DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ xã an hòa làm vệ sinh bãi biển – bảo vệ môi trường ven biển


Tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ xã an hòa làm vệ sinh bãi biển – bảo vệ môi trường ven biển
Hoạt động thu gom rác thải trên bãi biển được duy trì hàng tháng nhằm bảo vệ môi trường ven biển.