DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tấp huấn nâng cao năng lực thực hiện ĐQL nghề cá ven bờ cho đại diện Ban cộng đồng ngư dân


Tấp huấn nâng cao năng lực thực hiện ĐQL nghề cá ven bờ cho đại diện Ban cộng đồng ngư dân
Nội dung của lớp tập huấn gồm: Hướng dẫn Sổ tay giám sát và đánh giá Dự án CRSD; Hướng dẫn ghi chép thông tin vi phạm trong KTTS; Hướng dẫn ghi chép công tác theo dõi kết quả khai thác thủy sản …