DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Xây dựng 2 tổ đồng quản lý nghề cá ven bờThực hiện Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Hà Tĩnh (CRSD), Chi cục Khai thác - Bảo vệ nguồn lợi (KT-BVNL) thủy sản phối hợp với với huyện Kỳ Anh xây dựng 2 mô hình điểm tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ.

Đó là tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ số 15 xã Kỳ Xuân, gồm 110 thành viên tham gia (trong đó 106 chủ tàu cá và 4 cơ sở thu mua dịch vụ thủy sản) và tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ số 16 xã Kỳ Phú, gồm 42 thành viên (trong đó 39 chủ tàu cá và 3 cơ sở thu mua dịch vụ thủy sản).

Các tổ đồng quản lý trên có chức năng phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về KT-BVNL thuỷ sản tại vùng biển ven bờ; tuyên truyền vận động cùng nhau thực hiện tốt các quy định về KT- BVNL thuỷ sản. Hoà giải xung đột và phối hợp tuần tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thuỷ sản; phát triển liên doanh, liên kết trong tổ để phát triển sinh kế cộng đồng; giám sát, tổng hợp hoạt động thuỷ sản tại vùng biển ven bờ để báo cáo UBND xã và các cấp, ngành có thẩm quyền theo định kỳ và đột xuất.

Hữu Trung

Bình luận của bạn