DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hình ảnh hoạt động Hợp phần A năm 2015 - CRSD Sóc TrăngHình ảnh hoạt động Hợp phần A năm 2015 - CRSD Sóc Trăng
Hình ảnh hoạt động Hợp phần A năm 2015 - CRSD Sóc Trăng

Hình ảnh hoạt động Hợp phần A năm 2015 - CRSD Sóc Trăng

1a. Các học viên xác định vùng chồng lấn của Qui hoạch Không gian ven bờ huyện Cù Lao Dung

Hình 1:. Các học viên xác định vùng chồng lấn của Qui hoạch Không gian ven bờ huyện Cù Lao Dung

Hình 2: Đại biểu hội thảo Qui hoạch không gian ven bờ lần I tại huyện Cù Lao Dung

Hình 3: Học viên chăm chú xem các bản đồ sinh học của Qui hoạch Không gian ven bờ huyện Cù Lao Dung

Hình 4: Đại biểu hội thảo Qui hoạch không gian ven bờ lần II tại huyện Cù Lao Dung

Hình 5: Học viên lớp Qui hoạch không gian ven bờ thị xã Vĩnh Châu trình bày thảo luận nhóm

Hình 6: Đại biểu thảo luận trong buổi hội thảo Các bên có liên quan trong Qui hoạch không gian ven bờ huyện Cù Lao Dung

Hình 7: Triển khai lấy ý kiến về kết quả sơ bộ Qui hoạch không gian ven bờ đến ngư dân huyện Cù Lao Dung

 

Bình luận của bạn