DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hội thảo Giám sát và đánh giá dự án (M&E)Hội thảo Giám sát và đánh giá dự án (M&E)
Ngày 27-28 tháng 10 năm 2015, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Trung ương Dự án CRSD (PCU) đã tổ chức hội thảo tập huấn “Giám sát và đánh giá dự án M&E” với sự tham gia của Ngân hàng Thế giới (WB) và hơn 50 lãnh đạo, cán bộ tham dự từ 08 tỉnh dự án (PPMU), Hội thảo đã diễn ra nghiêm túc và đạt được kết quả tốt

Trong khuôn khổ Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững CRSD”. Trong 02 ngày 27&28/10/2015, Ban quản lý Trung ương dự án CRSD đã tổ chức Hội thảo về giám sát, đánh giá (M&E) dự án với sự tham gia của Ngân hàng Thế giới và 08 tỉnh tham gia Dự án. Tại Hội thảo tư vấn đã trình bày tổng quan hệ thống với mục tiêu thống nhất phương pháp đánh giá các chỉ tiêu của dự án, phương pháp thu thập số liệu phục vụ theo dõi và báo cáo, cách phân tích các chỉ tiêu, trách nhiệm của cán bộ/tư vấn liên quan trong hệ thống.

Sau khóa hội thảo đã giúp các tỉnh, cán bộ và tư vấn M&E  hiểu được tầm quan trọng của công tác giám sát và đánh giá dự án, góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương trong công tác đánh giá và thống nhất các mẫu theo dõi chỉ số đầu ra, hoạt động bao gồm (i) mối quan hệ với lập kế hoạch; (ii) trách nhiệm thu thập, phân tích dữ liệu và báo cáo;

Hội thảo cũng đã thảo luận và thống nhất Kế hoạch triển khai GS&ĐG cho các chỉ tiêu kết quả/kết quả trung gian bao gồm (i) điều chỉnh/đặt ra mục tiêu cho từng tỉnh; (ii) phương pháp đánh giá; (iii) chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu, phân tích, báo cáo và duy trì dữ liệu. (iv) sử dụng khung kết quả để lập kế hoạch hoạt động và ngân sách, quản lý dự án.

 

Người viết: Vũ Mạnh Tuấn - cb M&E PCU

Bình luận của bạn