DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đại hội thành lập Hợp tác xã dịch vụ Nuôi trồng thủy sản


Đại hội thành lập Hợp tác xã dịch vụ Nuôi trồng thủy sản
Trong hai ngày 22 và 27 tháng 4 năm 2017, Đại hội thành lập HTX dịch vụ NTTS xã Quảng Chính và HTX dịch vụ NTTS xã Quảng Khê

Hội thi “Kiến thức nuôi trồng thủy sản cho nông dân” năm 2016


Hội thi “Kiến thức nuôi trồng thủy sản cho nông dân” năm 2016
Trong hai ngày 18 và 19 tháng 11 năm 2016 Ban quản lý dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội thi “Kiến thức nuôi trồng thủy sản cho nông dân” năm 2016