DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hoạt động tham quan, học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện dự án tại các tỉnh thực hiện dự ánHoạt động tham quan, học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện dự án tại các tỉnh thực hiện dự án
Nhằm tạo cơ hội cho các cán bộ dự án trao đổi một số kinh nghiệm về triển khai, quản lý thực hiện các hoạt động thuộc Hợp phần A (tăng cường năng lực thể chế cho quản lý nguồn lợi thủy sản bền vững); Hợp phần B (Thực hành tốt cho nuôi trồng thủy sản bền vững) và Hợp phần C (Quản lý bền vững ngành đánh bắt thủy sản ven bờ) tại tỉnh Nghệ An

Nhằm tạo cơ hội cho các cán bộ dự án trao đổi một số kinh nghiệm về triển khai, quản lý thực hiện các hoạt động thuộc Hợp phần A (tăng cường năng lực thể chế cho quản lý nguồn lợi thủy sản bền vững); Hợp phần B (Thực hành tốt cho nuôi trồng thủy sản bền vững) và Hợp phần C (Quản lý bền vững ngành đánh bắt thủy sản ven bờ) tại tỉnh Nghệ An. Ban quản lý Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Bình Định đã tổ chức chuyến tham quan học tập tại Nghệ An. Thông qua hoạt động này đã giúp cho các cán bộ thực hiện Dự án CRSD tỉnh Bình Định tham quan, trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện các mô hình trình diễn vùng nuôi an toàn sinh học , vùng nuôi đa dạng hóa Nghệ An, tham quan các trại sản xuất giống của tỉnh. Đồng thời, tham quan học hỏi một số kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện mô hình đồng quản lý và các cảng cá nằm trong chương trình hỗ trợ của Ban quản lý Dự án CRSD tỉnh Nghệ An

Hình ảnh buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An

 

Bình luận của bạn