DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Triển vọng sò huyết Ô Loan


Triển vọng sò huyết Ô Loan
Nuôi sò huyết là một nghề sản xuất mới nhằm tái tạo nguồn lợi đặc hữu đầm Ô Loan (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Nhà nước đang đầu tư cơ sở hạ tầng, quy hoạch vùng nuôi; từng bước chuyển đổi nghề, tạo sinh kế mới, thêm thu nhập cho người dân địa phương…