DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thông báo đơn vị trúng thầu gói thầu “Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Viện nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản 3 xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa”Thông báo đơn vị trúng thầu gói thầu “Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Viện nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản 3 xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa”

THÔNG BÁO

Đơn vị trúng thầu gói thầu “Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Viện nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản 3 xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa”

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-DANN-KHKT ngày 19 tháng 1 năm 2016 của Ban quản lý các Dự án Nông Nghiệp về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Viện nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản 3 xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa;

Thay mặt, Ban quản lý các Dự án Nông nghiệp, Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) thông báo:

1. Đơn vị trúng thầu:

  • Tên công ty     : TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Dũng Hà
  • Địa chỉ             : Số 93 ngõ 88 đường Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai,Thành phố Hà Nội

2. Giá gói thầu: 

  • Giá gói thầu     : 13.836.995.114 VNĐ
  • Giá trúng thầu : 13.465.377.355 VNĐ (Mười ba tỷ bốn trăm sáu mươi lăm triệu ba trăm bảy mươi bảy nghìn ba trăm năm mươi lăm đồng)

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày kể từ ngày khởi công

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn