DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tham dự tập huấn Hệ thống Quản lý Thông tin (MIS)Tham dự tập huấn Hệ thống Quản lý Thông tin (MIS)
Vào ngày 29 và 30/10/2015 tại TP. Hồ Chí Minh (Hội trường KS Đại Nam) Ban quản lý Trung ương Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triền bền vững (CRSD) đã tổ chức cuộc hội thảo tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý thông tin MIS cho cán bộ ban quản lý dự án 8 tỉnh dự án.

Hệ thống MIS được xây dựng dựa trên bảng M&E nên đã điều chỉnh nhiều lần cho đến ngày 28/10 sau hội thảo về giám sát đánh giá mới có một bản tương đối hoàn chỉnh. Hội thảo này đã giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống này cho cán bộ giám sát đánh giá ban quản lý dự án các tỉnh. 

Cán bộ PCU giới thiệu và hướng dẫn sử dụng MIS

Sau khi được hướng dẫn nhập liệu và đăng bài tin ảnh trên website của Dự án trung ương, các cán bộ dự án các tỉnh đã thực hành nhập số liệu và đăng bài các hoạt động của dự án.

Bình luận của bạn

Tin bài liên quan