DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Sổ tay hướng dẫn giám sát đánh giá_Dự án CRSDSổ tay hướng dẫn giám sát đánh giá_Dự án CRSD
Nhằm hỗ trợ các tỉnh triển khai tốt nhiệm vụ giám sát, đánh giá các hoạt động Dự án, Ban quản lý TƯ đã xây dựng và hoàn thiện sổ tay giám sát và đánh giá để các tỉnh Dự án tham khảo, áp dụng.

Với mục tiêu theo dõi tiến độ đạt được của các chỉ tiêu trong Khung kết quả dự án, đồng thời đánh giá tiến độ đạt được Mục tiêu phát triển Dự án CRSD và hỗ trợ cải thiện quản lý, thực hiện dự án. Ban quản lý Dự án TƯ đã phát hành Sổ tay hướng dẫn giám sát, đánh giá để tất cả các cán bộ dự án bao gồm GS&ĐG, cán bộ kỹ thuật, tư vấn phụ trách kỹ thuật tại PCU và PPMU, cán bộ của DOF, các sở NN&PTNT tham gia hỗ trợ, hợp tác với dự án trong quá trình triển khai từ TƯ đến địa phương tham khảo, áp dụng.

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn