DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hội thảo đánh giá công tác đồng quản lý và xây dựng kế hoạch trong thời gian tớiHội thảo đánh giá công tác đồng quản lý và xây dựng kế hoạch trong thời gian tới
Ngày 28/11/2015, BQL dự án CRSD phối hợp Chi cục Khai thác và BVNL Thủy sản Nghệ An tổ chức thành công hội thảo đánh giá kết quả quá trình triển khai xây dựng và tổ chức hoạt động đồng quản lý nghề cá ven bờ tỉnh Nghệ An.

Nhằm đánh giá kết quả triển khai xây dựng và tổ chức hoạt động Đồng quản lý nghề cá ven bờ tỉnh Nghệ An, ngày 28/11/2015, BQL dự án CRSD Nghệ An phối hợp Chi cục Khai thác và BVNL Thủy sản Nghệ an tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện, chia sẻ kinh nghiệm và một số các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai các hoạt động trong thời gian tiếp theo.

Thành phần cuộc hội thảo bao gồm đại diện các đơn vị liên quan: Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Khai thác và BVNL Thủy sản, các Đồn biên phòng, phòng Nông nghiệp/kinh tế các huyện thị ven biển và đại diện UBND các xã, Hội nông dân/nghề cá, ban đại diện tổ đồng quản lý các xã/phường: Quỳnh Lập, Quỳnh Phương, Quỳnh Dỵ (TX Hoàng Mai); Tiến Thủy, Quỳnh Long (huyện Quỳnh Lưu); Diễn Hùng, Diễn Hải, Diễn Thành, Diễn Kim, Diễn Thịnh, Diễn Trung (huyện Diễn Châu), Nghi Tiến (huyện Nghi Lộc).

Trong khuôn khổ Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững, đến nay, Nghệ An đã thành lập được 09 tổ Đồng quản lý nghề cá ven bờ tại các xã Quỳnh Lập, Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai); Tiến Thuỷ, Quỳnh Long (huyện Quỳnh Lưu); Diễn Hải, Diễn Kim, Diễn Thành, Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu), và Nghi Tiến (huyện Nghi Lộc). Mặc dù đồng quản lý là một hoạt động còn tương đối mới mẻ không chỉ riêng với Nghệ An mà với cả nước nói chung, tuy nhiên việc triển khai thực hiện đồng quản lý nghề cá ven bờ tỉnh nhà bước đầu đã có những thành công nhất định.

Báo cáo của BQL dự án CRSD Nghệ an trình bày bao những nội dung chính:

(1). Những kết quả đạt được

(2). Đánh giá về quá trình triển khai, bao gồm:

- Quá trình tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản được tăng cường dưới nhiều hình thức và thường xuyên đã tác động đến chuyển đổi ý thức và hành vi khai thác của cộng đồng.

- Đánh giá về sự phối hợp giữa cộng đồng và cơ quan chức năng được tăng cường và thúc đẩy trong quá trình tuần tra, kiểm soát, ngăn ngừa các hành vi khai thác vi phạm thông qua kết hợp việc nâng cao vai trò giám sát thường xuyên của cộng đồng với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của chi cục Khai thác và BVNL Thuỷ sản.

- Sự quan tâm của lãnh đạo ngành, sự vào cuộc của chính quyền địa phương cấp huyện/thị, chính quyền và đoàn thể các xã ĐQL trong quá trình chỉ đạo, điều hành là yếu tố quan trọng làm nên thành công trong việc thực hiện đồng quản lý.

 - Vai trò hỗ trợ tự nguyện của các ngư dân tiêu biểu, các nhóm hạt nhân trong các tổ đồng quản lý đã đóng góp không nhỏ vào quá trình xây dựng, hình thành cũng như quá trình thực hiện các kế hoạch đồng quản lý đề ra.

- Vai trò của BQL Dự án CRSD Nghệ An: đã có sự hỗ trợ mạnh mẽ đối với triển khai thực hiện đồng quản lý nghề cá ven bờ thông qua các hoạt động như: thúc đấy các mối quan hệ hợp tác, phối hợp giữa cộng đồng với chính quyền và các lực lượng chức năng; hỗ trợ nguồn nhân lực, kỹ thuật và tài chính cho việc thiết lập và hoạt động của các tổ đồng quản lý cũng như cho công tác tuần tra, giám sát của các lực lượng chức năng.

(3). Những hạn chế và nguyên nhân.

- Việc thực hiện đồng quản lý cơ bản mới chỉ tập trung ở bước thành lập, kiện toàn bộ máy tổ đồng quản lý; sự hỗ trợ và thúc đẩy sự vận hành của bộ máy các tổ đồng quản lý chưa thực sự sát sao, các ban đại diện tổ hoạt động còn mang tính chất thụ động, chưa chủ động đối với việc thực hiện kế hoạch; quá trình triển khai ghi chép sổ sách, giám sát theo dõi tại các tổ, nhóm chưa đồng đều. Nguyên nhân do đồng quản lý là lĩnh vực mới, quá trình triển khai mang tính vừa tìm hiểu vừa thực hiện, các cán bộ, tư vấn BQL Dự án còn lúng túng trong cách làm, cách triển khai nên việc hỗ trợ, hướng dẫn các tổ đồng quản lý còn nhiều thiết sót.

- Mặc dù quá trình phổ biến, thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức đã thực hiện dưới nhiều hình thức, khá thường xuyên; tuy nhiên là chưa đủ, chưa sâu rộng đến toàn bộ ngư dân khai thác ven bờ, việc nhận thức không đồng đều ở một số cộng đồng ngư dân trong vùng đồng quản lý và nhất là giữa vùng đồng quản lý với vùng chưa thực hiện đồng quản lý cũng là nguyên nhân gây khó khăn cho quá trình thực hiện đồng quản lý.

- Đường dây nóng đi vào hoạt động là cầu nối trực tiếp giữa cộng đồng ngư dân với lực lượng chức năng, đã có những hiệu quả tích cực trong quá trình ngăn ngừa, xử lý các hành vi vi phạm; tuy nhiên, chưa thực sự đáp ứng được mong muốn của cộng đồng, bên cạnh đó, có một số ngư dân không thuộc các vùng đồng quản lý chưa nắm bắt được quy chế hoạt động của đường dây nóng dẫn đến việc cung cấp thông tin chưa chính xác làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của đường dây nóng. Thông tin thu thập và xử lý qua đường dây nóng chưa được công khai ở các cộng đồng dẫn đến những mâu thuẫn và sai khác trong các báo cáo đánh giá của cộng đồng so với đơn vị quản lý đường dây nóng.

(4). Phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.  

Trên cơ sở những nội dung Ban tổ chức báo cáo, các đại biểu đã đưa ra nhiều bình luận, về những mặt đạt được, những hạn chế trong quá trình triển khai cũng như biện pháp, phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Thông qua cuộc hội thảo, BQL dự án đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, nhằm hoàn thiện tốt hơn bản kế hoạch hoạt động đồng quản lý trong năm 2016; đồng thời điều chỉnh kế hoạch thực hiện đồng quản lý của một số tổ trong giai đoạn thí điểm của dự án.

Kế hoạch hoạt động năm 2016 cũng sẽ đưa vào xây dựng 03 tổ đồng quản lý mới, gồm các xã Quỳnh Dỵ (Hoàng Mai), Diễn Hùng, Diễn Trung (Diễn Châu).

(Xem báo cáo đầy đủ tại tệp tin đính kèm)

 

BQL DỰ ÁN CRSD NGHỆ AN

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn