DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tuyên truyền và tập huấn về Quy hoạch không gian tổng hợp ven bờ (ISP) cho các cán bộ huyện/thị


Tuyên truyền và tập huấn về Quy hoạch không gian tổng hợp ven bờ (ISP) cho các cán bộ huyện/thị
Quy hoạch không gian tổng hợp ven bờ (ISP) là một chủ đề quy hoạch mới đối với các huyện ven bờ tỉnh Sóc Trăng.

Kết quả thực hiện Kế hoạch dân tộc thiểu số đến cuối năm 2016 của tỉnh Sóc Trăng


Kết quả thực hiện Kế hoạch dân tộc thiểu số đến cuối năm 2016 của tỉnh Sóc Trăng

Một số hình ảnh hoạt động Hợp phần A năm 2016


Một số hình ảnh hoạt động Hợp phần A năm 2016

Hội nghị Công bố Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo Quy hoạch không gian tổng hợp (ISP) ven bờ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng


Hội nghị Công bố Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo Quy hoạch không gian tổng hợp (ISP) ven bờ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Sáng ngày 22-11-2016, tại văn phòng UBND huyện Cù Lao Dung, Ban quản lý Dự án CRSD tỉnh Sóc Trăng phối hợp UBND huyện đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo Quy hoạch không gian tổng hợp (ISP) ven bờ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 (Quyết định số 2708/QĐ-UBND, ngày 04/11/2016).

Hội thi tìm hiểu về Đồng quản lý nghề cá ven bờ và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho học sinh trung học phổ thông.