DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Khu vực biển do cộng đồng địa phương quản lý (LMMA)- vịnh Quy NhơnKhu vực biển do cộng đồng địa phương quản lý (LMMA)- vịnh Quy Nhơn

Ngày 27/12/2015, Ngân hàng thế giới đã có thư không phản đối Kế hoạch quản lý khu vực bảo vệ biển Quy Nhơn do cộng đồng quản lý, tên tiếng Anh : Management Plan - Locally Managed Marine Area (LMMA) in QuyNhon. Tiểu dự án LMMA Quy Nhơn thuộc hoạt động của dự án CRSD tỉnh Bình Định sẽ tiến hành triển khai thực hiện từ năm 2015 đến 2017.

Tổng diện tích khu vực LMMA Quy Nhơn thể hiện tại bản đồ tổng thể khu vực LMMA Quy Nhơn, được giới hạn vùng nước ven bờ có nhiều đảo nhỏ thuộc 04 xã phường ven biển của thành phố Quy Nhơn: Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Châu và Ghềnh Ráng, tiếp giáp với nhau khoảng 36.357 ha , trong đó 04 vùng lõi được xác định là 10.007 ha và các vùng đệm khoảng 26.350 ha.

Khu vực biển do cộng đồng địa phương quản lý (LMMA)- vịnh Quy Nhơn được thiết lập với mục đích chính là để bảo vệ môi trường sống quan trọng cho các loài thủy sản (đặc biệt là đối với vai trò chính của nó trong việc hỗ trợ sự tăng trưởng quần thể và mật độ các loài), phục hồi các giống loài thủy sản quan trọng có giá trị kinh tế, loại bỏ việc đánh bắt bất hợp pháp hoặc đánh bắt hủy diệt trong vùng, tạo điều kiện tham gia và gắn kết cộng đồng trong việc quản lý nguồn lợi, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho cộng đồng về du lịch sinh thái biển, giảm áp lực khai thác ven bờ và là nền tảng để nâng cao nhận thức cộng đồng địa phương trong việc bảo vệ và giữ gìn hệ sinh thái biển.

Việc thiết lập mô hình LMMA vịnh Quy Nhơn còn cung cấp cơ hội xây dựng, thiết lập và duy trì mối liên kết giữa các mô hình đồng quản lý do các địa phương quản lý được thiết lập bởi dự án CRSD trong việc bảo vệ đa dạng sinh học biển và việc phục hồi nguồn lợi thủy sản trong vùng, đảm bảo việc giảm thiểu các tác động về đa dạng sinh học như là một phương thức để duy trì sinh kế dài hạn cho cộng đồng cư dân vùng ven biển.

Bình luận của bạn