DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Quyết định của Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng về Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban QL Dự án CRSD tỉnh Sóc Trăng


Quyết định của Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng về Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban QL Dự án CRSD tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số 222/QĐ-SNN của Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng về Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban QL Dự án CRSD tỉnh Sóc Trăng ngày 31/07/2012.

Quyết định thành lập Ban Quản lý Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng


Quyết định thành lập Ban Quản lý Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng
Quyết định của Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng ngày 14/02/2012