc khai thác quá mức nguồn lợi và cung cấp hỗ trợ thêm cho cộng đồng ngư dân địa phương tham gia đồng quản lý, là nền tảng thành công của gần 100 mô hình ĐQL của dự án CRSD. Tuy nhiên, đến nay việc phát triển sinh kế tại các mô hình ĐQL của dự án CRSD mới bắt đầu triển khai. Do đó, tại Hà Nội, ngày 8/3/2016 Dự án CRSD đã tổ chức hội thảo “CHIA SẺ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH SINH KẾ BỀN VỮNG CHO CỘNG ĐỒNG NGƯ DÂN VEN BIỂN DỰ ÁN CRSD” nhằm thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm hình thành và triển khai mô hình phát triển sinh kế cho ngư dân ven biển.

Tham dự hội thảo có ông Cao Thanh Bình, chủ nhiệm dự án, đại diện Ngân hàng thế giới, đại diện một số đơn vị quản lý Tổng cục Thủy sản, đại diện một số NGO và lãnh đạo, cán bộ các tỉnh dự án CRSD. Ông Cao Thanh Bình, chủ nhiệm dự án làm chủ trì.

Tại hội thảo, tư vấn dự án CRSD trình bày định hướng, đề xuất một số giải pháp phát triển sinh kế của dự án. Một số tổ chức NGO chia sẻ những kinh nghiệm trong việc hình thành và triển khai mô hình phát triển sinh kế, kinh nghiệm tạo quỹ tiết kiệm cộng đồng, quản lý quỹ tín dụng quy mô nhỏ. Một số tỉnh dự án trình bày các bước chọn, hình thành và triển khai mô hình phát triển sinh kế tại địa phương mình.

Các ý kiến phát biểu tại Hội thảo tập trung thảo luận những vấn đề khó khăn và thuận lợi trong quá trình triển khai mô hình sinh kế, sáng kiến về sinh kế, cơ chế hỗ trợ của dự án, cách kết nối vay vốn người dân vay vốn ở những ngân hang chính sách, xây dựng và quản lý quỹ tiết kiệm nhỏ xoay vòng, kế hoạch và định hướng giải pháp phát triển mô hình sinh kế trong kế hoạch đồng quản lý dự án CRSD.

Kết thúc hội thảo đã thống nhất một số điểm cần thực hiện trong thời gian tới nhằm thúc đẩy phát triển các mô hình sinh kế bền vững trong khuôn khổ kế hoạch đồng quản lý dự án CRSD như sau:

- Lập kế hoạch chi tiết các hoạt động sinh kế: xuất phát từ các đánh giá xã hội, xác định đối tượng ưu tiên, phân tích tiềm năng để đề xuất các hoạt động cụ thể. Các phương án về sinh kế cụ thể: mô hình gì? Quy mô như thế nào? Nguồn lực? Cơ chế hoạt động? Phải có các phân tích đầu vào, đầu ra, thị trường, phân tích chi phí lợi nhuận…

- Xây dựng quỹ tín dụng xoay vòng quy mô nhỏ thông qua việc đóng hội phí, thông qua lợi ích từ việc phát triển mô hình sinh kế…để chủ động cho ngư dân trong tổ đồng quản lý không tiếp cận được với nguồn vốn chính thức.

- Thực hiện việc chi tiêu tài chính công khai, minh bạch, công bằng. Thúc đẩy sự tham gia của Hội phụ nữ vào việc quản lý quỹ.

- Thúc đẩy kết nối các bên tham gia, các tổ chức tham gia tăng nguồn vốn cho các mô hình sinh kế bền vững.

- Về phía nhà tài trợ khẳng định không có cơ chế cho vay tiền. Nhà tài trợ có cơ chế hỗ trợ các mô hình phát triển sinh kế bằng hiện vật, hình thành tài sản công cho các mô hình phát triển sinh kế. Tuy nhiên, việc mua sắm tài sản giá cả hợp lý, vận hành minh bạch.

- Thực hiện thí điểm trao quyền cho cộng đồng ngư dân vùng biển ven bờ ở một số tỉnh đang thực hiện tốt các kế hoạch đồng quản lý như: Bình Định, Nghệ An.

Bình luận của bạn