DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tưng bừng Hội thi Hiểu biết biếtVietGAP trong nuôi trồng thủy sản năm 2015 do Ban QLDA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Thanh Hóa tổ chức.


Tưng bừng Hội thi Hiểu biết biếtVietGAP trong nuôi trồng thủy sản năm 2015 do Ban QLDA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Thanh Hóa tổ chức.
Được sự đồng ý của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa, trong hai ngày 09 và 10 tháng 7 năm 2015 Ban Quản lý dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Thanh Hóa tưng bừng tổ chức Hội thiHiểu biết về VietGAP trong nuôi trồng thủy sản.

Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững góp phần phát triển kinh tế thủy sản huyện Hoằng Hóa


Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững góp phần phát triển kinh tế thủy sản huyện Hoằng Hóa