DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hội thảo tập huấn “Tăng cường năng lực về theo dõi, kiểm soát và giám sát”Hội thảo tập huấn “Tăng cường năng lực về theo dõi, kiểm soát và giám sát”
Ngày 18-20/11/2015, tại thành phố Đà Nẵng, Ban quản lý Dự án CRSD (PCU) đã tổ chức hội thảo tập huấn “Tăng cường năng lực về theo dõi, kiểm soát và giám sát” với sự tham gia của giảng viên đại diện Vụ hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ, Vụ Bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản, Trung tâm thông tin thủy sản thuộc Tổng cục thủy sản và khoảng 40 lãnh đạo, cán bộ tham dự từ 8 tỉnh dự án.

Trong khuôn khổ Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững CRSD” trong 3 ngày 18-20/11/2015, Ban quản lý Dự án CRSD (PCU) đã tổ chức hội thảo tập huấn “Tăng cường năng lực về theo dõi, kiểm soát và giám sát”. Tại Hội thảo tập huấn, các giảng viên đã trình bày: Hướng dẫn về quy trình/nội dung các bước thu thập số liệu; Hướng dẫn xây dựng biểu mẫu thu thập số liệu; Phương pháp xử lý thông tin khai thác thủy sản; Thực hành nhập và xử lý số liệu, Hướng dẫn biểu mẫu M&E; Hướng dẫn Quy chế mẫu về tổ chức, quản lý và hoạt động của tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ.

Trong quá trình tập huấn, hội thảo tập huấn lồng ghép trao đổi những vấn đề: Kinh nghiệm cộng đồng tổ chức thực hiện tuần tra, kiểm soát trong vùng ĐQL tỉnh Khánh Hòa, Kinh nghiệm triển khai thực hiện kế hoạch ĐQL tỉnh Nghệ An; Thảo luận và trao đổi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện kế hoạch đồng quản lý.

Kết thúc hội thảo đã thảo luận và thống nhất những điểm sau: Phương pháp và biểu mẫu thu nhập thông tin khai thác thủy sản trong các tổ ĐQL: sử dụng phương pháp Phỏng vấn chủ tàu/ngư dân khai thác; Về số liệu nền (số liệu ban đầu) các vụ vi phạm trong khai thác thủy sản phục vụ công tác M&E, thống nhất lấy số liệu 6 tháng đến 12 tháng của năm đầu tiên thực hiện kế hoạch đồng quản lý; Về văn bản phục vụ triển khai đồng quản lý: hội nghị tập huấn thống nhất các tỉnh dự án có 4 loại văn bản phục vụ triển khai đồng quản lý:

  1. Quyết định thành lập tổ đồng quản lý, thành lập các nhóm/đội và thành lập ban điều phối.
  2. QĐ ban hành quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động của tổ ĐQL.
  3. Biên bản thỏa thuận hỗ trợ thực hiện kế hoạch ĐQL giữa các cơ quan chức năng và tổ ĐQL.
  4. Quy ước/nội quy hoạt động nghề cá/khai thác thủy sản trong tổ ĐQL.

Riêng tỉnh Cà Mau có đề xuất nội dung thỏa thuận hỗ trợ thực hiện kế hoạch ĐQL giữa các cơ quan chức năng và tổ ĐQL sẽ đượcđưa vào phần quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động của tổ ĐQL (cácloại văn bản khác không thay đổi).

Tin bài: Hồ Thu Minh

Bình luận của bạn