DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hoạt động - Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hoạt động - Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD)
Từ ngày 29-31/01/2015, Ban quản lý các Dự án Nông nghiệp, Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) đã phối hợp với Tổng cục Thủy sản và Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hoạt động Hợp phần B (Nuôi trồng thủy sản bền vững), lấy ý kiến cho Quy phạm cơ sở thực hành nuôi tôm tốt (BasicGAP) và Chương trình giám sát dịch bệnh bị động trên tôm nuôi nước lợ tại các tỉnh Dự án CRSD. Tại Hội nghị, các bên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa trung ươn

- Các PPMUs cần phối hợp với Chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương khẩn trương hoàn thành các công trình đang xây dựng, kịp phục vụ vụ nuôi tôm chính của năm 2015.

- Để có thể triển khai được VietGAP, các vùng GAP của các tỉnh Dự án cần thành lập các Tổ cộng đồng với sự tham gia tự nguyện của 100% số hộ nuôi trong vùng, đi vào hoạt động ngay trong năm 2015.


- Đối với việc theo dõi chỉ số chất lượng nước thải, các PPMU cần điều chỉnh lại Hợp đồng với đơn vị trực thuộc Sở TN-MT, điều chỉnh phương pháp quan trắc chất lượng nước thải theo hướng thay đổi lịch trình và tần xuất thu mẫu tập trung vào thời vụ chính, số lượng mẫu nước thải cần phân tích phải đủ lớn để có ý nghĩa thống kê, vị trí lấy mẫu  phải ở đầu ra của ao nuôi hoặc trong ao ngay trước thời điểm thu hoạch.

- Trong tương lai, các diện tích nuôi tôm ở Việt Nam sẽ phải thực hiện theo hướng GAP hoặc các Quy phạm tương tự hoặc hoàn thiện hơn. Đối với những diện tích chưa đủ điều kiện sẽ thành lập các Tổ cộng đồng để thực hiện hướng tới GAP, từng bước khắc phục tình hình hiện tại.

- Hội nghị nhất trí không xây dựng thêm BasicGAP hay Quy phạm phòng trừ dịch bệnh thụ động. Trên cơ sở Quy phạm Viet GAP và Quy định về phòng trừ dịch bệnh cho động vật Thủy sản nuôi, PCU sẽ tham vấn các đơn vị liên quan, soạn thảo Hướng dẫn thực hiện VietGAP và Hướng dẫn giám sát dịch bệnh tôm nuôi nước lợ dựa vào cộng đồng tại các tỉnh dự án CRSD và sớm ban hành để các tỉnh thực hiện ngay đầu năm 2015.

Bình luận của bạn

Tin bài liên quan