DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tuần tra, giám sát hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển ven bờTuần tra, giám sát hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển ven bờ
Cùng với việc tăng cường năng lực và trao quyền cho cộng đồng ngư dân các xã thực hiện mô hình đồng quản lý, Dự án CRSD cũng tăng cường năng lực cho hệ thống theo dõi, kiểm soát và giám sát (MCS) để thực thi và giám sát hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển ven bờ nhằm hỗ trợ đồng quản lý nghề cá.

Cùng với việc tăng cường năng lực và trao quyền cho cộng đồng ngư dân các xã thực hiện mô hình đồng quản lý, Dự án CRSD cũng tăng cường năng lực cho hệ thống theo dõi, kiểm soát và giám sát (MCS) để thực thi và giám sát hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển ven bờ nhằm hỗ trợ đồng quản lý nghề cá.

Trong năm 2014 Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT đã tổ chức 9 chuyến (30 ngày) tuần tra kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển ven bờ các xã thực hiện xây dựng mô hình đồng quản lý là Khánh Bình Tây Bắc – huyện Trần Văn Thời và xã Đất Mũi – huyện Ngọc Hiển và các vùng biển lân cận, thuộc Hợp phần C dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) Cà Mau". Tham gia các chuyến tuần tra có lực lượng chính là Ðội kiểm ngư thuộc Thanh tra sở và đại diện của Chi cục Khai thác & BVNLTS, Ban quản lý Dự án CRSD, cán bộ xã và Đội đồng quản lý của xã; phương tiện sử dụng ðể tuần tra trên biển là tàu kiểm ngư VN-93111-KN công suất 385CV và ca nô CM-93889-KN công suất 200CV.

Trong các chuyến tuần tra trên biển đoàn công tác đã lập biên bản kiểm tra nhắc nhở và cam kết không vi phạm các qui định trong lĩnh vực khai thác thủy sản ở vùng biển ven bờ đối với 52 phương tiện; các lỗi vi phạm chủ yếu là sử dụng kích thước mắt lưới nhỏ hơn qui định, khai thác sai vùng, không đăng ký đăng kiểm đúng qui định, không trang bị đầy đủ các trang thiết bị đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi hoạt động trên biển. Ngoài ra, đoàn công tác cũng phát 360 bộ tờ rơi cho các chủ phương tiện để tuyên truyền các qui định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, qui định mùa vụ và khu vực cấm khai thác có thời hạn và không thời hạn trên vùng biển Cà Mau, các qui định về kích thước mắt lưới, cấm sử dụng các phương thức đánh bắt có hại đến nguồn lợi, qui định về đãng ký, đăng kiểm phương tiện hoạt động khai thác thủy sản theo qui định,…

Thông qua các chuyến tuần tra, giám sát và tuyên truyền các qui định về hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển ven bờ nhận thức của ngư dân ðã được nâng lên thể hiện qua số lượng các phương tiện vi phạm qui định giảm dần qua các chuyến tuần tra, tình hình an ninh trật tự trên biển được đảm bảo, hạn chế được các vụ tranh chấp ngư trường giữa các loại nghề khai thác. Phần lớn ngư dân khai thác ven bờ đều nhận thức được việc sử dụng kích thước mắt lưới nhỏ hơn qui định là vi phạm, ảnh huởng đến nguồn lợi thủy sản, tuy nhiên do tâm lý số đông và nhận thức chưa đầy đủ về mức độ ảnh hýởng đến nguồn lợi nên một bộ phận ngư dân vẫn còn vi phạm các qui định trong hoạt động khai thác thủy sản ven bờ. Trong những năm gần đây nghề lú bát quái (nghề lờ dây) có kích thước mắt lưới nhỏ đang được ngư dân Cà Mau phát triển một cách ồ ạt để đánh bắt thủy sản ở vùng biển ven bờ, đây là một trong những nghề có ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi, cần có những qui định về mùa vụ, thời gian khai thác, qui định kích thước mắt lưới phù hợp nhằm hạn chế tác động của nghề này đối với nguồn lợi thủy sản ven bờ.

 

 

 

Bình luận của bạn